Home > Regering > Kabinet > Kabinet-Rutte II (2012-2017)

Kabinet-Rutte II (2012-2017)

Kabinet-Rutte II op birdes

Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 6 ministers van de VVD en 6 ministers van de PvdA. Belangrijkste doelstellingen van het kabinet zijn het op orde brengen van de overheidsfinanciën, het eerlijk verdelen van de lasten en het zorgen voor duurzame groei van de economie. Daartoe worden op diverse terreinen (woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg) hervormingen voorgesteld.

Het kabinet trad op 5 november 2012 aan als opvolger van het kabinet-Rutte I. In verband met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 bood het kabinet een dag daarvoor zijn ontslag aan en werd het demissionair.

Mede door de lange duur van de formatieonderhandelingen werd het kabinet-Rutte II vanaf 20 augustus het langstzittende naoorlogse kabinet. Toen werd het oude record van het kabinet-Lubbers III, dat 1748 dagen aan de macht was, verbroken. Het kabinet werd op 26 oktober 2017 opgevolgd door het kabinet-Rutte III.


 

Formatie

Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. Ook gaf de Tweede Kamer de informatie- en formatieopdracht.

 
datum wat wie tot en met dagen
7 oktober 2010 benoeming (in)formateur M. Rutte 14 oktober 2010 8
18 september 2012 benoeming (in)formateur W.J. Bos en H.G.J. Kamp 30 oktober 2012 43
31 oktober 2012 benoeming (in)formateur M. Rutte 3 november 2012 4
5 november 2012 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Beatrix 14 maart 2017 1591
15 maart 2017 kabinet demissionair   25 oktober 2017 224
26 oktober 2017 ontslag verleend Koning Willem-Alexander    

Regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma

Document

Datum

Letterlijke tekst (PDF)

Coalitieakkoord

29 oktober 2012

'Bruggen slaan'

Eindverslag

29 oktober 2012

eindverslag informateurs Kamp en Bos

Eindverslag

3 november 2012

eindverslag formateur Rutte

Regeringsverklaring

13 november 2012

regeringsverklaring (overheid.nl)

Samenstelling kabinet

Minister-President
Drs. M. Rutte (vvd)

Viceminister-president
Dr. L.F. Asscher (pvda)

Algemene Zaken
minister: Drs. M. Rutte (vvd)

Buitenlandse Zaken
minister: Drs. F.C.G.M. Timmermans (pvda) (5 november 2012 - 17 oktober 2014)
minister: Drs. A.G. Koenders (pvda) (17 oktober 2014 - 26 oktober 2017)

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
minister: Drs. E.M.J. Ploumen (pvda)

Veiligheid en Justitie
minister: Mr. I.W. Opstelten (vvd) (5 november 2012 - 9 maart 2015)
minister: Drs. S.A. Blok (vvd) (10 maart 2015 - 20 maart 2015)
minister: Mr. G.A. van der Steur (vvd) (20 maart 2015 - 27 januari 2017)
minister: Drs. S.A. Blok (vvd) (27 januari 2017 - 26 oktober 2017)
staatssecretaris: Mr. F. Teeven (vvd) (5 november 2012 - 9 maart 2015)
staatssecretaris: Dr. K.H.D.M. Dijkhoff (vvd) (20 maart 2015 - 4 oktober 2017)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Dr. R.H.A. Plasterk (pvda) (5 november 2012 - 29 juni 2016)
minister: Drs. S.A. Blok (vvd) (29 juni 2016 - 16 september 2016)
minister: Dr. R.H.A. Plasterk (pvda) (16 september 2016 - 26 oktober 2017)

minister voor Wonen en Rijksdienst
minister: Drs. S.A. Blok (vvd) (5 november 2012 - 27 januari 2017)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
minister: Dr. M. Bussemaker (pvda)
staatssecretaris: Drs. S. Dekker (vvd)

Financiën
minister: Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem (pvda)
staatssecretaris: Mr.Drs. F.H.H. Weekers (vvd) (5 november 2012 - 30 januari 2014)
staatssecretaris: Ir. E.D. Wiebes (vvd) (4 februari 2014 - 26 oktober 2017)

Defensie
minister: J.A. Hennis-Plasschaert (vvd) (5 november 2012 - 4 oktober 2017)
minister: Dr. K.H.D.M. Dijkhoff (vvd) (4 oktober 2017 - 26 oktober 2017)

Infrastructuur en Milieu
minister: Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (vvd)
staatssecretaris: W.J. Mansveld (pvda) (5 november 2012 - 28 oktober 2015)
staatssecretaris: S.A.M. Dijksma (pvda) (3 november 2015 - 26 oktober 2017)

Economische Zaken
minister: H.G.J. Kamp (vvd)
staatssecretaris: Dr. J.C. Verdaas (pvda) (5 november 2012 - 6 december 2012)
staatssecretaris: S.A.M. Dijksma (pvda) (18 december 2012 - 3 november 2015)
staatssecretaris: Ir. M.H.P. van Dam (pvda) (3 november 2015 - 1 september 2017)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Dr. L.F. Asscher (pvda)
staatssecretaris: Drs. J. Klijnsma (pvda)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: Drs. E.I. Schippers (vvd)
staatssecretaris: Drs. M.J. van Rijn (pvda)

niet belast met een departement
minister: Dr. R.H.A. Plasterk (pvda) (29 juni 2016 - 16 september 2016)

Mutaties

Op 6 december 2012 trad staatssecretaris Co Verdaas af, nadat hij in opspraak was gekomen door een affaire rond declaraties van reiskosten als gedeputeerde. Hij werd opgevolgd door Sharon Dijksma.

Na een Tweede Kamerdebat over problemen met de uitbetaling door de Belastingdienst van toeslagen, stapte op 30 januari 2014 staatssecretaris Frans Weekers. Hij meende over onvoldoende politiek vertrouwen te beschikken om de problemen daadkrachtig aan te pakken. Op 5 februari 2014 werd de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes zijn opvolger.

Minister Frans Timmermans trad op 17 oktober 2014 af vanwege zijn benoeming tot vicevoorzitter van de Europese Commissie. Zijn partijgenoot Bert Koenders volgde hem op.

Op 9 maart 2015 namen minister Opstelten en staatssecretaris Teeven ontslag vanwege de gang van zaken bij en informatievoorziening over de afwikkeling van een deal met de drugscrimineel Cees H. in 2001. Zij werden op 20 maart 2015 opgevolgd door de VVD-Tweede Kamerleden Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff.

Op 28 oktober 2015 trad staatssecretaris Mansveld af naar aanleiding van de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Zij werd op 3 november opgevolgd door staatssecretaris Dijksma, van wie de portefeuille op Economische Zaken werd overgenomen door Van Dam, tot dan vicefractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

27 januari 2017 werd Stef Blok minister van Veiligheid en Justitie als opvolger van Ard van der Steur. Die had de dag ervoor laten weten niet meer over voldoende vertrouwen van de Kamer te beschikken. Reden was nieuwe kritiek op zijn rol als Kamerlid bij de beantwoording van Kamervragen over de Teevendeal. De taken van Blok werden overgenomen door minister Plasterk.

Per 1 september 2017 werd staatssecretaris Van Dam bestuurder van de Nederlandse Publieke Omroep. Hij trad af en zijn taken werden overgenomen door minister Kamp.

Op 3 oktober 2017 trad minister Hennis af. Zij nam de politieke verantwoordelijkheid voor een dodelijk ongeluk in Mali in 2016 ten gevolge van een voortijdig ontplofte mortier. Een door de OVV uitgebracht rapport was zeer kritisch en de Tweede Kamer nam die kritiek over. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff werd op 4 oktober 2017 benoemd als de nieuwe minister van Defensie. Diens taken werden overgenomen door minister Blok.

Financieel-economisch beleid

Het kabinet-Rutte II treedt aan in een periode waarin Nederland, in het verlengde van de Grote Recessie als gevolg van de kredietcrisis, wederom te maken heeft met negatieve economische groei. De eurocrisis, met name telkens terugkerende problemen rond de Griekse staatsschul, zorgen vooral in de eerste jaren van het kabinet-Rutte II voor grote onzekerheid. In de loop van de kabinetsperiode komt de economie enigszins uit het slop.

Ondanks de moeilijke omstandigheden weet minister Dijsselbloem het begrotingstekort, dat in 2012 nog bijna 4% BBP bedraagt, volledig weg te werken. Volgens critici heeft het bezuinigingsbeleid van het kabinets-Rutte II onnodige schade aan de economie toegebracht. De voorstanders zijn van mening dat dit niet anders kon en dat de economie er aan het eind van de kabinetsperiode, mede dankzij het beleid, weer een stuk beter voor staat.

Parlementaire verhoudingen

  Tweede Kamer tot 14 november 2014 Tweede Kamer van 14 november 2014 tot 25 maart 2015 Tweede Kamer van 25 maart 2015 tot 8 november 2016 Tweede Kamer van 8 november 2016 tot 23 maart 2017 Tweede Kamer vanaf 23 maart 2017
VVD 41 41 40 40 33
PvdA 38 36 36 35 9
totaal 79
(52.7%)
77
(51.3%)
76
(50.7%)
75
(50%)
42
(28%)

  Eerste Kamer tot 9 juni 2015 Eerste Kamer vanaf 9 juni 2015 minister­raad/(kabinet)
VVD 16 13 7 (10)
PvdA 14 8 7 (11)
totaal 30
(40%)
21
(28%)
 

Bijzonderheden

financieel-economisch

In februari 2013 besloot minister Dijsselbloem tot onteigening van bank/verzekeraar SNS-REAAL. Dit om verdere problemen voor de bank en daarmee voor de economie te voorkomen. De kosten voor de Staat zijn 3,7 miljard euro. Ook de Nederlandse banken dragen 1 miljard euro bij.

Vanwege een door het CPB voorziene stijging van het begrotingstekort (tot 3,4 procent) besluit het kabinet op 1 maart 2013 tot aanvullende bezuinigingen in 2014 voor een bedrag van ruim 4 miljard euro.

Op 11 april 2013 sloten sociale partners en kabinet een sociaal akkoord, waarin afspraken werden gemaakt over werkgelegenheid, de duur van de WW, het ontslagrecht, participatie van arbeidsgehandicapten en inkomens. Het akkoord bevat diverse aanpassingen van het regeerakkoord. Extra bezuinigingen voor 2014 worden uitgesteld.

Vanwege de aanhoudende recessie werd in augustus 2013 besloten alsnog te komen tot een pakket van €6 miljard aan extra bezuinigingen.

Op 11 oktober bereikte het kabinet een akkoord met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over aanpassing van enkele eerder aangekondigde maatregelen uit de begroting 2014, om daarmee het politieke draagvlak voor de begroting te vergroten.

In december 2013 kwam een wet tot stand over maatregelen voor de woningmarkt. Er komt onder meer per 1 januari 2014 een verhuurdersheffing en mogelijk een investeringsimpuls. Doel van de maatregelen is het bevorderen van doorstroming en van werkgelegenheid in de bouw.

Een akkoord tussen kabinet, regeringspartijen en drie oppositiepartijen moet de basis leggen voor een nieuw pensioenstelsel. De pensioenopbouw wordt versoberd. Doel is de mogelijkheid van de opbouw van een pensioen in 40 jaar van 75 procent van het gemiddelde inkomen.

bijna-crisis zorgwet 2014

Op 16 december 2014 verwierp de Eerste Kamer een wetsvoorstel van minister Schippers over de mogelijkheid tot het aanbieden van een zorgpolis met een beperkte vrije artsenkeuze. Drie PvdA-senatoren sloten zich aan bij de oppositie.

Vanwege het bezuinigingsdoel (€ 1 miljard in 2016) en omdat het om een eerder gemaakte afspraak ging (het Zorgakkoord) tussen kabinet D66, ChristenUnie en SGP wilde kabinet en regeringsfracties dat het voorstel er alsnog door zou komen. Wel worden bezwaren die tot verwerping hadden geleid deels alsnog weggenomen.

In de nacht van 18 op 19 december slaagden de coalitie in een nieuw akkoord te bereiken. Het wetsvoorstel wordt opnieuw ingediend, maar er komen betere waarborgen voor zorgconsumenten om onverwachte hoge kosten te voorkomen. Na eventuele herhaalde verwerping zal het plan op een andere wijze (via AMvB) worden gerealiseerd, waarover de premier dan de Tweede Kamer informeert.

overige

In december 2012 kwam er een regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen. Het gaat om asielkinderen die tenminste vijf jaar in Nederland hebben verbleven. Deze kinderen en hun gezinsleden kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijfvergunning.

In juni 2013 werd een voorontwerp ingediend van een voorstel tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Het kabinet besloot een punt te willen zetten achter het gebruik van de Fyra-treinen bij de verbinding Amsterdam-Brussel. De NS kreeg de gelegenheid met een alternatief te komen.

In augustus 2013 sloot de regering heeft met werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties een energieakkoord. Dat bevat maatregelen om het energieverbruik te verminderen en om de energievoorziening te verduurzamen. De plannen moeten leiden tot minimaal 15.000 extra voltijdbanen.

In september 2013 besloot het kabinet definitief voor de vervanging van de F16 door de JSF.

Op 1 november 2013 nam het kabinet het besluit ca. 380 militairen te laten deelnemen aan een VN-vredesmissie in Mali (tot eind 2015).

In januari 2014 kwam minister Kamp met plannen voor de aanpak van de problemen die de aardgaswinning in Groningen opleveren. De winning van aardgas wordt met name in het veld bij Loppersum sterk verminderd en er komt geld voor versterking van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de leefbaarheid te vergroten.

Op 1 april 2014 maakte het kabinet bekend af te zien van het indienen van een wetsvoorstel over strafbaarstelling van illegaliteit.

Op 28 mei 2014 bereikten kabinet en regeringsfracties een akkoord met D66 en GroenLinks over een nieuw stelsel van studiefinanciering. Er komt in plaats van de basisbeurs een leenstelsel. De aanvullende beurs gaat met 100 euro omhoog en de OV-kaart blijft behouden. Die kaart komt er ook voor minderjarige MBO-studenten. Verder komt er extra geld voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.`

Voor het plan om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen tot één landsdeel bleek in juni 2014 onvoldoende steun te zijn.

Het neerhalen van een vliegtuig boven Oost-Oekraïne waarbij 196 Nederlanders omkwamen, maakten internationaal overleg noodzakelijk. Het ging daarbij zowel om het nemen van sancties tegen Rusland vanwege de (indirecte) betrokkenheid van dat land en om het organiseren van onderzoek naar de ramp en repatriëring van de slachtoffers.

In september 2014 besloot het kabinet dat Nederland een militaire bijdrage levert aan de internationale strijd tegen het terreurregime IS in Irak.

Het toegenomen aantal aardschokken in Groningen ten gevolge van de aardgaswinning zorgt voor veel onrust. Het kabinet besloot de gaswinning te verminderen en kondigde onderzoek aan naar een verantwoord niveau van winning.

In april 2015 werd na langdurige besprekingen tot een nieuwe opzet gekozen voor de opvang en uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers. Er is alleen opvang (op basis van 'bed-bad-en-brood') in de vijf grootste steden en in Ter Apel en die opvang is gericht op een actief terugkeerbeleid. De opvangplekken in andere steden moeten worden gesloten, maar pas nadat de Raad van State daarover een uitspraak heeft gedaan.

Vanaf de zomer van 2015 nam de stroom vluchtelingen via Zuid- en Oost-Europese landen sterk toe. Het kabinet zet in op evenredige verdeling van de opvang over alle EU-landen en het op termijn ondersteunen van opvang in de regio. De komst van nieuwe asielzoekerscentra leverde spanningen op.

In december 2015 stemde het kabinet in met een nieuw VN-Klimaatakkoord, dat in Parijs tot stand kwam. Namens het kabinet leidde staatssecretaris Dijksma de Nederlandse onderhandelingsdelegatie.

Op 16 december 2015 steunde vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer een door Gert-Jan Segers (CU) ingediende motie van afkeuring over de afhandeling van de schikking met crimineel Cees H. De bewindslieden van V&J werd verweten zich in hun eerdere rol als Kamerlid te zeer te hebben bemoeid met de reactie van het ministerie op persuitingen. Premier Rutte werd verweten onvoldoende vaart te hebben gezet achter het scheppen van duidelijkheid en onjuist te hebben gereageerd op het rapport-Oosting over deze zaak.

In december 2016 bereikte premier Rutte overeenstemming over een annex bij het EU-associatieverdrag met Oekraïne, nadat bij een raadgevend referendum een meerderheid zich tegen dat verdrag had gekeerd. Via een afzonderlijke wet werd hierna alsnog de inwerkingtreding van het verdrag geregeld, waarmee Tweede en Eerste Kamer in 2017 instemden.

Toen Turkse ministers in maart 2017 campagne wilden komen voeren over een door president Erdogan uitgeschreven referendum, ontstond een diplomatieke rel. Nederland weigerde de toegang van de minister van Buitenlandse Zaken en verklaarde de minister van Familiezaken tot persona non grata.

Vanaf 20 augustus 2017 is het kabinet Rutte-II het langstzittende naoorlogse kabinet. Daarmee passeerde de regeringsploeg van Rutte het kabinet Lubbers-III dat 1748 dagen aan de macht was. Dat het kabinet Rutte-II het nieuwe langstzittende kabinet is, komt door de lange duur van de formatieonderhandelingen.


Troonredes


Meer over