Mr. I.W. (Ivo) Opstelten

foto Mr. I.W. (Ivo) Opsteltenvergrootglas

Ivo Opstelten (1944) was van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was in 2008-2010 voorzitter van de VVD en in 2010 als informateur 'architect' van het kabinet-Rutte I. De heer Opstelten was eerder onder meer burgemeester van Doorn, Delfzijl, Utrecht en Rotterdam en directeur-generaal openbare orde en veiligheid. In 2009-2010 was hij waarnemend burgemeester van Tilburg.

VVD
in de periode 1992-2015: minister, partijvoorzitter, burgemeester van Rotterdam, burgemeester van Utrecht

voornamen (roepnaam)

Ivo Willem (Ivo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 31 januari 1944

levensbeschouwing
Remonstrants

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar afdeling juridische en kabinetszaken, gemeente Vlaardingen, van 1970 tot 16 augustus 1972
 • burgemeester van Dalen, van 16 augustus 1972 tot 1 oktober 1977
 • burgemeester van Doorn, van 1 oktober 1977 tot 1 december 1980
 • burgemeester van Delfzijl, van 1 december 1980 tot 1 september 1987
 • waarnemend burgemeester van Beerta, van 1 december 1983 tot 1 maart 1984 (tijdens zwangerschapsverlof burgemeester Jagersma)
 • directeur-generaal openbare orde en veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 september 1987 tot 1 november 1992
 • burgemeester van Utrecht, van 1 november 1992 tot 16 februari 1999
 • burgemeester van Rotterdam, van 16 februari 1999 tot 1 januari 2009
 • waarnemend burgemeester van Tilburg, van 4 november 2009 tot 16 juli 2010
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 4 augustus 2010 tot 5 september 2010
 • informateur, van 13 september 2010 tot 7 oktober 2010

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in december 2010 een brief uit over de vorming van een nationale politie, waartoe eerder een wetsvoorstel was ingediend (kamerstuk 30880). De nationale politie moet de politie beter in staat stellen invulling te geven aan de eisen die de maatschappij stelt, bijvoorbeeld door vermindering van de bureaucratie, minder bestuurlijke drukte en effectievere opsporing. Het lokale gezag en de aansturing van de politie door de officieren van justitie blijven gehandhaafd. (29.628)
 • Was in 2011 eerstverantwoordelijke voor de benoemingsprocedure van een nieuwe vicepresident van de Raad van State
 • Gaf in 2011 de aanzet tot invoering van een speciale dierenpolitie (animal cops), waarvan er in 2014 uiteindelijk 500 moeten zijn. Het plan werd na de val van het kabinet gedeeltelijk teruggedraaid.
 • Kwam in 2011 met een wetsvoorstel om, met name met het oog op de bezuinigingen, het griffierecht in het bestuursrecht en civiel recht te verhogen. Op het wetsvoorstel kwam ernstige kritiek, onder meer van de Raad van State en Hoge Raad. (33.071)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in over de invoering van minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven (33.151)
 • Bracht in 2014 samen met minister Asscher de Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wet in het Staatsblad (Stb. 205) tot modernisering van het huwelijksvermogensrecht. Met name de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Hiermee wordt beter aangesloten bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie, het blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal echtscheidingen. Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend door minister Donner en in 2008 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Hirsch Ballin. (28.867)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 275) tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Het aantal commissariaten dat iemand mag hebben, wordt beperkt. Naast het dualistische bestuursmodel met een raad van bestuur en een raad van commissarissen komt er een basis voor een monistisch stelsel met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in één orgaan. Verder worden de mogelijkheden om bonussen aan te passen of terug te vorderen, verruimd. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om dertig procent vrouwelijke bestuurders te benoemen. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Hirsch Ballin. (31.763)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 600) tot stand tot versterking van de positie van de rechter-commissaris in het vooronderzoek in strafzaken. De rechter-commissaris gaat toezicht uitoefenen op de rechtmatige toepassing van opsporingsbevoegdheden en op de voortgang, evenwichtigheid en volledigheid van het onderzoek. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.177)
 • Bracht in 2012 de Wet hervorming herziening ten voordele (Stb. 275) tot stand. Door een wijziging van het Wetboek van Strafvordering wordt het eenvoudiger om een rechtszaak te heropenen, bijvoorbeeld als er nieuw (technisch) bewijs is gevonden. Het wetvoorstel was in 2009 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.045)
 • Bracht in 2012 de Wet herziening van de gerechtelijke kaart (Stb. 314) tot stand. Hierdoor wordt het aantal arrondissementen van negentien naar tien verminderd en worden de gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem samengevoegd. Er komen kleinere gerechtsbesturen en er komt één ressortparket. (32.891)
 • Bracht in 2012 de Wet vaststelling van een nieuwe Politiewet (Stb. 317) tot stand. Per 1 januari 2013 komt er één landelijk politiekorps, waarin de 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan. De minister van Veiligheid en Justitie wordt verantwoordelijk voor het beheer van de nationale politie. Aan het hoofd van de organisatie staat één korpschef. Er komen uit tien regionale eenheden en één of meer landelijke eenheden voor de uitvoering van de politietaak. De invoering wordt via een afzonderlijk wet geregeld. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door de ministers Hirsch Ballin en Remkes, maar in 2011 drastisch gewijzigd. (30.880, 30.882)
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 572) van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor het aantal categorieën wordt uitgebreid waarvoor geen verjaring van strafvervolging geldt. De verjaringstermijn vervalt voor misdrijven met een gevangenisstraf van 12 jaar of meer en zedenmisdrijven tegen kinderen met een straf van 8 jaar. De verjaringstermijn wordt verlengd van 12 naar 20 jaar voor alle misdrijven met een gevangenisstraf van 8 jaar of meer. (32.890)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 95) tot stand waardoor de mogelijkheden tot strafvervolging bij huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking worden verruimd. Het gaat daarbij om een hogere strafmaat, de toepassing van voorlopige hechtenis, opsporingsbevoegdheden en de verjaringstermijn. (32.840)
 • Bracht in 2013 de Wet herziening ten nadele tot stand (Stb. 138). Hierdoor wordt in het Wetboek van Strafvordering een regeling opgenomen om het mogelijk te maken een onherroepelijke uitspraak van een strafrechter bij ernstige misdrijven (feitelijk alleen moord) ten nadele van de gewezen verdachte te herzien. Herziening geschiedt op initiatief van het College van procureurs-generaal en is alleen toegestaan als de rechter-commissaris een nader onderzoek in de afgelopen zaak is gestart waarin nieuw bewijs aan het licht is gekomen. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.044)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 563) tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht tot stand. Hierdoor krijgt de raad van commissarissen de bevoegdheid om excessieve bonussen van bestuurders aan te passen en terug te vorderen. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back') en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.512)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 176) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis. Het gaat om hechtenis vanwege geweld in de openbare ruimte (openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, mishandeling of vernieling bij evenementen, in het openbaar vervoer of in of nabij winkels en horeca), en vanwege geweld tegen personen met een publieke taak. Berechting van het misdrijf moet dan via het snelrecht binnen 17 dagen en 15 uren plaatsvinden. (33.360)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 191) tot stand waardoor de fouilleerbevoegdheden van de politie in een aangewezen veiligheidsrisicogebied worden uitgebreid. Zo mogen ook voorwerpen worden onderzocht die iemand bij zich heeft; mag uitgebreider worden gefouilleerd bij vervoer en bij opsluiting in een politiecel, en kan direct worden opgetreden als bij fouilleren peperspray, een boksbeugel of ploertendoder wordt gevonden. (33.112)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 444) van de Opiumwet tot stand in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt. Alle handelingen in dat kader (transport, distributie, verhuur van ruimten, aanleggen van installaties) worden strafbaar met een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete. (32.842)

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 augustus 2010 het verzoek een onderzoek in te stellen naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 4 september eindverslag uit, waarin hij concludeerde dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was.
 • Kreeg op 13 september 2010 het verzoek om, met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Bracht op 7 oktober eindverslag uit, waarin hij adviseerde VVD-leider Mark Rutte tot formateur te benoemen van een kabinet van VVD en CDA, met steun van de PVV, op basis van het op 30 september tussen die partijen gesloten regeer- en gedoogakkoord.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd als vijftienjarige enige tijd ondergebracht in het gezin van een dominee
 • Deed zijn eerste 'bestuurlijke' ervaring op als commissaris meubilair bij de Leidse studentensociëteit Minerva
 • Zjn schoonvader was directeur van de NV Olie Scheepvaart
 • Zijn vader was bankier; zijn moeder was therapeute Mensendieck

publicaties/bronnen

redevoeringen
Thorbeckelezing over de gekozen burgemeester, 15 oktober 2004

literatuur/documentatie
 • Gretha Pama "Van mythische bromsnor tot symbool van veiligheid", NRC Handelsblad, 5 mei 2003
 • Marten Muskee, "'Ik ben een zondagskind'", VNG-Magazine, 5 december 2008
 • Mark Hoogstad, "Een sociëteitscommissaris die drijft op intuïtie", NRC Handelsblad, 15 december 2008
 • Ton Olde Monnikhof, "Zonder verkiesbaar te zijn toch naar politieke top", Het Financieele Dagblad, 22 december 2010

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.