Home > Politieke partij > Wetenschappelijk bureau politieke partij

Wetenschappelijk bureau politieke partij

In Nederland heeft iedere politieke partij een wetenschappelijk bureau. Politieke partijen zijn namelijk volgens de wet verplicht om een deel van de subsidie die ze van de overheid ontvangen te besteden aan een dergelijk bureau. Dit geldt overigens niet voor de politieke bewegingen van Geert Wilders , omdat dit geen politieke vereniging maar stichting is.

De wetenschappelijke bureaus hebben op de eerste plaats een onderzoeksfunctie; ze zijn wetenschappelijk onafhankelijk maar verrichten vanuit hun specifieke politieke interesse onderzoek naar maatschappelijke thema's. Zo doet het Kenniscentrum van D66 onderzoek vanuit een sociaal-liberale invalshoek.

Daarnaast organiseren veel wetenschappelijke bureaus ook debatten en lezingen en brengen ze onderzoeksrapporten en andere publicaties uit. De meeste bureaus hebben een eigen opinieblad dat periodiek verschijnt. Bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks is dat bijvoorbeeld 'De Helling', een driemaandelijks opiniemagazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap.

De wetenschappelijke bureaus hebben meer dan eens invloedrijke politici voortgebracht. Aansprekende voorbeelden zijn voormalig minister-president Joop den Uyl , van 1949 tot 1963 directeur van de Wiardi Beckman Stichting, voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen , tussen 1974 en 1979 directeur van de Teldersstichting en premier Jan-Peter Balkenende , van 1984 tot 1998 stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

50PLUS - Wetenschappelijk bureau 50PLUS

Het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS verdiept zich in onderwerpen die relevant zijn voor senioren. Dit doet het bureau onder andere door onderzoek te doen, symposia en curcussen te organiseren en studiemateriaal te maken.

CDA - Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) is een onafhankelijk onderzoeksbureau verbonden aan het CDA. Het WI probeert studies te verrichten die uitstijgen boven de politieke waan van de dag. Bovendien geeft het WI gevraagd en ongevraagd advies aan CDA-leden.

ChristenUnie- Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie is de denktank van de partij. Dit blijkt ook uit de drieledige missie van het instituut.

D66 - Kenniscentrum D66

Het wetenschappelijk bureau van D66 wil een verbinding onderhouden tussen de wetenschap en de politiek. De Mr. Hans van Mierlo Stichting (sinds 2011 vernoemd naar D66-politicus Hans van Mierlo ) verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek maar fungeert als kritisch podium. Door onder meer het organiseren van debatten en lezingen en het uitbrengen van publicaties, probeert de stichting bij te dragen aan een breder politiek inzicht onder burgers. De stichting richt zich met name op mensen met een sociaal-liberale interesse.

Groenlinks - Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Dit Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks is een onafhankelijk instituut dat zich ten doel stelt om GroenLinks te prikkelen tot origineel en sociaal kritisch denken. Ook streeft het bureau ernaar om de meningsvorming en discussie over links gedachtegoed binnen de bredere maatschappij te stimuleren.

PvdA - Wiardi Beckman Stichting

Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (PvdA) verricht onderzoek op het gebied van de sociaaldemocratie en actuele maatschappelijke thema's. Daarbij zijn de onderzoekers van de Wiardi Beckman Stichting (WBS) vrij om wetenschappelijk onafhankelijke oordelen te vormen, los van de partij. De WBS stelt zich ten doel om een brug te vormen tussen de wereld van de wetenschap en de sociaaldemocratie. De WBS draagt bovendien bij aan de vernieuwing van de programma’s en het beleid van de PvdA.

PvdD - Nicolaas G. Pierson Foundation

Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren verricht onderzoek naar vraagstukken van maatschappelijk belang. Vaak zijn dit onderwerpen als dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuurbescherming. De Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF) wil alternatieven analyseren en presenteren die kunnen bijdragen aan de totstandbrenging van een diervriendelijker en duurzamere samenleving. Het verbreden van kennis en bewustzijn zijn belangrijke uitgangspunten.

SGP - Guido de Brès-Stichting

Dit wetenschappelijk instituut van de SGP heeft tot doel om vanuit een gereformeerde invalshoek kennis en inzicht te vergaren die ten goede komt aan de politiek en samenleving. De Guido de Brès-Stichting wil op deze manier bijbelse waarden die de partij als cruciaal beschouwt, breed onder de aandacht brengen.

SP - Wetenschappelijk Bureau van de SP

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een denktank die onderzoek doet naar het socialisme in Nederland. Het Wetenschappelijk Bureau heeft zichzelf tot doel gesteld om actuele politieke ontwikkelingen te onderzoeken, om partijleden te scholen en om bij te dragen aan opinievorming binnen en buiten de partij.

VVD - Teldersstichting

Het wetenschappelijk bureau van de VVD doet onafhankelijk onderzoek vanuit een liberale invalshoek. De Telders Stichting heeft tot doel het debat over het liberalisme en politiek-wetenschappelijke vraagstukken te stimuleren. Bovendien geeft de stichting voorlichting over deze onderwerpen.


Meer over