Redactiestatuut biografieën

maart 2023

De Stichting PDC, voortgekomen uit de Leidse universiteit en partner van het Montesquieu Instituut, houdt in een wetenschappelijk digitaal archief uitgebreide biografische gegevens bij over onder andere (Euro)parlementariërs en bewindslieden. Het biografisch archief van PDC is een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek en parlementaire geschiedschrijving.

Een selectie van die gegevens wordt gepubliceerd op de website Parlement en de Nederlandse Grondwet.

Op alle teksten is het auteursrecht van toepassing. Als u voornemens bent informatie over te nemen (geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek) neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op parlement.com.

PDC is een onafhankelijke organisatie, die zich behalve met onderzoek onder andere bezighoudt met publieksinformatie over parlement en politiek. PDC hecht veel waarde aan verspreiding van kennis over het nationale en Europese parlementaire en politieke 'bedrijf' en over de personen die daarbij een rol spelen.

De gegevens in de biografieën hebben in de eerste plaats betrekking op de periode dat iemand actief was als bestuurder of politicus. Ook gegevens en wetenswaardigheden over de voorafgaande of latere loopbaan worden soms verzameld en vermeld. Aan zittende Kamerleden wordt jaarlijks gevraagd de gegevens te controleren. Verder vinden geregeld controlecampagnes plaats onder oud-Kamerleden en oud-bewindslieden. Biografieën worden geactualiseerd aan de hand van openbare gedrukte en digitale bronnen en input uit de controlecampagnes.

In het kader van recente Eerste en Tweede Kamerverkiezingen worden - voor zover beschikbaar - (beknopte) gegevens gepubliceerd over kansrijke kandidaten, waarbij zetelpeilingen en de lijstvolgorde als basis dienen voor de vraag van wie een biografie wordt opgenomen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Biografisch archief

2.

Hoe worden gegevens verzameld?

3.

Hoe ziet een biografie op Parlement.com er uit?

De biografieën van PDC hebben alle een zelfde opbouw, met vaste rubrieken. In iedere biografie zijn behalve personalia zoals voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats, onder meer gegevens te vinden over opleiding, beroepscarrière, nevenfuncties, partijpolitieke functies en publicaties.

De biografie begint met een inleidende tekst. Bij politici die niet meer actief zijn bevat de inleidende tekst een door de redactie geschreven karakteristiek van de persoon (wat was het voor een persoon, welke politieke rol speelde hij/zij).

Bij nog actieve politici wordt een zakelijke beschrijving opgenomen met onder meer vermelding van (laatste) hoofdfunctie en de huidige functie(s).

In de rubriek 'wetenswaardigheden' vermeldt de redactie onder meer zaken over belangrijke activiteiten van Kamerleden en bewindslieden. Bij Kamerleden gaat het daarbij hoofdzakelijk om ingediende initiatiefvoorstellen en gehouden interpellaties. Bij bewindslieden worden de belangrijkste beleidsdaden (tot stand gebrachte wetten en beleidsbepalende nota's) vermeld.

Er wordt naar gestreefd bij iedere biografie een foto op te nemen uit de periode waarin iemand politiek actief was.

Richtlijnen

Er gelden een aantal specifieke redactionele richtlijnen voor de wijze waarop gegevens worden vermeld, om gegevens daardoor eenduidig te kunnen analyseren.

  • Naam en titulatuur worden vermeld zoals deze op het moment van politiek functioneren gold. Dus H.J. Hofstra in plaats van prof.mr. H.J. Hofstra, omdat hij pas na beëindigen van zijn politieke loopbaan prof.mr. werd. In de biografie worden latere wijzigingen in naam en/of titulatuur wel vermeld;
  • Lidmaatschappen in deeltijd van vertegenwoordigende lichamen (Eerste Kamer, gemeenteraden, provinciale staten) worden opgenomen onder de rubriek 'hoofdfuncties en loopbaan';
  • Fractievoorzitterschappen en andere 'bestuursfuncties' van fracties worden opgenomen onder de rubriek 'partijpolitieke functies'. Dit geldt echter niet voor het fractievoorzitterschap in de Eerste en Tweede Kamer, dat onder de rubriek 'loopbaan' wordt opgenomen;
  • Er worden strikte regels gehanteerd voor vermelding van bestuurslidmaatschappen en commissariaten ('lid bestuur' in plaats van 'bestuurslid' en 'lid Raad van Commissarissen' in plaats van 'commissaris').

Fotomateriaal

De foto's van oud-politici zijn uitsluitend voor dit doel ter beschikking gesteld door Tweede en Eerste Kamer en door de RVD. Verder is gebruikgemaakt van het (foto)archief van de Eerste Kamer en van het Nationaal Archief en van andere historische publicaties.

4.

Hoe wordt met de gegevens omgegaan en wat wordt gepubliceerd?

PDC publiceert een selectie uit de gegevens van het biografisch archief op de website 'Parlement & Politiek'. Van levende personen worden níet gepubliceerd:

  • privacy-gevoelige gegevens, zoals zoals huisadressen, privé-emailadressen en zakelijke e-mailadressen buiten de Staten-Generaal
  • gegevens over de samenlevingsvorm (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene)
  • gegevens over levensbeschouwing (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene)
  • gegevens waarvan een persoon nadrukkelijk om plausibele redenen verzoekt ze niet te publiceren
  • gegevens over de ouders
  • personen hebben de mogelijkheid zelf feitelijke gegevens over hun politieke loopbaan aan te leveren (met name specifieke gegevens over activiteiten). De redactie behoudt zich het recht voor in een voetnoot hierover een aanvullende opmerking te maken.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Verwerkingsregister opgesteld.

5.

Beknopte versie

Op Parlement.com is een beknopte versie van de biografieën publiek toegankelijk. Bij hoofdfuncties en beroepen zijn de twee meest recente functies opgenomen en alle functies in de lokale en nationale politiek. De partijpolitieke functies en een overzicht van de opleiding zijn alleen in de uitgebreide versie in te zien.

Een selectie van de nevenfuncties, activiteiten, publicaties en wetenswaardigheden zijn in de beknopte versie opgenomen. In de uitgebreide versie van de biografie staat hiervan een volledig overzicht.

Mocht u belangstelling hebben voor de uitgebreide versie van een biografie, neem dan contact op met de redactie van Parlement.com via de link 'reageer' onderaan de betreffende biografie.

Van politici die sinds 1995 actief zijn, worden ook de wetgevende activiteiten en woordvoerderschappen verzameld. Deze gegevens zijn alleen op aanvraag beschikbaar.

6.

Controle en correcties van gegevens

PDC stimuleert zowel actief als passief het aanmelden van correcties. Jaarlijks krijgen zittende Kamerleden en Europarlementariërs de gelegenheid de gegevens te controleren. Bij oud-politici vinden controlecampagnes met een lagere frequentie plaats. Via de website bestaat de mogelijkheid correcties en/of aanvullingen door te geven.

Correcties en aanvullingen van direct betrokkenen zelf worden in principe zo snel mogelijk verwerkt indien de gegevens in eerste instantie niet juist en/of niet relevant waren.

Bij meldingen van derden houdt PDC zich het recht voor niet tegemoet te komen aan een verzoek.

Zo nodig wordt in contact getreden met degene die de correctie/aanvulling heeft doorgegeven (betrokkene dan wel derde) en wordt de afwijzing met redenen omkleed.

Voorafgaand aan verkiezingen benadert PDC kandidaten met het verzoek gegevens over zichzelf aan te leveren. Met het oog op verkiezingen acht PDC het van belang dat burgers tijdig weten wie (mogelijk) hun nieuwe vertegenwoordigers worden.

7.

Over het redactiestatuut

Het redactiestatuut is een dynamisch document dat kan worden aangepast wanneer er zich veranderende omstandigheden voordoen. Het is online beschikbaar en kan worden geraadpleegd.


Meer over