Verwerkingsregister Biografisch Archief PDC

PDC, voortgekomen uit de Leidse universiteit en partner van het Montesquieu Instituut, verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 4.000) die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen aanwezig van de Commissarissen van de Koning(in), alsmede van burgemeesters van grote steden en van een groot aantal secretarissen-generaal van ministeries.

De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit (dagelijks bijgehouden) maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand. Vele burgers, studenten, journalisten, ambtenaren, politici en wetenschappers maken hier dankbaar gebruik van.

Het archief bestaat uit digitale dossiers per persoon en een database. Van een groot aantal biografieën is een beknopte versie vrij beschikbaar op de website parlement.com. Voor uitgebreidere versies of (groeps)analyses op de gegevens kan men contact opnemen met PDC.

Dit verwerkingsregister is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening staat het verwerken van politieke opvattingen van derden onder voorwaarden toe. Dat is onder meer toegestaan indien de betrokkene die gegevens zelf openbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld als iemand zich verkiesbaar stelt.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Hoofdlijnen

In dit verwerkingsregister kunt u onder meer het volgende lezen:

 • PDC is verantwoordelijk voor de verwerking van biografieën op deze site.
 • PDC verzamelt biografische gegevens van Nederlandse politici en mensen met belangrijke openbare functies vanaf 1798 of later; dit gebeurt voor wetenschappelijk onderzoek en openbare informatieverstrekking.
 • Er worden verschillende bronnen gebruikt, zoals informatie van betrokkenen zelf, overheidspublicaties, wetenschappelijke publicaties, de media en andere openbare bronnen.
 • Persoonsgegevens worden in principe onbeperkt bewaard.
 • Beknopte biografieën zijn toegankelijk via verschillende websites; uitgebreide versies zijn in principe op aanvraag verkrijgbaar.
 • PDC stelt aanvullingen en correcties van betrokkenen op prijs. Betrokkenen kunnen vragen om hun gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Als een verzoek niet wordt gehonoreerd, wordt dat toegelicht.
 • Er zijn maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen tegen onbevoegde toegang, misbruik e.d.

2.

Contactgegevens

PDC

Lange Voorhout 86 (unit 32)

2514 EJ Den Haag,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tel. +31 70 3560238

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van PDC is te bereiken via de170@pdc.nl

3.

Verwerkte persoonsgegevens

PDC verwerkt de volgende persoonsgegevens in het Biografisch Archief:

Categorieën personen

 • Parlementsleden van 1798-1814
 • Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 1814
 • Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 1815
 • Kansrijke kandidaten bij landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement vanaf 2002
 • Ministers vanaf 1798
 • Staatssecretarissen vanaf 1949
 • Leden van Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman) vanaf 1813
 • Nederlandse leden van het Europees Parlement vanaf 1979
 • Nederlandse topfunctionarissen binnen de Europese Unie vanaf 2005, zoals:
  • Eurocommissarissen
  • Rechters van het Hof van Justitie
  • Leden van de Europese Rekenkamer
  • Permanent Vertegenwoordigers
 • Regeringsleiders/staatshoofden van EU-lidstaten vanaf 2010
 • Burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht vanaf 1850
 • Commissarissen van de Koning vanaf 1850
 • Ministers van Staat vanaf 1813
 • Secretarissen-Generaal vanaf 1900
 • Partijvoorzitters van de grootste politieke partijen vanaf 1945
 • Griffiers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 1815
 • Overige belangrijke functionarissen in het Nederlandse staatkundig-bestuurlijke stelsel

Geregistreerde persoonsgegevens

 • Naam (incl. roepnaam)
 • Titulatuur (zoals deze op het moment van politiek functioneren gold en evt. latere titels)
 • Korte typering
 • Foto
 • Geboorteplaats en -datum
 • Overlijdensplaats en –datum
 • Levensbeschouwing *
 • Niet-kerkelijke levensbeschouwing *
 • Lidmaatschap van verenigingen/stichtingen, inclusief vakbonden
 • Partij/stroming (incl. verwante partij)
 • Hoofdfuncties/beroepen (incl. ambtstitel en (in)formateurschap(pen) en gevangenschap/internering)
 • Partijpolitieke functies (incl. lijsttrekkerschap, etc.)
 • Nevenfuncties (incl. afgeleide functies, presidia etc. en comités van aanbeveling, erefuncties etc.)
 • Opleiding (incl. eredoctoraten)
 • Activiteiten (als parlementariër, als minister(-president), als (in)formateur, op het gebied van de EU incl. opvallend stemgedrag)
 • Wetgevende activiteiten
 • Woordvoerderschappen
 • Wetenswaardigheden: belangrijke activiteiten van Kamerleden en bewindslieden. Bij Kamerleden gaat het daarbij hoofdzakelijk om ingediende initiatiefvoorstellen en gehouden interpellaties. Bij bewindslieden worden de belangrijkste beleidsdaden (tot stand gebrachte wetten en beleidsbepalende nota's) vermeld.
  • Gegevens uit de privésfeer voor zover die van publieke betekenis zijn voor het ambt, zoals sociale herkomst
  • Anekdotes en citaten
  • Verkiezingen: lijsttrekkerschap, plaats op de verkiezingslijst
  • Niet-aanvaarde politieke functies
  • Pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
  • Woonplaats(en)/adres(sen) *
  • Ridderorden
  • Buitenlandse onderscheidingen
  • Overige onderscheidingen en prijzen
  • Verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
  • Hobby’s
  • Militaire dienst
 • Publicaties (incl. redevoeringen)
 • Familie/gezin
  • huwelijk/samenlevingsvorm *
  • echtgeno(o)t(e)/partner
  • vader, incl. geboorteplaats en/of –datum en beroep
  • moeder, incl. geboorteplaats en/of –datum en beroep
  • broers en zusters (aantal)
  • beroep grootvader (vaderskant)
  • beroep grootvader (moederskant)
  • familierelaties met andere politici
 • Van levende personen worden de volgende gegevens uit de database niet op de websites gepubliceerd:
 • privacy-gevoelige gegevens, zoals huisadressen, privé-emailadressen en zakelijke e-mailadressen buiten de Staten-Generaal
 • gegevens over de samenlevingsvorm (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene)
 • gegevens over levensbeschouwing (voor zover publicatie daarvan niet gewenst wordt door de betrokkene)
 • andere gegevens waarvan een betrokkene nadrukkelijk om plausibele redenen verzoekt ze niet te publiceren

Deze gegevens zijn wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

4.

Verzameldoel

De gegevens worden verzameld met het oog op:

 • wetenschappelijk onderzoek – dit geldt voor de gegevens in de database
 • openbare Informatieverstrekking – dit geldt voor de selectie van gegevens die gepubliceerd wordt op de in paragraaf 7 genoemde websites

Toelichting:

De klacht dat er een kloof bestaat tussen kiezers en gekozenen en dat de afstand tussen burgers en politiek (te) groot is, wordt al lang gehoord. Door de rijke verzameling aan gegevens deels ook voor een breed publiek beschikbaar te stellen, hoopt PDC een bijdrage te leveren aan vergroting van de bekendheid bij een breder publiek van 'hun' bestuurders en vertegenwoordigers. PDC werkt daarbij onafhankelijk.

Uit wetenschappelijk en journalistiek oogpunt kan het daarnaast interessant zijn om te zien welke verschuivingen zich voordoen in de samenstelling van Kamers en kabinet. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld::

 • hoeveel vrouwen en vertegenwoordigers van etnische minderheden zijn er?
 • wat was en is de de regionale herkomst van politici?
 • wat is het opleidingsniveau?
 • uit welke maatschappelijke sectoren komen (en kwamen) onze bestuurders
 • hoe zit het met de leeftijdsopbouw?

De gegevens hebben vooral betrekking op de periode dat iemand op staatkundig-bestuurlijk terrein actief was. Dat geldt met name voor de vermelding van nevenfuncties. Voor zover die bekend zijn bij PDC, worden ook gegevens over latere activiteiten opgenomen. PDC spant zich ervoor is juiste informatie te verstrekken. Soms komen gegevens PDC echter niet ter ore, blijken bronnen bij nader inzien onbetrouwbaar of tegenstrijdig; soms ontbreken gegevens. Voor (gemotiveerde) correcties houdt PDC zich aanbevolen.

5.

Bronnen

Voor de biografieën worden diverse bronnen gebruikt, zowel van personen zelf (LinkedIn, Facebook, persoonlijke websites, sociale mediakanalen, openbare c.v.'s) als van instanties (websites van politieke partijen en van o.a. provincies en gemeenten). Andere bronnen zijn onder meer de lijsten met nevenfuncties, biografieën van de Rijksvoorlichtingsdienst en gegevens uit overheidspublicaties, dagbladen en tijdschriften. PDC verwerkt dagelijks mutaties.

Bij de eerste opbouw van het bestand (tot ca. 1990) is onder meer gebruik gemaakt van scripties die studenten in het kader van hun opleiding hebben geschreven. Tevens is archief- en literatuuronderzoek gedaan. Voor gegevens over familierelaties zijn en worden onder meer bronnen als www.wiewaswie.nl en de website van het Centraal Bureau voor de Genealogie gebruikt.

Aan huidige leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement wordt periodiek (het streven is jaarlijks) gevraagd de over hen beschikbare gegevens te checken en, zo nodig, aan te vullen of te verbeteren. Bij andere groepen (oud-leden van de Eerste en Tweede Kamer en van het Europees Parlement en oud-ministers) vindt deze controlecampagne in een lagere frequentie plaats.

6.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

PDC neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PDC) tussen zit.

7.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

PDC bewaart persoonsgegevens in principe onbeperkt, ook na afloop van hun politieke/bestuurlijke functie en na het overlijden van personen, omdat de informatie waardevol blijft voor wetenschappelijk onderzoek en openbare Informatieverstrekking.

Gegevens over kansrijke kandidaten bij landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement worden, indien zij niet verkozen zijn, na een jaar van de publieke website(s) verwijderd. De basisgegevens (opleiding, nevenfuncties en nevenactiviteiten) blijven wel in de besloten database staan

8.

Delen van persoonsgegevens met derden

Via de websites van PDC is een beknopte versie van de biografieën publiek toegankelijk. Het betreft bijvoorbeeld:

Bij hoofdfuncties en beroepen zijn de twee meest recente functies opgenomen en alle functies in de lokale en nationale politiek. De partijpolitieke functies en een overzicht van de opleiding zijn alleen in de uitgebreide versie in te zien.

Een selectie van de nevenfuncties, activiteiten, publicaties en wetenswaardigheden is in de beknopte versie opgenomen.

In de uitgebreide versie van de biografie staat een volledig overzicht; deze is op aanvraag verkrijgbaar en wordt in sommige gevallen voor een ieder gepubliceerd, bijvoorbeeld als een (oud-)politicus in het nieuws is.

PDC stelt beknopte biografieën beschikbaar aan o.a. het Nationaal Archief, Staten-Generaal Digitaal, het Biografisch Portaal, de Eerste Kamer en het ANP.

Selecties uit de database met biografieën zijn op verzoek en onder voorwaarden toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek.

9.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

PDC gebruikt geen cookies of vergelijkbare trackingtechnieken.

10.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

PDC stimuleert zowel actief als passief het aanmelden van correcties. Jaarlijks krijgen zittende Kamerleden en Europarlementariërs de gelegenheid de gegevens te controleren. Bij oud-politici vinden controlecampagnes met een lagere frequentie plaats. Via de website bestaat de mogelijkheid correcties en/of aanvullingen door te geven.

Correcties en aanvullingen van direct betrokkenen zelf worden in principe zo snel mogelijk verwerkt indien de gegevens in eerste instantie niet juist en/of niet relevant waren.

Bij meldingen van derden houdt PDC zich het recht voor niet tegemoet te komen aan een verzoek.

Zo nodig wordt in contact getreden met degene die de correctie/aanvulling heeft doorgegeven (betrokkene dan wel derde) en wordt de afwijzing met redenen omkleed.

Voorafgaand aan verkiezingen benadert PDC kandidaten met het verzoek gegevens over zichzelf aan te leveren. Met het oog op verkiezingen acht PDC het van belang dat burgers tijdig weten wie (mogelijk) hun nieuwe vertegenwoordigers worden.

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door PDC en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat zij een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens van hen waarover PDC beschikt, in een computerbestand naar hen te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens via e-mail sturen via het contactformulier op de website Parlement.com of door middel van een e-mail aan de170@pdc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, kan PDC vragen om een bewijs waaruit de identiteit blijkt. PDC reageert binnen vier weken, op een verzoek.

PDC streeft er bij verschil van inzicht naar tot een passende oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan hebben betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

11.

Beveiliging van persoonsgegevens

PDC neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiertoe zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Beveiligde verbinding

  Parlement.com en de online-biografieën zijn door bezoekers alleen te raadplegen via een SSL-beveiligde verbinding

 • Gegevensopslag

  De websites van PDC worden fysiek gehost op dedicated servers in Nederland door een gespecialiseerd hostingbedrijf dat ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd is. Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Webapplicaties

  De door PDC ontwikkelde software wordt doorlopend gescand op kwetsbaarheden met externe beveiligingssoftware.

 • Mutaties gegevens

  Aanpassing van online gegevens is alleen mogelijk via een beveiligde verbinding tussen het kantoornetwerk van PDC en het hostingbedrijf, door medewerkers van PDC die zijn ingelogd met behulp van een persoonlijke login.

Wie de indruk heeft dat gegevens niet passend beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, kan contact opnemen via de170@pdc.nl.


Meer over