Home > Regering > Kabinet > Kabinet-Rutte I (2010-2012)

Kabinet-Rutte I (2010-2012)

Rutte I (2010-2012)

Dit kabinet werd door VVD en CDA gevormd na de verkiezingen van 9 juni 2010. Deze partijen sloten een gedoogakkoord met de PVV. In de Eerste Kamer kon het kabinet vanaf juni 2011 niet rekenen op een meerderheid, en was het afhankelijk van andere fracties (met name de SGP).

Als belangrijke taken zag het kabinet het saneren van de overheidsuitgaven en bestrijden van de gevolgen van de economische crisis en voorts het beperken van de migratie, het vergroten van veilgheid en het verkleinen van de overheid. Motto van het kabinet was: vrijheid en verantwoordelijkheid.

Op 21 april mislukten na zeven weken de besprekingen op het Catshuis over het terugdringen van het begrotingstekort. De PVV acht zich sinds deze mislukking niet langer gebonden aan het gedoogakkoord. Premier Rutte bood daarop op 23 april het ontslag van zijn kabinet aan.

Het kabinet trad op 14 oktober 2010 aan als opvolger van het kabinet-Balkenende IV. Op 5 november 2012 trad het kabinet-Rutte II aan.


 

Formatie

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Nadat onderhandelingen over deze coalitie op niets uitliepen, kwam het kabinet-Rutte I tot stand. Tijdens de formatie werd de Koningin enkele keren voor voldongen feiten geplaatst.

 
datum wat wie tot en met dagen
9 juni 2010 Tweede Kamer­verkiezingen      
12 juni 2010 benoeming (in)formateur U. Rosenthal 25 juni 2010 14
26 juni 2010 benoeming (in)formateur H.D. Tjeenk Willink 5 juli 2010 10
5 juli 2010 benoeming (in)formateur J. Wallage 20 juli 2010 16
5 juli 2010 benoeming (in)formateur U. Rosenthal 20 juli 2010 16
21 juli 2010 benoeming (in)formateur R.F.M. Lubbers 3 augustus 2010 14
4 augustus 2010 benoeming (in)formateur I.W. Opstelten 4 september 2010 32
7 september 2010 benoeming (in)formateur H.D. Tjeenk Willink 13 september 2010 7
13 september 2010 benoeming (in)formateur I.W. Opstelten 7 oktober 2010 25
14 oktober 2010 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Beatrix 22 april 2012 557
23 april 2012 kabinet demissionair   4 november 2012 196
5 november 2012 ontslag verleend Koningin Beatrix    

Regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma

Document

Datum

Letterlijke tekst (PDF)

Coalitieakkoord

30 september 2010

'Vrijheid en verantwoordelijkheid'

Gedoogakkoord

30 september 2010

Gedoogakkoord

CPB-analyse

7 oktober 2010

analyse financieel kader

Eindverslag

7 oktober 2010

eindverslag informateur Opstelten

Regeringsverklaring

26 oktober 2010

regeringsverklaring (rijksoverheid.nl)

Samenstelling kabinet

Minister-President
Drs. M. Rutte (vvd)

Viceminister-president
Drs. M.J.M. Verhagen (cda)

Algemene Zaken
minister: Drs. M. Rutte (vvd)

Buitenlandse Zaken
minister: Dr. U. Rosenthal (vvd)
staatssecretaris: Dr. H.P.M. Knapen (cda)

Veiligheid en Justitie
minister: Mr. I.W. Opstelten (vvd)
staatssecretaris: Mr. F. Teeven (vvd)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Mr. J.P.H. Donner (cda) (14 oktober 2010 - 16 december 2011)
minister: Mr.Drs. J.W.E. Spies (cda) (16 december 2011 - 5 november 2012)

minister voor Immigratie en Asiel
minister: Drs. G.B.M. Leers (cda) (14 oktober 2010 - 16 december 2011)

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
minister: Drs. G.B.M. Leers (cda) (16 december 2011 - 5 november 2012)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
minister: J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (cda)
staatssecretaris: Drs. H. Zijlstra (vvd)

Financiën
minister: Mr.Drs. J.C. de Jager (cda)
staatssecretaris: Mr.Drs. F.H.H. Weekers (vvd)

Defensie
minister: Drs. J.S.J. Hillen (cda)

Infrastructuur en Milieu
minister: Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (vvd)
staatssecretaris: J.J. Atsma (cda)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
minister: Drs. M.J.M. Verhagen (cda)
staatssecretaris: Dr. H. Bleker (cda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: H.G.J. Kamp (vvd)
staatssecretaris: Drs. P. de Krom (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: Drs. E.I. Schippers (vvd)
staatssecretaris: Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (cda)

profiel kabinet

Mutatie

Op 16 december 2011 verlaat minister Donner het kabinet, vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van State. De Zuid-Hollandse gedeputeerde en oud-CDA-Tweede Kamerlid Liesbeth Spies volgt hem op. Aan het takenpakket van minister Leers wordt het beleidsterrein 'integratie' toegevoegd.

Parlementaire verhoudingen

  Tweede Kamer tot 20 maart 2012 Tweede Kamer van 20 maart 2012 tot 21 april 2012 Tweede Kamer van 21 april 2012 tot 3 juli 2012 Tweede Kamer van 3 juli 2012 tot 20 september 2012 Tweede Kamer vanaf 20 september 2012
VVD 31 31 31 31 41
PVV 24 23 23 - -
CDA 21 21 21 21 13
totaal 76
(50.7%)
75
(50%)
75
(50%)
52
(34.7%)
54
(36%)

  Eerste Kamer tot 7 juni 2011 Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 21 april 2012 Eerste Kamer vanaf 21 april 2012 minister­raad/(kabinet)
VVD 14 16 16 6 (10)
PVV - 10 10 -
CDA 21 11 11 7 (11)
totaal 35
(46.7%)
37
(49.3%)
37
(49.3%)
 

Financieel-economisch beleid

De economie is amper aan een herstel van de kredietcrisis en de Grote Recessie van 2008/2009 toegekomen, of de eurocrisis en een nieuwe recessie dienen zich alweer aan. In het voorjaar van 2012 is duidelijk dat het ‘€ 18 miljardpakket’ van voorgenomen en deels al in gang gezette besparingsmaatregelen van het kabinet-Rutte I niet genoeg zal zijn om het begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% BBP te houden. De regeringspartijen VVD en CDA kunnen het niet eens worden met gedoogpartner PVV over aanvullende bezuinigingen. Hierop valt het kabinet en sluiten de demissionaire regeringspartijen VVD en CDA een Lenteakkoord met D66, GroenLinks en de ChristenUnie over maatregelen om alsnog aan de Europese begrotingsregels te voldoen.

Bijzonderheden

politiemissie Afghanistan

In januari 2011 besloot het kabinet tot het zenden van een politietrainingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz. Nadat onder meer de nadrukkelijke verzekering was gegeven dat de opgeleide politiemensen geen militaire taken zouden krijgen, steunde een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel.

Libië

In maart 2011 werd besloten tot een Nederlandse bijdrage aan de internationale militaire actie om de burgerbevolking van Libië te beschermen tegen het regime van Kadafi.

De wijze waarop een spoed-evacuatie van een werknemer van Haskoning uit Libië was aangepakt en waarbij de helicopterbemanning gevangen was genomen, werd ernstig bekritiseerd in de Tweede Kamer.

immigratie en integratie

Ingezet wordt op vermindering van het aantal asielaanvragen. Vreemdelingen moeten zelf hun inburgering betalen. In EU-verband werd getracht regels voor gezinshereniging te verscherpen, maar de pogingen daartoe mislukten.

politie

In 2012 bracht minister Opstelten een wet tot stand waarbij nationale politie wordt ingevoerd. Vooruitlopend op deze wet werd al een begin gemaakt met deze reorganisatie.

Kabinetscrisis

Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Over de inhoudelijke redenen was strikt genomen niets bekend, omdat wekenlang in beslotenheid was vergaderd.


Troonredes


Meer over