Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jager

foto Mr.Drs. J.C. (Jan Kees) de Jagervergrootglas

Jan Kees de Jager (1969) was van 23 februari 2010 tot 5 november 2012 minister van Financiën in het kabinet-Balkenende IV en het kabinet-Rutte I. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was hij staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Balkenende IV. Hij was daarvoor directeur van een ICT-bedrijf en penningmeester van het CDA. In 2010 was hij korte tijd Tweede Kamerlid voor het CDA. Sinds augustus 2014 bekleedt hij een topfunctie bij KPN.

CDA
in de periode 2007-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

voornamen (roepnaam)

Jan Cornelis (Jan Kees)

personalia

geboorteplaats en -datum
Kapelle (Zld.), 10 februari 1969

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties/beroepen

 • mede-eigenaar/directeur "Spectra Vision", ICT-applicaties, van 1992 tot 1997
 • algemeen directeur ISM (Innovative Solutions in Media) eCompany te Rotterdam, van 1997 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Financiën, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • minister van Financiën, van 23 februari 2010 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • algemeen directeur ISM (Innovative Solutions in Media) eCompany te Rotterdam, van oktober 2010 tot augustus 2014
 • benoemd als CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, van 15 augustus 2014 tot 1 november 2014 (overgangsperiode tot definitief aantreden)
 • CFO (financieel directeur) N.V. Koninklijke KPN, vanaf 1 november 2014

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. De fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende, waaronder de aan de Belastingdienst gelieerde uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen; b. Het, samen met de minister en met de bewindslieden van Economische Zaken, bijdragen aan het beleid en aan de uitvoering van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven; c. De aangelegenheden betreffende de financiën van de mede-overheden; d. De aangelegenheden betreffende het muntwezen inclusief De Nederlandse Munt (DNM), de Domeinen, de Nederlandse Inkoopcombinatie (NIC) en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS). e. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris Heemskerk het plan van aanpak ter vermindering van de regeldruk voor bedrijven 'Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers!' uit
 • Onderhandelde in 2010 in EU-verband over eventuele steun voor vermindering van de enorme Griekse staatsschuld
 • Diende in 2010 een wetsvoorstel in om de governance en cultuur bij De Nederlandsche Bank (DNB) te versterken. De zittingstermijn van directieleden wordt niet automatisch verlengd en de verlenging moet slechts één keer kunnen plaatsvinden (32.782)
 • Bracht in oktober 2010 samen met minister Verhagen een brief uit waarin zij aandrongen op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij toezicht op het economisch beleid van de lidstaten
 • Diende in 2011 het wetsvoorstel Wet bankenbelasting in. Daarmee wordt een heffing geïntroduceerd voor ongedekte schulden van banken. Hiermee moet de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de bancaire sector verder worden versterkt. (33.121)
 • Speelde een belangrijke bemiddelende rol bij het totstandbrengen van een akkoord tussen vijf Tweede Kamerfracties over een pakket aan extra bezuinigingen voor 2013

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Voerde in 2008 in het kader van het Belastingplan 2008 een vliegtax in, waardoor luchtreizigers een bijdrage moeten gaan betalen voor vliegreizen vanwege de milieubelasting door de luchtvaart. Er worden fiscale maatregelen genomen om milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, zoals het zwaarder belasten van auto's die veel brandstof verbruiken (slurptax). Verder komt er een belasting op verpakkingen. Woningbouwcorporaties krijgen een integrale plicht vennootschapsbelasting te betalen. De vliegtax werd in 2010 afgeschaft vanwege de verslechterde (mondiale) situatie in de luchtvaartsector.
 • Bracht in 2008 de Algemene Douanewet (Stb. 111) tot stand. Deze vervangt de Douanewet, de Statistiekwet en de In- en uitvoerwet. Een nieuw stelsel voor alle aan de douane opgedragen taken met betrekking tot goederen en goederenverkeer biedt verbeterde mogelijkheden om corrigerend op te treden en is een goede basis voor uitwisseling van informatie met andere landen, overheidsdiensten en het bedrijfsleven. De douane blijft de bevoegde autoriteit voor de controle op het internationale goederenverkeer. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Wijn. (30.580)
 • Bracht in 2008 samen met minister Bos een wet (Stb. 547) tot stand inzake belastingheffing bij excessieve beloningsbestanddelen. Er komt onder meer een werkgeversheffing van 30% over bepaalde vertrekvergoedingen. (31.459)
 • Bracht in 2009 in het kader van het Belastingplan 2009 een regeling tot stand waardoor arbeidsparticipatie van ouderen wordt bevorderd. Er komt een fiscale doorwerkbonus (heffingskorting) om werken vanaf 62 jaar en ook na 65 jaar aantrekkelijker te maken. Verder worden onder meer fiscale maatregelen genomen om het gebruik van milieuvriendelijker auto's te gebruiken.
 • Bracht in 2009 een wijziging (Stb. 564) van de Successiewet 1956 tot stand. De wet wordt vereenvoudigd. Dat betreft in de eerste plaats het aantal tarieven en de systematiek van de vrijstellingen. Er zijn slechts twee tariefgroepen: partners en kinderen en overigen. Ook de opzet van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt overzichtelijker en verder worden tekstuele vereenvoudigingsslagen gemaakt. (31.930)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 248) van de Wet financiële markten tot stand, waardoor knelpunten bij het toezicht op de financiële sector, alsmede omissies in eerdere wetgeving worden weggenomen. De wijzigingswet is een eerste onderdeel van een omvangrijk wetgevingsprogramma, dat voornamelijk bestaat uit de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Hiermee moet betere werking van die markten worden gewaarborgd en een herhaling van de bankencrisis van 2008 worden voorkomen. (32.036)
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 8) van de Bankwet en de Wet op het financieel toezicht tot stand. Hiermee wordt de interne governance bij De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) versterkt. De wettelijke taak van de Raad van Commissarissen van DNB en van de Raad van Toezicht van AFM wordt verbreed en de minister krijgt onder meer de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen voor de toezichthouders. Bracht daarnaast wetten tot stand ter implementatie van Europese regels over het bankwezen en over elektronisch geld. (32.782)
 • Bracht in 2012 een wijzing van de Wet op het financieel toezicht tot stand waardoor er een bonusverbod (variabele beloningen) komt voor staatsgesteunde ondernemingen. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de DNB en de AFM beperkt. (33.058)
 • Bracht in 2012 de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen tot stand. Hierdoor wordt een bevoegdheid tot interventie geïntroduceerd bij financiële ondernemingen die in problemen verkeren. De minister van Financiën krijgt de bevoegdheid om als ultimum remedium bij dreiging van instabiliteit van het financiële stelsel tot onteigening over te gaan. (33.059)
 • Bracht in 2012 de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (33.221)
 • Bracht in 2012 de Wet bankenbelasting tot stand. De wet introduceert een belasting als aanvulling op eerder getroffen maatregelen om het financiële stelsel gezonder te maken en de risico's die banken lopen te beheersen. De bancaire sector betaalt via de belasting een bijdrage aan eventuele maatregelen van de staat om noodlijdende banken te ondersteunen. (33.121)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Begon na zijn studie met zijn studiegenoot Karel van der Woude op zijn zolderkamer een eigen ICT-bedrijfje
 • Zijn vader was fruitteler

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"J.C." (bijnaam)

woonplaats
Rotterdam

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Douwe Douwes, "Onafhankelijke geest met zuinige inborst. Dinsdagprofiel Jan Kees de Jager", De Volkskrant, 18 november 2008
 • Danielle Pinedo en Freek Staps, "Ik was niet gelukkig geworden als partijleider", NRC Weekend, 3 en 4 november 2012
 • Leon Willems, "Afscheid van een interim-manager in de politiek", Het Financieele Dagblad, 6 november 2012

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.