Drs. P. (Paul) de Krom

foto Drs. P. (Paul) de Kromvergrootglas

Paul de Krom (1963) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte I. Van 30 januari 2003 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer De Krom was vicepresident Human Resources Shell International Renewables te Londen. In de Tweede Kamer hield zich tot eind 2008 vooral bezig met verkeer en waterstaat en openbaar vervoer en daarna was hij woordvoerder integratie- en immigratiebeleid. Sinds 1 maart 2015 is hij bestuursvoorzitter van TNO.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Paul (Paul)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 10 februari 1963

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2001

hoofdfuncties en beroepen

 • hoofdambtenaar, toegevoegd aan het Bureau van de secretaris-generaal, ministerie van Defensie, van 1987 tot 1989
 • public affairs consultant, Industriële Consulenten Nederland te 's-Gravenhage, van 1989 tot 1991
 • diverse functies bij "Shell", vanaf 1991 (werkte bij de raffinaderij in Pernis/Rotterdam, bij het hoofdkantoor in Den Haag, in de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en Londen)
 • vicepresident Human Resources, Shell International Renewables te Londen, tot 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen excl. AOW, Wajong/WSW, armoedebeleid en arbeidsomstandigheden), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • 'aanjager' totstandkoming en uitvoering Techniekpact (samenwerking onderwijs en bedrijfsleven), van februari 2013 tot januari 2014
 • algemeen directeur DLG (Dienst Landelijk Gebied), ministerie van Economische Zaken, van januari 2014 tot 1 maart 2015
 • voorzitter Raad van Bestuur TNO, vanaf 1 maart 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. regionaal arbeidsmarktbeleid; b. werknemersverzekeringen; c. arbeidstoedeling en re-integratie gemeenten; d. ketenaanpak SUWI; e. bijstandbeleid; f. Europees Sociaal Fonds; g. armoede en schuldverdeling; h. volksverzekeringen exclusife AOW; i. Wajong/WSW; j. arbeidsomstandigheden en inspectie; k. gelijke behandeling werknemers; l. internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille; m. overleg VNG; n. handhaving in relatie tot het handhavingsprogramma; o. fraudebestrijding voortvloeiend uit portefeuille; p. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sloot in 2011 met de VNG een Bestuursakkoord over arbeidsparticipatie. Mensen met een arbeidsbeperking (die nu deels in de socialewerkvoorziening werken) moeten eerder in een reguliere baan aan de slag. Aangekondigd wordt dat er op 1 januari 2013 een nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) komt. Bracht in 2011 de Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' uit. Diende in 2012 het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen in. Deze wet werd in 2014 door zijn opvolger als Participatiewet in het Staatsblad gebracht. (32.749, 33.161)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Wet Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (Stb. 645) tot stand. Er komt een einde aan de specifieke uitkeringsregeling voor kunstenaars. (32.701)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 650) tot stand van de Wet werk en bijstand (WBB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ). De wijziging is gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden door aanscherping van de verplichtingen. De bijstand voor inwonenenden wordt afgeschaft, de toets op inkomen van de partner wordt vervangen door een toets op gezinsniveau (dit onderdeel werd later met terugwerkende kracht afgeschaft) en de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen vervalt. (32.815, 33.277)
 • Bracht in 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Stb. 78) tot stand. De wet moet zorgen voor een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening onder meer door het wettelijk inbedden van de taak van gemeenten op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. Bij schuldhulpverlening moet niet alleen aandacht zijn voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor het zoveel mogelijk wegnemen van eventuele omstandigheden die op enigerlei wijze ten grondslag kunnen liggen aan de financiële problemen, zoals psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, de gezondheid, de verslaving of de gezinssituatie. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Klijnsma. (32.291)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 463) tot stand waardoor er een regeling komt in de sociale zekerheid voor de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek. Uitkerende instanties (gemeente, UWV, SVB) krijgen meer mogelijkheden om de informatie die een uitkeringsgerechtigde geeft over zijn leefsituatie te checken, onder meer via een huisbezoek. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Klijnsma en zij zorgde ook voor plaatsing in het Staatsblad. (31.929)
 • Bracht in 2012 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 464) tot stand. Deze wet regelt dat werkgevers voortaan een hogere premie betalen als meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA komen. De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering worden afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Uitzendsector en UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. (33.241)

wetenswaardigheden

woonplaats
's-Gravenhage

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Interview met Marcel Ham, Milieudefensie Magazine, 34, april 2005

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.