Drs. P. (Paul) de Krom

foto Drs. P. (Paul) de Krom
Bron: Europese Commissie

Evenwichtige, uit het bedrijfsleven afkomstige VVD-politicus, die na ruim zeven jaar Tweede Kamerlid te zijn geweest staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd in het kabinet-Rutte I. Hij verdedigde in die functie drastische hervormingen en bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong) en de bijstand. Maakte voor hij in de Haagse politiek kwam carrière bij Shell, onder meer in Dubai en Londen. In de Tweede Kamer hield hij zich eerst vooral bezig met verkeer en openbaar vervoer en daarna was hij woordvoerder integratie- en immigratiebeleid. Gold als exponent van de rechtervleugel. Sinds 1 maart 2015 is hij bestuursvoorzitter van TNO en verder is hij voorzitter van Nederland-Distributieland.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Paul (Paul)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 10 februari 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2001

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen excl. AOW, Wajong/WSW, armoedebeleid en arbeidsomstandigheden), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • algemeen directeur DLG (Dienst Landelijk Gebied), ministerie van Economische Zaken, van januari 2014 tot 1 maart 2015
 • voorzitter Raad van Bestuur TNO, van 1 maart 2015 tot 1 februari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. regionaal arbeidsmarktbeleid; b. werknemersverzekeringen; c. arbeidstoedeling en re-integratie gemeenten; d. ketenaanpak SUWI; e. bijstandsbeleid; f. Europees Sociaal Fonds; g. armoede en schuldverdeling; h. volksverzekeringen exclusief AOW; i. Wajong/WSW; j. arbeidsomstandigheden en inspectie; k. gelijke behandeling werknemers; l. internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille; m. overleg VNG; n. handhaving in relatie tot het handhavingsprogramma; o. fraudebestrijding voortvloeiend uit portefeuille; p. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter VNCI (Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie), vanaf 1 februari 2022
 • voorzitter OV-NL (branchevereniging openbaar vervoer), vanaf 1 mei 2022

vorige (2/10)
 • lid bestuur Vereniging Thorbecke, van januari 2016 tot april 2019
 • lid Raad van Toezicht Stichting PhotonDelta, van mei 2019 tot juni 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 14 oktober 2010

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sloot in 2011 met de VNG een Bestuursakkoord over arbeidsparticipatie. Mensen met een arbeidsbeperking (die nu deels in de socialewerkvoorziening werken) moeten eerder in een reguliere baan aan de slag. Aangekondigd wordt dat er op 1 januari 2013 een nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV) komt. Bracht in 2011 de Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen' uit. Diende in 2012 het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen in. Deze wet werd in 2014 door zijn opvolger als Participatiewet in het Staatsblad gebracht. (32.749, 33.161)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 463) tot stand waardoor er een regeling komt in de sociale zekerheid voor de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek. Uitkerende instanties (gemeente, UWV, SVB) krijgen meer mogelijkheden om de informatie die een uitkeringsgerechtigde geeft over zijn leefsituatie te checken, onder meer via een huisbezoek. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Klijnsma en zij zorgde ook voor plaatsing in het Staatsblad. (31.929)
 • Bracht in 2012 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 464) tot stand. Deze wet regelt dat werkgevers voortaan een hogere premie betalen als meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA komen. De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering worden afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Uitzendsector en UWV gaan beter samenwerken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te helpen. (33.241)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.