Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

foto Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor was de heer Donner onder meer voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Raad van State (1997-2002). In 2001-2002 leidde hij een commissie die adviseerde over de WAO-problematiek en in 2002 en 2003 trad hij op als informateur. In de periode november 2006-februari 2007 was hij Tweede Kamerlid.

CDA
in de periode 1997-heden: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Pieter Hendrik (Piet Hein)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 oktober 1948

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • bijzonder hoogleraar vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid (Cleveringa-leerstoel), Universiteit Leiden, vanaf 1 september 2015
 • vicepresident Raad van State, vanaf 1 februari 2012 (benoemd bij K.B. van 16 december 2011)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 22 februari 2007
 • minister van Justitie, van 22 juli 2002 tot 21 september 2006

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 17 mei 2002 tot 4 juli 2002
 • informateur, van 24 januari 2003 tot 12 april 2003 (vanaf 5 februari 2003 samen met F. Leijnse)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Protestantse Theologische Universiteit, vanaf 1 mei 2018
 • lid Raad van Advies Carnegiestichting

vorige (2/17)
 • lid Raad van Toezicht, Oorlogsgravenstichting, van 31 december 2012 tot 16 september 2013
 • voorzitter Commissie WAO-problematiek, van mei 2000 tot april 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in de periode dat hij Tweede Kamerlid was (november 2006-februari 2007) het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/25)
 • Bracht in 2011 de notitie Beleidskader gemeentelijke herindeling uit. Centrale uitgangspunt daarin is dat gemeentelijke herindeling van 'onderop' tot stand moet komen. De gemeenten zelf zijn leidend, de provincie speelt alleen in uitzonderingsgevallen een rol, bijvoorbeeld als zich bestuurlijke knelpunten voordoen en/of bij complexe regionale maatschappelijke opgaven. (28.750)
 • Bracht in 2011 samen met minister Schultz van Haegen de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting ('Bestuur in samenhang') uit over het bestuur van de Randstad, de afschaffing van de Wgr-plus en de opbouw van twee infrastructuurautoriteiten in de Noord- en Zuidvleugel. Uitgangspunt van de nota is het streven om te komen tot een compacte en efficiënte overheid. Onder meer samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moet leiden tot versterking van het bestuur in de Randstad. Naast de Wgr-plus (stadsgewesten) worden ook de deelgemeenten opgeheven en wordt het aantal volksvertegenwoordigers verminderd. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van betrokkenheid en burgerschap door zelfbeheer in wijken en dorpen van publieke voorzieningen of zelfbestuur bij het inrichten van de openbare ruimte. (33.047)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/30)
 • Bracht in 2011 de Wet College voor de rechten van de mens tot stand. Met deze wet wordt een nationaal mensenrechteninstituut opgericht, dat zich bezighoudt met de bescherming, bewustwording en de naleving van mensenrechten. De instelling volgt uit door de VN opgestelde criteria. (32.467)
 • Bracht in 2011 een wet tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer en vorming van de nieuwe gemeente Hollands Kroon $C 32.677

als (in)formateur (2/3)
 • Kreeg op 5 februari 2003 het verzoek om, samen met prof.dr. F. Leijnse, in lijn met zijn eindverslag onderzoek te doen naar de spoedige totstandkoming van een kabinet van CDA en PvdA. Op 26 februari stelden zij een gemeenschappelijk kader op waarbinnen de beleidsthema's verder moesten worden uitgediept. Een geschil over de steun aan de militaire operatie (buiten de VN om) in Irak werd op 25 maart opgelost. Op 11 april bleek er echter geen overeenstemming mogelijk over extra bezuinigingen.
 • Kreeg op 24 januari 2003 het verzoek op zo kort mogelijke termijn na te gaan welke mogelijkheden er waren voor de vorming van een nieuw kabinet, dat kon rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Op 3 februari adviseerde hij een verder onderzoek van de vorming van een kabinet van CDA en PvdA. Tevens gaf hij een overzicht van de thema's (waaronder de begroting, de WAO, veiligheid en integratie) die tijdens de formatie verder aan bod moesten komen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Bemiddelde op 1 september 2010 met succes toen er een conflict was ontstaan in de CDA-fractie over (voortgang van) de formatieonderhandelingen met de PVV
 • Was in maart 2009 namens het CDA-smaldeel in het kabinet deelnemer aan de onderhandelingen met PvdA en ChristenUnie over de aanpak van de economische recessie
 • Trad af na het verschijnen op 21 september 2006 van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin een brand elf met dodelijke slachtoffers in het Detentie- en Uitzettingscentrum Schiphol-Oost mede werd verweten aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze onder zijn verantwoordelijkheid vallende instelling was belast met de veiligheid van de gedetineerden.

uit de privésfeer
Neef (oomzegger) van de schaakgrootmeester Jan Hein Donner

anekdotes en citaten
 • Zei na het voor de regering negatief uitgevallen referendum over de Europese Grondwet - het eerste referendum sinds omstreeks 200 jaar -: "Zo'n referendum, dat moesten we vaker doen. Misschien maar weer eens over 100 jaar."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden