Drs. H. (Halbe) Zijlstra

foto Drs. H. (Halbe) Zijlstravergrootglas

Halbe Zijlstra (1969) was van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte III . Van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010 en van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. In 2012-2017 was hij fractievoorzitter. De heer Zijlstra was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte I . Voor hij Kamerlid werd, was hij directeur/projectmanager van Improvex BV. Tevens was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Utrecht. Als Kamerlid hield hij zich onder meer bezig met zorg. Hij was verder lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen.

VVD
in de periode 2006-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

Voornaam (roepnaam)

Halbe (Halbe)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf, Frl.), 21 januari 1969

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 februari 1994

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam bij Shell (onder meer in Zuid-Europa en Latijns-Amerika, o.a. global implementation manager bij Shell in Londen), van 1994 tot 1996
 • accountmanager Arval B.V. te Nieuwegein, van 1996 tot 1999
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1 april 1998 tot 1 juli 2001
 • werkzaam bij "Activity Project Management" te Driebergen, van 1999 tot 2001
 • directeur/eigenaar projectmanagementbureau "Improvex" B.V., van 2001 tot november 2006 (o.a. invoering van een nieuw financieel-expertise managementsysteem bij Shell)
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 23 juni 2003 tot 1 september 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met onder meer hoger onderwijs, wetenschap en kennis, lerarenbeleid en cultuur), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 2012 tot 16 maart 2017
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 2017 tot 25 oktober 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. hoger onderwijs; b. wetenschap en kennis; c. lerarenbeleid, lerarenopleidingen arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het kader van het beleid passend onderwijs; d. cultuur; e. erfgoedinspectie; f. 'Een leven lang leren'; g. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2006-2010 woordvoerder zorg (o.a. preventiebeleid, ziekenhuizen, curatieve zoirg), energiebeleid, sportbeleid (inclusief het beleid rond voetbalvandalisme), hoger onderwijs en wetenschappen en biotechnologie
 • Nam kort na zijn aantreden als Tweede Kamerlid met Hans Spekman (PvdA) een initiatief tot indiening van een wetsvoorstel over maatregelen tegen voetbalhooligans. Minister Ter Horst nam dit initiatief in 2007 over.
 • In juni 2007 voerde hij (als vervanger van Henk Kamp) het woord in het debat over de kabinetsbrief over het zgn. 'generaal pardon' voor uitgeprocedeerde asielzoekers

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was in 2010 verantwoordelijk voor het besluit om anders dan eerder was voorzien niet over te gaan tot nieuwbouw voor het Nationaal Historisch Museum
 • Kwam in 2011 namens het kabinet met een standpunt over het rapport van de commissie-Veerman over het hoger onderwijs. De voorstellen van die commissie zullen worden uitgevoerd en er komt een kwaliteitsimpuls voor het hoger onderwijs. Er komt meer differentiatie in het hbo, het academische profiel van het wetenschappelijk onderwijs wordt versterkt, profilering van instelling wordt bevorderd en de bekostigingsstructuur wordt meer sturend ingericht op kwaliteit en missie. Hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, overheid en bedrijfsleven moeten meer gaan samenwerken. Er komt een sociaal leenstelsel in de masterfase. Door meer mogelijkheden tot selectie moet een betere matching ontstaan tussen student en opleiding. Dit wordt verder uitgewerkt in een al in 2009 ingediend wetsvoorstel (Ruim baan voor talent). (31.288 )
 • Verdedigde in 2011 in de Tweede Kamer met succes zijn voorstellen tot bezuiniging in de cultuursector. De cultuursector moet minder afhankelijk worden van overheidssubsidie. Subsidies moeten daarom gebaseerd zijn op scherpe en beredeneerde keuzes. Belangrijk uitgangspunt bij die keuzes is dat het publiek moet kunnen zien waar het geld heen gaat. Concreet betekent dit, dat er relatief meer subsidie terechtkomt bij kunst en cultuur die in een museum of op de planken wordt getoond, dan bij ondersteunende functies. Alle instellingen, die in de toekomst voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten minstens 17,5 procent eigen inkomsten hebben. Van podiumkunsteninstellingen geldt vanaf 2013 een minimum van 21,5 procent eigen inkomsten. Enkele cultuurfondsen worden samengevoegd. Musea, het erfgoed en bibliotheken worden ontzien. De totale bezuiniging is 200 miljoen euro.
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in om de basisbeurs voor master-studenten onder het sociaal leenstelsel te brengen (33.145 )
 • Streefde als minister van Buitenlandse Zaken naar herstel van de verstoorde relatie met Turkije, maar toen geen oplossing mogelijk bleek werd in februari 2018 de Nederlandse ambassadeur teruggetrokken uit Turkije

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 368) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders. Vanaf 2012 wordt het mogelijk een hoger collegegeld te vragen aan studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan uit een oogpunt van studierendement wenselijk is. Behalve een financieel oogmerk heeft de wet als doel het studierendement te verhogen. Het verhoogde collegegeld gaat in 2012 in. (32.618 )
 • Bracht in 2011 de Wet 'Ruim baan voor talent' (Stb. 369) tot stand. Door een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden de mogelijkheden verruimd tot selectie van studenten en tot verhoging van het collegegeld alsmede tot het aanscherpen van toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor worden differentiatie en betere matching mogelijk. Tevens wordt het uitgangspunt 'eerst je bachelor, dan je master' opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (32.253 )
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand, waardoor de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten wordt aangepast. Het wordt voor bepaalde groepen en bij bijzondere omstandigheden (zoals het vervullen van een bestuursfunctie) mogelijk om vermeerdering van het aantal studiejaren te krijgen. Dit wet werd in 2013 met terugwerkende kracht ingetrokken. (33.259 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was rechercheur bij de rijkspolitie

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Heerlijk, helder, Halbe" (bijnaam in VVD-kring)

woonplaats
Wassenaar

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • René Moerland en Derk Stokmans, "'Wij zeggen niet: zoek het zelf maar uit'", NRC Weekend, 28 en 29 juni 2014
 • Marno de Boer, "Van rechtse houwdegen tot topdiplomaat", Trouw, 16 januari 2018

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.