Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

foto Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagenvergrootglas

Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. De heer Verhagen was in 2002-2006 (met een onderbreking) en in juni-oktober 2010 fractievoorzitter en was van 17 mei 1994 en 22 februari 2007 lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, waar hij met name het woord voerde over buitenlandse zaken en vreemdelingebeleid. Hij was in de periode 1989-1994 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was hij beleidsmedewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie. Sinds 2013 is hij voorzitter van Bouwend Nederland.

CDA
in de periode 1994-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Maxime Jacques Marcel (Maxime)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 14 september 1956

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1976

hoofdfuncties en beroepen

 • persoonlijk medewerker CDA-Tweede Kamerlid, van 1 mei 1984 tot 1 januari 1987
 • lid gemeenteraad van Oegstgeest, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990
 • medewerker Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1987 tot 25 juli 1989
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1989 tot 19 juli 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 2002 tot 23 januari 2003
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2003 tot 23 november 2006
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 februari 2007 tot 22 februari 2007
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010
 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • voorzitter Bouwend Nederland, vanaf 1 juli 2013

activiteiten

als parlementariër
 • Was voor hij fractievoorzitter werd woordvoerder asielbeleid, buitenlandse zaken en europese zaken
 • Diende in 1995 samen met Jaap de Hoop Scheffer een initiatiefwetsvoorstel in om tot een wettelijke regeling voor de machtiging tot voorlopig verblijf te komen. Opneming van de verplichting in het Vreemdelingenbesluit bleek een onvoldoende rechtsgrond om een asielaanvraag af te wijzen. Het voorstel werd in 1998 wet. (24.544)
 • Interpelleerde op 11 februari 1998 minister Voorhoeve over mogelijke Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak (25.889)
 • Interpelleerde op 28 maart 2000 staatssecretaris Cohen over het aantal plaatsen in asielzoekerscentra (27.057)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met minister Koenders de nota 'Naar een menswaardig bestaan - een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid' uit. In dit beleidsprogramma voor 2007-2011 wordt een grotere rol van Nederland in het internationale mensenrechtenbeleid aangekondigd. Er wordt ingegaan op onderwerpen als uitbanning van de doodstraf, het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrouwen- en kinderrechten, mensenhandel en rechten van homoseksuelen. Verder wordt ingegaan op het internationale beleid tot bestrijding van terrorisme en het belang van mensenrechtenverdedigers en van vrijheid van meningsuiting. (31.263)
 • Was in 2007 samen met minister Van Middelkoop eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan (Afghanistan) te verlengen met twee jaar. De missie wordt mede gericht op het versterken van het Afghaanse bestuur. De terugtrekking van Nederlandse troepen begint 1 augustus 2010 en moet voor 1 december 2010 zijn afgerond. (27.925)
 • Was in 2008 samen met minister Van Middelkoop verantwoordelijk voor het besluit om Nederlandse marineschepen in te zetten bij een EU-operatie ('Atalanta') ter bestrijding van zeepiraterij voor de kust van Somalië (29.521)
 • Was op 31 maart 2009 covoorzitter (en gastheer) van een internationale conferentie in Den Haag over de toekomst van Afghanistan
 • Besloot in juni 2010 samen met minister Van Middelkoop de mogelijkheden van een politiemissie in Afghanistan te onderzoeken (27.925)
 • Maakte zich in de Europese Raad van Ministers sterk voor het uitoefenen van druk op de regering van Servië om mee te werken met Joegoslavië Tribunaal, met name bij de opsporing van Ratko Mladic. Stemde in december 2009 wel in met versoepeling van de handelsrelatie van de EU met Servië, die werd gezien als een belangrijke stap naar een Servische aanvrage van het EU-lidmaatschap.
 • Bracht in oktober 2010 samen met minister De Jager een brief uit waarin zij aandrongen op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij toezicht op het economisch beleid van de lidstaten
 • Besloot in november 2010 als minister van EZL&I het CO2-opslagproject bij Barendrecht te stoppen, vanwege het ontbreken van draagvlak bij de bevolking
 • Maakte het vanaf 2011 voor burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden mogelijk om 'Grean Deals' af te sluiten, waarin afspraken worden vastgelegd door projecten op het gebied van duurzaamheid. Doel hiervan is dat duurzaamheid niet van bovenaf wordt opgelegd, maar dat mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk ruimte krijgen voor duurzame initiatieven. (33.043)
 • Verzette zich in 2012 tevergeefs tegen een wens van de Tweede Kamer om het Acta-verdrag over intellectuele eigendomsrechten niet te ondertekenen. De Kamer nam een motie-Van Bemmel/Elissen (PVV) aan, waarin dit werd verlangd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met staatssecretaris Timmermans en minister-president Balkenende de wet (Stb. 301) tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon (herzieningsverdrag Europese Unie) tot stand (31.384)
 • Bracht in 2010 als minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een wet (Stb. 796) tot wijziging van de Winkeltijdenwet in het Staatsblad, waardoor de vrijstellingsverlening of ontheffingsverlening voor zondagsopenstelling vanwege toerisme door gemeenten werd beperkt. Dit om de te ruime toepassing van de bepalingen in te kaderen. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 verdedigd door minister Van der Hoeven. (31.728)
 • Bracht in 2011 de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie in het Staatsblad (Stb. 117), waarmee de invoering van 'slimme meters' (energiebesparende verbruiksmeters) wordt verplicht. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in beide Kamers verdedigd door minister Van der Hoeven. (31.320)
 • Bracht in 2011 een wijziging van de Mededingingswet in het Staatsblad (Stb. 162) om regels aan die wet toe te voegen ter verbetering van het gedrag van overheden die actief zijn op de markt. Hiermee moet een gelijke concurrentiepositie tussen overheden en particuliere ondernemingen worden bevorderd. Het betreft onder meer de plicht tot doorberekening van alle kosten en een verbod op bevoordeling van overheidsbedrijven. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend door minister Van der Hoeven en door haar in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd. (31.354)
 • Bracht in 2012 de Aanbestedingswet (Stb. 542) tot stand. Deze wet biedt een eenvormig wettelijk kader voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De wet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens) en vervangt de Raamwet EEG-voorschriften. De wet moet optimale concurrentie bevorderen, aanbestedingslasten verminderen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Van der Hoeven. (32.440)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 48) tot wijziging van de Telecommunicatiewet tot stand, waardoor met name het frequentiebeleid flexibeler wordt. Zo kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de ICT-sector. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Heemskerk. (31.412)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is arts en lid van een managementteam van een zorginstelling
 • Zijn vader was wethouder van Maastricht en gedeputeerde van Limburg

woonplaats
Voorburg

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard, "Schipperen, consensus zoeken, regelen", NRC Handelsblad, 16 september 2002
 • Philippe Remarque, "'Don Corleone' Verhagen heeft hart op juiste plaats", De Volkskrant, 15 februari 2005
 • Theo Koelé en Marc Peeperkorn, "Weg achter de dijken. Interview Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken", 26 mei 2007
 • Mark Kranenburg, "Minister verkoopt Buitenlandse Zaken en zichzelf", NRC Handelsblad, 24 november 2008
 • Cees van der Laan, "Maxime Verhagen, knappe strateeg of sluwe vos?", Trouw, 2 september 2010
 • Greta Riemersma, "'Ik denk wel dat ik emoties heb'", Volkskrant Magazine, 2 juli 2011
 • Ingrid Weel, "Een politiek dier met een imagoprobleem", Trouw, 5 januari 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.