J.J. (Joop) Atsma

foto J.J. (Joop) Atsmavergrootglas

Joop Atsma (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA . Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I . Van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid. De heer Atsma was eigenaar van een pers- en publiciteitsbureau en was 12 jaar voorzitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie). Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van Friesland. In de Kamer hield hij zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de Tweede Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013-2015 was hij voorzitter van het Productschap van Vee en Vlees.

CDA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Johannes Jan (Joop)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen, Frl.), 6 juli 1956

levensbeschouwing
Protestants

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • journalist, onder andere werkzaam voor ANP, NOS, Friesch Dagblad, Nieuwsblad van het Noorden, Omrop Fryslân, van 1978 tot 1998
 • directeur/eigenaar p.r.- en organisatiebureau "Atsma", tot 1998
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, van 15 april 1991 tot 13 april 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (belast met waterbeleid, milieu en luchtvaart), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • directeur Adviesbureau Comoraat B.V., vanaf 1 januari 2013
 • voorzitter Productschap van Vee en Vlees, van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. water (met uitzondering van de vaarwegen); b. milieu; c. luchtvaart; d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); e. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1999 met Paul Rosenmöller (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de strafbaarstelling van zwarte handel in voetbalkaartjes. Dit voorstel werd in 2000 door de Tweede Kamer verworpen. (26.892 )
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit voorstel beoogt vaste kortingen in te voeren bij het niet naleven van voorschriften inzake bestrijding en preventie van dierziekten. Daarmee moet de drempel voor ziektemeldingen worden verlaagd. Het voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat een regeringsvoorstel was aangenomen. (28.367 )
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over de regionale publieke omroep ('Stemmen uit de regio') (31.788 )
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over het fietsbeleid ('Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor een actief fietsbeleid in Nederland') (31.796 )

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2017 tot de drie leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel over inwerkingtreding van het EU-Associatieverdrag met Oekraïne stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sloot in 2011 een Bestuursakkoord met provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (Unie van Waterschappen) en drinkwaterbedrijven (Vewin) over doelmatiger waterbeheer. Er komt een structurele besparing oplopend tot 750 miljoen euro in 2020 op waterbeheer en een beperkte lastenstijging. Aanleg en verbetering van dijken en duinen wordt voortaan niet alleen door het Rijk, maar voor de helft door waterschappen gefinancierd. Provincies zullen niet langer een rol spelen bij de toetsing van dijken en duinen en toetsing vindt plaats om de twaalf jaar in plaats van om de zes jaar. (32.749 )
 • Bracht in 2011 een beleidsbrief uit over de Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020. Aangesloten wordt bij de Europese doelstelling van 20% reductie van broeikasgassen. Het beleid is er op gericht om economische kansen bij het klimaatbeleid te benutten en is niet alleen gericht op klimaat, maar richt zich ook op economische voordelen zoals kostenvermindering en energie-onafhankelijkheid. (32.813 )
 • Was in 2011 verantwoordelijk voor het besluit om de Afsluitdijk stapsgewijs te versterken en om de spui- en schutsluizen te renoveren. Dit is nodig omdat het veiligheidsniveau daarvan ver onder de wettelijke norm ligt. Door de aanpassingen moet de veiligheid van de Afsluitdijk tot 2050 worden gegarandeerd.
 • Bracht in 2011 de Lokale Klimaat Agenda, die een programma bevat voor kansrijke klimaatinitiatieven te realiseren op decentraal niveau. Het betreft verduurzaming van gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven, energie en stad en regio. (32.813 )
 • Bracht in 2011 samen met staatssecretaris Knapen en minister Verhagen de Duurzaamheidsagenda 'een Groene Groeistrategie' uit. Hierin staan voorstellen over verduurzaming van de samenleving, waarbij 'people', 'planet' en 'profit' moeten worden verenigd. Investering in groene groei wordt gezien als investeren in concorrentiekracht. Daarvoor is samenwerking nodig van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Internationale (klimaat)afspraken zijn maatgevend. Speerpunten zijn o.a. duurzaam water- en landgebruik, duurzaam bouwen, efficiënt gebruik van grondstoffen, verduurzaming van landbouw en visserij, lokale klimaatagenda en duurzame vormen van mobiliteit. (33.041 )
 • Vertegenwoordigde in december 2011 de Nederlandse regering op de VN-klimaatconferentie in Durban

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening (Stb. 604) tot stand. Hierdoor komt er een jaarlijks op te stellen en te herzien deltaprogramma in het kader van de te verwachten zeespiegelstijging ten gevolge van verwachte klimaatveranderingen. Het programma moet planning en financiering bevatten van maatregelen tot voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Ter financiering komt er een Deltafonds en de (reeds benoemde) deltacommissaris krijgt een wettelijke basis. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Huizinga-Heringa. (32.304 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is orthoptiste
 • Zijn vader was boer (melkveehouder)

woonplaats
Surhuisterveen

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.