Mr. F. (Fred) Teeven MPM

foto Mr. F. (Fred) Teeven MPMvergrootglas

Kamerlid en staatssecretaris, die daarvoor als officier van justitie naam had gemaakt als 'crimefighter'. Was in 2002-2003 fractievoorzitter van Leefbaar Nederland en toonde zich toen een gedegen Kamerlid. In 2010 keerde hij terug in de Tweede Kamer, maar nu voor de VVD. Als staatssecretaris van Veiligheid van Justitie verdedigde hij in het parlement meer dan de minister veel justitiewetgeving. In het kabinet-Rutte II had hij de lastige portefeuille asielbeleid. Trad in maart 2015 af toen minister Opstelten viel over de 'bonnetjesaffaire' over Teevens deal met een crimineel. Hij keerde kort daarna terug als Tweede Kamerlid. Ongecompliceerde, hardwerkende politicus, die na zijn vertrek uit de politiek als buschauffeur aan de slag ging.

Leefbaar Nederland, VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Fredrik (Fred)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 5 augustus 1958

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • Leefbaar Nederland, van 2002 tot 2003
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005

hoofdfuncties/beroepen

 • rechercheur FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) te Haarlem, van 1980 tot 1990
 • teamleider douanerecherche, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) te Rotterdam, van 1990 tot 1992
 • officier van justitie (unit zware georganiseerde criminaliteit), Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 1993 tot 1999
 • teamleider-officier van justitie voor Amsterdam-Zuid-Oost, Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 1999 tot 2001
 • fractievoorzitter Leefbaar Nederland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • officier van justitie, Landelijk Parket (o.m. belast met de vervolging van oorlogsmisdrijven) te Rotterdam, van 2003 tot maart 2004
 • teamleider-officier van justitie, belast met de leiding van het parket-Schiphol, van maart 2004 tot 1 oktober 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017
 • eigenaar recherchebureau (reputatiemanagement en cybercrime)
 • parttime buschauffeur vervoersbedrijf "Connexxion", regio Haarlem, vanaf november 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. preventie (persoonsgericht en preventief); b. reclassering; c. personen- en familierecht; d. justitieel jeugdbeleid incl. internationale kinderontvoering; e. adolescentenstrafrecht; f. Juridische beroepen inclusief rechtsbijstand; g. Project herijking executie; h. College Bescherming Persoonsgegevens inclusief Wbp; i. sanctiebeleid; j. adoptie; k. beleid 1F (uitsluiting vluchtelingen wegens mensenrechtenschendingen); l. auteursrecht; m. Dienst Justis; n. Dienst Justitiële Inrichtingen; o. Raad voor de Kinderbescherming; p. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; q. slachtofferhulp inclusief schadefonds geweldsmisdrijven; r. erkenningscommissie Gedragsinterventies; s. kansspelen; t. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II was hij tevens belast met asiel, immigratie, grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet op het Nederlanderschap en Rijkswet personenverkeer

activiteiten

als parlementariër
 • Als Kamerlid hield hij zich in de periode 2006-2010 bezig met het justitiebeleid (strafrecht) en het kansspelenbeleid
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Frans Weekers een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)
 • Werd in 2008 medeverdediger van een in 2006 door Anja Timmer (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over verruiming van de rechtsmacht en verhoging van de strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering. (30.491)
 • Interpelleerde op 23 september 2009 minister Hirsch Ballin over het op vrije voeten komen van Saban B. (32.143)
 • Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Jan de Wit (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. De VVD-fractie trok in 2012 haar handtekening onder het voorstel in. (32.203)

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2016 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór het (aangenomen) initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over registratie voor orgaandonatie stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 2011 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure door introductie van de zogenaamde echtscheidingsnotaris. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend door minister Hirsch Ballin. (31.714)
 • Was in 2012 verantwoordelijk voor het besluit om asielzoekende kinderen en de andere leden van hun gezin die al zeker vijf jaar in Nederland zijn te laten blijven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (het zogenoemde kinderpardon). Het gaat om een tijdelijke (overgangs)regeling en een definitieve regeling voor deze kinderen. In totaal zijn dat er circa 800. (19.637)
 • Bereikte samen met staatssecretaris Van Rijn in mei 2013 overeenstemming met gemeenten en provincies over invoering per 1 januari 2015 van een nieuw jeugdstelsel.
 • Kwam in 2013 met voorstellen om de asielbewaring van gezinnen met kinderen alleen bij uitzondering toe te passen, om lichaamvisitaties zoveel mogelijk te beperken en om medische zorg in vreemdelingenbewaring beter te kunnen waarborgen
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden - na goed gedrag - mogelijk worden. Reïntegratie zou dan beter kunnen verlopen. (33.745)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 546) tot stand waardoor strafrechters de mogelijkheid krijgen om bij veroordeling voor een strafbaar feit een gebieds- of contactverbod of meldingsplicht als (straf)maatregel op te leggen. Dit moet herhaling voorkomen van deze strafbare feiten die de leefomgeving van burgers aantasten en waarmee slachtoffers of getuigen lastig worden gevallen. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.551)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 447) tot wijziging van de Wet wapens en munitie tot stand, waardoor productie, handel, bezit en dragen van stiletto's, valmessen en vlindermessen volledig wordt verboden. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.206)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 545) tot stand waardoor in het Wetboek van Strafrecht de omschrijvingen van de bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling worden verbeterd. De rechter kan opdracht geven tot reclassseringstoezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden. Door de wetswijziging komt er een lijst van bijzondere voorwaarden en de mogelijkheid om snel in te grijpen als die niet worden nageleefd. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.319)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 1) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor de mogelijkheid voor de rechter wordt beperkt om een taakstraf op te leggen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijven. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.169)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 345) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand over uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Naast de levensgezel van een slachtoffer mogen ook drie nabestaanden het woord voeren op een zitting. Ook ouders of voogden van heel jonge kinderen krijgen spreekrecht. (33.176)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 278) van onder meet het Wetboek van Strafvordering tot stand waardoor er mogelijkheid komt voor de staat om conservatoir beslag te leggen op het vermogen van een verdachte van een ernstig misdrijf. Het bedrag kan daarna worden uitgekeerd aan het slachtoffer. Beslaglegging voorkomt dat een verdachte zijn vermogen verstopt. (33.295)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 478) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor toelating vanwege klemmende reden van humanitaire aard en vanwege het categoriaal beschermingsbeleid als toelatingsgronden komen te vervallen. Verder wordt de verlening van verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd. (33.293)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 480) van het Burgerlijk Wetboek tot stand over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan via adoptie. Een zogenoemde duomoeder kan hierdoor juridisch ouder van een kind worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. De positie van kinderen geboren in lesbische relaties wordt zoveel mogelijk gelijk aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties. (33.032)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 485) van het Wetboek van Strafrecht tot stand, waardoor adolescentenstrafrecht wordt ingevoerd. Het betreft de berechting en bestraffing van jeugdigen en jongvolwassenenen van 15 tot 23 jaar. Het wordt mogelijk een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen bij een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassenen. (33.498)
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 1) tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie tot stand, waardoor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte voor transgenders mogelijk wordt. Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren, kan een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, regelen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. (33.351)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 2) van de Vreemdelingenwet tot stand in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling. Deze kenmerken worden voortaan opgeslagen in een centraal bestand en het gebruik wordt ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Leers. (33.192)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 80) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambteraren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.528)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 354) van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht - een intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. (32.382)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zat tijdens zijn opleiding tot belastingcontroleur in dezelfde klas als Henk Kamp
 • Zijn vader was meubelmaker en later bankbiljettencontroleur bij de firma Joh. Enschedé

woonplaats
Amstelveen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • Meindert van der Kaaij, "Teeven is en blijft misdaadbestrijder", Trouw, 11 maart 2002
 • "99 kilo karakter en optimisme. Teeven is terrier van Leefbaar Nederland", NRC Handelsblad, 10 mei 2002
 • Marcel Haenen, "'Een goed politicus heeft altijd zijn telefoon aan staan'", NRC Weekblad, 53 (maart 2010)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.