Mr. F. (Fred) Teeven MPM

foto Mr. F. (Fred) Teeven MPMvergrootglas

Kamerlid en staatssecretaris, die daarvoor als officier van justitie naam had gemaakt als 'crimefighter'. Was in 2002-2003 fractievoorzitter van Leefbaar Nederland en toonde zich toen een gedegen Kamerlid. In 2010 keerde hij terug in de Tweede Kamer, maar nu voor de VVD. Als staatssecretaris van Veiligheid van Justitie verdedigde hij in het parlement meer dan de minister veel justitiewetgeving. In het kabinet-Rutte II had hij de lastige portefeuille asielbeleid. Trad in maart 2015 af toen minister Opstelten viel over de 'bonnetjesaffaire' over de deal uit 2000 die Teeven als OvJ met een crimineel had gesloten. Hij keerde kort daarna terug als Tweede Kamerlid. Ongecompliceerde, hardwerkende politicus, die na zijn vertrek uit de politiek als buschauffeur aan de slag ging.

Leefbaar Nederland , VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

Voornaam (roepnaam)

Fredrik (Fred)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 5 augustus 1958

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • parttime buschauffeur vervoersbedrijf "Connexxion", regio Haarlem, vanaf november 2017
 • eigenaar recherchebureau (reputatiemanagement en cybercrime), vanaf 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. preventie (persoonsgericht en preventief); b. reclassering; c. personen- en familierecht; d. justitieel jeugdbeleid incl. internationale kinderontvoering; e. adolescentenstrafrecht; f. Juridische beroepen inclusief rechtsbijstand; g. Project herijking executie; h. College Bescherming Persoonsgegevens inclusief Wbp; i. sanctiebeleid; j. adoptie; k. beleid 1F (uitsluiting vluchtelingen wegens mensenrechtenschendingen); l. auteursrecht; m. Dienst Justis; n. Dienst Justitiële Inrichtingen; o. Raad voor de Kinderbescherming; p. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; q. slachtofferhulp inclusief schadefonds geweldsmisdrijven; r. erkenningscommissie Gedragsinterventies; s. kansspelen; t. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II was hij tevens belast met asiel, immigratie, grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet op het Nederlanderschap en Rijkswet personenverkeer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht Partners voor Jeugd, vanaf 15 februari 2018 (samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers)

vorige
 • nam deel in de Raad van Advies van het Comité ter vervolging van oorlogsmisdadigers
 • voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, van juni 2009 tot oktober 2010

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Jan de Wit (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. De VVD-fractie trok in 2012 haar handtekening onder het voorstel in. (32.203 )
 • Interpelleerde op 23 september 2009 minister Hirsch Ballin over het op vrije voeten komen van Saban B. (32.143 )

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden - na goed gedrag - mogelijk worden. Reïntegratie zou dan beter kunnen verlopen. (33.745 )
 • Kwam in 2013 met voorstellen om de asielbewaring van gezinnen met kinderen alleen bij uitzondering toe te passen, om lichaamvisitaties zoveel mogelijk te beperken en om medische zorg in vreemdelingenbewaring beter te kunnen waarborgen

als bewindspersoon (wetgeving) (2/13)
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 354) van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht - een intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. (32.382 )
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 80) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambteraren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.528 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zat tijdens zijn opleiding tot belastingcontroleur in dezelfde klas als Henk Kamp
 • Zijn vader was meubelmaker en later bankbiljettencontroleur bij de firma Joh. Enschedé

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.