Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

foto Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllnervergrootglas

Marlies Veldhuijzen van Zanten (1953) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I. Zij is deskundige op het gebied van ouderengeneeskunde en was onder meer docent aan de VU en voorzitter van de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen.

CDA
in de periode 2010-2012: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Marie Louise Lydia Elisabeth (Marlies)

personalia

geboorteplaats en -datum
Göteborg (Zweden), 29 september 1953

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf oktober 2010

hoofdfuncties en beroepen

 • arts in de ouderenzorg (twee verpleeghuizen in de Zaanstreek), van 1981 tot 1987
 • verpleeghuisarts en hoofd medische dienst, "Zorgbalans" (Stichting SHDH) te Haarlem, van 1987 tot 1993
 • docent verpleeghuisgeneeskunde en programmaontwikkelaar opleiding verpleeghuisgeneeskunde, Medisch Centrum Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1995 tot 2005
 • projectleider ontwikkeling van extramurale zorg en verpleeghuisarts, "Fontis" te Amsterdam, van 1993 tot 2003
 • eigenaar MVVZcoaching, Bureau voor advies, coachen en management in de zorg, van 2003 tot 2010
 • hoofd Dienst behandeling en begeleiding, SHDH-zorggroep "Amstelring", van 2005 tot januari 2009
 • specialist ouderengeneeskunde, Stichting "Amstelring", van 1 juni 2009 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met onder meer de WMO, AWBZ, verpleging en verzorging, zorg, ouderenbeleid, jeugdbeleid en biotechnologie), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); b. AWBZ; c. voorzieningen op het terrein van verpleging en verzorging, gehandicapten; d. zorg en GGZ-zorg langer dan een jaar; e. sociaal beleid; f. ouderenbeleid; g. biotechnologie (exclusief biotechnologisch onderzoek); h. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers; i. integraal jeugdprogramma; j. integraal toezicht jeugd, Inspectie jeugdzorg; k. zorg in het gemeentelijke en preventieve domein; l. Gesloten Jeugdzorg voor niet criminele jongeren; m. zorg in het provinciale domein; n. AWBZ-delen die betrekking hebben op Jeugd-GGZ, LVG; o. integratie indicatiestellingen; p. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2011 plannen uit over de langdurige zorg. De groei van de kosten worden omgebogen, zodat de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg in de toekomst verzekerd blijft. Het gebruik van het persoonsgebonden budget wordt beperkt. Een pgb wordt alleen toegekend aan cliënten met een verblijfsindicatie. Voor hen stijgt wel het budget. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen. De langdurige zorg wordt beter en doelmatiger georganiseerd door bijvoorbeeld de begeleiding, waarvoor nu nog een beroep kan worden gedaan op de AWBZ, onder te brengen bij gemeenten. Zorg en wonen in de AWBZ worden gescheiden, waardoor bewoners meer keuzemogelijkheden krijgen voor hun woonsituatie. Vanaf 2013 zijn zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ; de zorgkantoren worden opgeheven. Er is daarnaast ruimte voor jaarlijkse groei van de AWBZ met 2,5 procent en er is ruim 850 miljoen euro per jaar extra beschikbaar om te investeren in personeel en opleidingen.
 • Verdedigde in januari 2012 in de Tweede Kamer het door haar voorganger Jet Bussemaker ingediende wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. De behandeling werd niet afgerond. (31.996)
 • Bracht in september 2012 een beleidsbrief uit over het besluit om lichte zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) voor nieuwe cliënten per 1 januari 2013 te extramuraliseren. Dat betekent dat nieuwe cliënten niet in een AWBZ-instelling worden geplaatst, maar zolang mogelijk vanuit eigen huis worden verzorgd. Het besluit vloeit voort uit het begrotingsakkoord 2013. (30.597)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 561) tot stand in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Centraal Administratie Kantoor). Doel hiervan is dat de publieke verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken van het CAK wordt geborgd met de bij deze taken passende mogelijkheden voor publieke aansturing, zeggenschap en verantwoording daarover. (32.543)
 • Bracht in 2011 de Wet aanvulling instrumenten bekosting WMG (Stb. 596) tot stand. Met de wet kunnen een verdere stappen worden gezet naar prestatiebekosting in plaats van budgetfinanciering van ziekenhuizen. Omdat de overstap van de huidige budgetfinanciering naar volledige prestatiebekostiging risico's met zich brengt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en de consument, krijgt in het voorstel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zowel in een overgangsfase (minimaal één jaar, maximaal drie jaar) als daarna, instrumenten in handen om in te grijpen, indien vooraf vastgestelde budgetten worden overschreden. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Klink. (32.393)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zij werd geboren in Zweden en woonde enige tijd in Gothenburg. Kwam als kleuter met haar moeder naar Nederland.
 • Haar Zweedse vader was huisarts. Haar Nederlandse moeder groeide op in Tindjowan op Sumatra.
 • Haar echtgenoot is directeur Health Service bij KLM

woonplaats
Heemstede

publicaties/bronnen

publicaties
"Verpleeghuisgeneeskunde: wat bezielt je" (rede VU, 4 september 2000)

literatuur/documentatie
 • Antoinette Reerink en Laura Starink, "Dapper en zeer begaan met oude mensen", NRC Handelsblad, 21 oktober 2010
 • Wilfried van der Bles, "Van arts tot politicus. 'Ik wil de dingen graag in orde maken'", Trouw ('de Verdieping'), 2 februari 2011

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.