Drs. M.J. (Martin) van Rijn

foto Drs. M.J. (Martin) van Rijnvergrootglas

Martin van Rijn (1956) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II . Hij was in 2008-2012 lid van de raad van bestuur van de uitvoeringsorganisatie van pensioeninstelling PGGM. Daarvoor was hij topambtenaar op onder meer de ministeries van VROM, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De heer Van Rijn is lid van de PvdA. Sinds 1 december 2017 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep (ziekenhuizen).

PvdA
in de periode 2012-2017: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Maarten Johannes (Martin)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 februari 1956

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep, vanaf 1 december 2017
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de AWBZ, WMO en mantelzorg, zorgbeleid, jeugdbeleid, gezondheidsbevordering en oorlogsgetroffenen), van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur uitvoeringsorganisatie, PGGM, van 1 januari 2008 tot 5 november 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht AFM (Autoriteit Financiële Markten), vanaf februari 2018

vorige (2/8)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cardea (jeugdzorg), tot januari 2012
 • lid bestuur Steun Stichting Alzheimercentrum, VUmc

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan. Verder moet de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener worden verbeterd.
 • Bracht in november 2013 een beleidsbrief uit over het persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 2014 wordt een systeem van trekkingsrechten ingevoerd. Hierbij krijgt de budgethouder wel zeggenschap over zijn budget, maar het geld wordt niet contant op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank voert de betalingen uit namens budgethouders die of op basis van de AWBZ een pgb hebben gekregen of – per 2015 – via de gemeenten een pgb zullen gaan ontvangen. Doordat het geld niet meer contant op de rekening komt van de budgethouder, is het pgb minder aantrekkelijk voor fraudeurs. (30.597 )

als bewindspersoon (wetgeving) (2/7)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 182) tot stand tot goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en een wet tot uitvoering van dat verdrag (Stb. 215). Het verdrag bevat de verplichting voor staten alle maatregelen te nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht, zodat gehandicapten niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. (33.990 , 33.992 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 108) tot wijziging van de Zorgverzekeringswet tot stand, waardoor de verplichting wordt opgenomen voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid op te nemen van een persoonsgebonden budget ter vergoeding van kosten van verpleging en verzorging. (34.233 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was aan het einde van zijn studie student-assistent van prof. Rutten, die toen tevens secretaris-generaal van Economische Zaken was
 • Zijn vader was timmerman, eerst in de scheepsbouw (Wilton-Fijenoord), later in de volkshuisvesting

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.