Drs. M.J. (Martin) van Rijn

foto Drs. M.J. (Martin) van Rijnvergrootglas

Martin van Rijn (1956) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II . Hij was in 2008-2012 lid van de raad van bestuur van de uitvoeringsorganisatie van pensioeninstelling PGGM. Daarvoor was hij topambtenaar op onder meer de ministeries van VROM, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De heer Van Rijn is lid van de PvdA. Sinds 1 december 2017 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep (ziekenhuizen).

PvdA
in de periode 2012-2017: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Maarten Johannes (Martin)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 februari 1956

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1980 tot 1983
 • hoofd Stafbureau, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1984
 • hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1984 tot 1987
 • hoofd hoofdafdeling Instelingen Volkshuisvesting, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1987 tot 1990
 • plaatsvervangend directeur Huurwoningen en Eigen Woningbezit, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1990 tot 1991
 • directeur Huurwoningen en Eigen Woningbezit, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1991 tot 1993
 • directeur Financiën, Strategie, Control, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1993 tot 1995
 • plaatsvervangend directeur-generaal van de Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1995 tot 2000
 • directeur-generaal Management en Personeelsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2000 tot 2003
 • directeur-generaal Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 2003 tot 1 januari 2007
 • voorzitter Raad van Bestuur uitvoeringsorganisatie, PGGM, van 1 januari 2008 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de AWBZ, WMO en mantelzorg, zorgbeleid, jeugdbeleid, gezondheidsbevordering en oorlogsgetroffenen), van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter Raad van Bestuur Reinier Haga Groep, vanaf 1 december 2017

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in mei 2013 het Actieplan onvrijwillige zorg uit.
 • Bereikte samen met staatssecretaris Teeven in mei 2013 overeenstemming met gemeenten en provincies over invoering per 1 januari 2015 van een nieuw jeugdstelsel. De verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid wordt grotendeels de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij krijgen daarvoor een budget. Gezinnen met ernstige problemen krijgen één regisseur om ze te helpen.
 • Bracht in november 2013 een beleidsbrief uit over het persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 2014 wordt een systeem van trekkingsrechten ingevoerd. Hierbij krijgt de budgethouder wel zeggenschap over zijn budget, maar het geld wordt niet contant op de eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank voert de betalingen uit namens budgethouders die of op basis van de AWBZ een pgb hebben gekregen of – per 2015 – via de gemeenten een pgb zullen gaan ontvangen. Doordat het geld niet meer contant op de rekening komt van de budgethouder, is het pgb minder aantrekkelijk voor fraudeurs. (30.597 )
 • Presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan. Verder moet de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener worden verbeterd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 473) van de Tabakswet tot stand. Hierdoor wordt de minimumleeftijd voor personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht, verhoogd van 16 naar 18 jaar. Voor verkoop van tabak en alcohol geldt vanaf 2014 een zelfde leeftijdsgrens. (33.590 )
 • Bracht in 2014 een nieuwe Jeugdwet (Stb. 105) tot stand. Deze wet moet vanaf 2015 het jeugdstelsel door decentralisatie eenvoudiger, efficiënter en effectiever maken. De verantwoordelijkheid voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden komt bij de gemeenten. Door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp moet complexere (en duurdere) hulp worden voorkomen. Er wordt een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening). Invoering wet geregeld via een afzonderlijke wet. (33.684 , 33.983 )
 • Bracht in 2014 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb. 280) tot stand. Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Zij moeten zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen ondersteunen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Als dat nodig is, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. (30.131 )
 • Bracht in 2014 de Wet langdurige zorg (WLZ) (Stb. 494) tot stand. Deze wet vervangt de AWBZ en heeft een beperkter reikwijdte dan die wet. De WLZ biedt een verzekering tegen langdurige zorg in verpleeghuis, verzorgingshuis of inrichting voor gehandicapten. Aanspraak op vergoeding van kosten wordt bepaald op basis van een inidcatiebesluit van het Centrum Indiicatiestelling Zorg. De betaalde premies komen in een Fonds langdurige zorg dat wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Het Rijk kan het fonds aanvullen. Verzekeraars dienen een aparte juridische entiteit op te richten voor de uitvoering van de Wlz. Er komen instrumenten om verzekeraars te stimuleren de wet doelmatig uit te voeren. Het toezicht door de NZa wordt verscherpt. (33.891 )
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 91) tot wijziging van de Tabakswet tot stand, waardoor een nieuw strafmaximum wordt ingevoerd van € 19.500 voor overtreding van het rookverbod en voor overtreding inzake de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten (33.738 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 108) tot wijziging van de Zorgverzekeringswet tot stand, waardoor de verplichting wordt opgenomen voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid op te nemen van een persoonsgebonden budget ter vergoeding van kosten van verpleging en verzorging. (34.233 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 182) tot stand tot goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en een wet tot uitvoering van dat verdrag (Stb. 215). Het verdrag bevat de verplichting voor staten alle maatregelen te nemen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht, zodat gehandicapten niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. (33.990 , 33.992 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was aan het einde van zijn studie student-assistent van prof. Rutten, die toen tevens secretaris-generaal van Economische Zaken was
 • Zijn vader was timmerman, eerst in de scheepsbouw (Wilton-Fijenoord), later in de volkshuisvesting

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Roel Bekker, "Martin van Rijn", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 279
 • Gijs Herderscheé, "Eeuwige dienaar gaat nu voorop in de zorg", De Volkskrant, 10 juni 2013
 • Gijs Herderscheé en Ariejan Korteweg, "Staatssecretaris Van Rijn de redder van het kabinet? 'Het komt er dicht bij'", De Volkskrant, 29 juli 2017

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.