Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Dit ministerie was belast met de zorg voor de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing, de verbetering van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving (milieu) en de ruimtelijke inrichting. In de periode 2007-2010 hield een projectminister zich bezig met wonen, wijken en integratie.

De taken van het departement gingen per 14 oktober 2010 deels over naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De verantwoordelijkheid voor taken op het gebied van volkshuisvesting, wijken en integratie ging over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Specifieke beleidsterreinen waren:

 • duurzaam produceren
 • klimaat en luchtkwaliteit
 • risicobeleid (chemische stoffen, nucleaire veiligheid)
 • ruimtelijke ordening
 • leefomgegevingskwaliteit
 • inburgering en integratie (in de periode 2007-2010)
 • wijken
 • bouwbeleid
 • huurbeleid
 • inspectie VROM
 • Rijksgebouwendienst

1.

Historische ontwikkeling

Pas sinds het einde van negentiende eeuw is er sprake van een landelijk volkshuisvestingsbeleid. In 1901 kwam de Woningwet tot stand, die zich behalve met bouw en huisvesting ook bezighield met ruimtelijke ordening (met name bestemmingsplannen). De verantwoordelijkheid hiervoor viel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1918 gingen deze taken over naar het nieuwe ministerie van Arbeid. In 1937 werd Binnenlandse Zaken opnieuw verantwoordelijk voor het volkshuisvestingsbeleid (tot 1947).

In de jaren veertig kreeg via de instelling van het Rijksbureau voor het Nationale Plan de rijksoverheid ook een centrale rol bij de ruimtelijke ordening.

In 1945 werd het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw ingesteld, dat speciale verantwoordelijkheid had voor onder meer herstel en nieuwbouw van woningen en gebouwen. In 1947 werd het woonruimtebeleid overgeheveld van Binnenlandse Zaken naar dit departement, dat toen de naam 'Wederopbouw en Volkshuisvesting' kreeg. In 1959 werd de naam gewijzigd in 'Volkshuisvesting en Bouwnijverheid' en in 1965 in 'Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)'.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwam er toenemende belangstelling voor milieuvraagstukken. De verantwoordelijkheid hiervoor viel grotendeels onder de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Verkeer en Waterstaat. Bij het aantreden van het kabinet-Biesheuvel werd een nieuw ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Vomil) ingesteld.

In november 1982 werd 'Vomil' opgeheven en ging het deel 'Milieu' over naar VRO. De naam van het ministerie werd toen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Voorlopers ministerie


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.