S.A.M. (Sharon) Dijksma

foto S.A.M. (Sharon) Dijksmavergrootglas

Sharon Dijksma (1971) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA . Eerder was zij dat in 1994-2007 en 2010-2012. Mevrouw Dijksma was van 18 december 2012 tot 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw) en van 3 november 2015 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (met name voor milieu) in het kabinet-Rutte II . Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV . In 1992-1994 was mevrouw Dijksma voorzitter van de Jonge Socialisten. Bij haar aantreden als Tweede Kamerlid was zij het tot dan jongste Kamerlid. Zij is vicefractievoorzitter en woordvoerster zorg.

PvdA
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Sharon Alida Maria (Sharon)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 16 april 1971

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met primair onderwijs en kinderopvang), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 17 januari 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 mei 2012 tot 20 september 2012
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer landbouw, natuur en voedselkwaliteit), van 18 december 2012 tot 3 november 2015
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2015 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bijzonder belast met a. het primaire onderwijs; b. het speciaal onderwijs; c. het onderwijsachterstandenbeleid; d. voorschoolse opvang; e. kinderopvang; f. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris van Economische Zaken in het bijzonder belast met a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; b. dierenwelzijn; c. natuur en biodiversiteit; d. structuurfondsen en cohesiebeleid; e. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd. Voerde in de internationale contacten de titel: minister voor Landbouw.

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 17 januari en 8 mei 2012 tijdelijk vervangen door respectievelijk Myrthe Hilkens, John Leerdam en Margot Kraneveldt

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 1994-2003 woordvoerster onderwijs (voortgezet onderwijs), milieu en ontwikkelingssamenwerking en in 2003-2007 woordvoerster verkeer en waterstaat (openbaar vervoer, infrastructuur)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over het stellen van regels omtrent sponsoring van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit voorstel werd in 2004 door de Tweede Kamer verworpen. (28.512 )
 • Maakte zich sterk voor invoering van een puntenrijbewijs en bereidde daarover een initiatiefwetsvoorstel voor. Dat werd niet ingediend, omdat het kabinet met een voorstel kwam.
 • Bracht in 2005 een initiatiefnotitie uit over de invoering van gratis openbaar vervoer (30.368 )
 • Bracht in 2017 samen met Nine Kooiman (SP) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) een initiatiefnota uit over de farmaceutische industrie ('Big Farma niet gezond!)' (34.834 )
 • Diende in 2018 samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over legale medicamenteuze afbreking van zwangerschap via de huisarts (34.891 )
 • Bracht in 2018 met haar fractiegenoten Kirsten van den Hul en Attje Kuiken de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij' uit (34.907 )

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1994 als enige van haar fractie tegen artikel 29 van de herziene Algemene Bijstandswet over de beperkte mogelijkheid van uitwonende jongeren tussen 18-21 om een beroep op de bijzondere bijstand te doen
 • Stemde in 1995 als enige van haar fractie tegen het wetsvoorstel Invoering prestatiebeurs

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs 'Scholen voor morgen" uit. Vooral verbetering van het taal- en rekenonderwijs staat daarin centraal. Er komen heldere onderwijsdoelen, de gemiddelde leerprestaties van alle groepen leerlingen op taal en rekenen moet stijgen en het aantal zwak presenteerden scholen moet sterk worden verminderd. Er komt een 'PO-raad'. (31.293 )
 • Stelde in 2009 1,7 miljoen euro beschikbaar voor inrichting van een 'vliegende brigade' die 'zwakke scholen' ter ondersteuning kunnen inroepen. Zwakke scholen zijn scholen die op basis van een aantal indicatoren door de Onderwijsinspectie een onvoldoende onderwijsniveau halen.
 • Was in 2012 als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor het besluit om vanaf 2016 de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder onder water te gaan zetten. Daarmee wordt een eerdere afspraak met Vlaanderen over natuurherstel in het kader van het uitdiepen van de Westerschelde uitgevoerd. (30.862 )
 • Bracht in 2013 een zoogdierenlijst (Positieflijst) uit over het houden van zoogdieren, anders dan landbouw- en huisdieren, door particulieren. Hierdoor wordt het houden, verhandelen en fokken van zoogdieren (zoals wasberen, bergkangaroes) vrijwel geheel (slechts 36 soorten zijn 'positief') verboden.
 • Sloot in 2013 met provincies en maatschappelijke organisaties een Natuurpact. Provincies en natuurorganisaties worden verantwoordelijk voor het realiseren van een robuust natuurnetwerk, waarbij in 2027 minimaal 80.000 ha nieuwe natuur moet zijn gerealiseerd. Verder moet de biodiversiteit worden verbeterd en moeten internationale natuurdoelen worden gehaald. De door het rijk voor natuur aangekochte gronden worden aan de provincies overgedragen. Er komt een plan om de uitstoot van stikstof te beperken.
 • Bracht in 2014 de Rijksnatuurvisie 'Natuurlijk verder' uit. Kern is een omslag in denken: van natuur beschermen tégen de samenleving naar natuur versterken mét de samenleving. Door scheiding en isolatie van natuur te vervangen door vervlechting en wederzijdse versterking wil het kabinet een effectieve invulling geven aan de natuurdoelen die Nederland internationaal heeft afgesproken. Centrale stelling is: natuur en economie profiteren van elkaar. De visie bevat geen extra beleid of nieuwe regelgeving. (33.576 )
 • Bracht in 2014 samen met minister Schippers een beleidsbrief uit over voedselveiligheid in de vleesketen. Het bedrijfsleven is primair verantwoordelijk, maar de overheid ondersteunt dit, onder meer door versterking van het toezicht en de opsporing door de NVWA en door openbaarmaking van controleresultaten
 • Voerde in 2014 per 15 september 2015 een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in
 • Bracht in 2015 ter uitvoering van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij een AMvB uit om zogenoemde grondgebondenheid te regelen. Melkveehouders die hun bedrijf uitbreiden en meer fosfaat produceren dan in 2014, moeten vanaf 1 januari 2016 jaarlijks aantonen over voldoende grond te beschikken om de mest te verwerken. Het beschikken over voldoende grond is tevens basisvoorwaarde voor de weidegang van koeien.
 • Verdedigde in 2015 in de Tweede Kamer het door haar voorganger ingediende wetsvoostel Wet natuurbescherming. Het voorstel was door haar aanzienlijk gewijzigd. De wet werd door haar opvolger staatssecretaris Van Dam in het Staatsblad gebracht. (33.348 )
 • Leidde in december 2015 de Nederlandse onderhandelingsdelegatie op de VN-Klimaattop in Parijs, die uitmondde in een nieuw Klimaatverdrag
 • Kondigde in 2016 afspraken met NS aan over verbetering van het vervoer over de HSL-Zuid (Amsterdam-Brussel). Bij falen van NS kan in overleg worden besloten tot samenwerking met een andere vervoerder en bij drie keer niet halen van afspraken, kan de HSL uit de concessie worden gehaald. Er gaat 32 keer per dag een trein rijden naar Brussel met een half uur kortere reistijd.
 • Besloot in 2016 de BV ProRail om te zetten in een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Daardoor moet politieke aansturing door de betrokken bewindspersoon mogelijk worden.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2009 een wet (Stb. 345) tot wijziging van de Wet kinderopvang tot stand, waardoor er een nieuw stelsel van gastouderopvang komt. De subsidie thuisopvang wordt geschrapt, maar gastouderschap op het adres van de gastouder of het adres van de ouders van het kind, blijft bestaan. Gastouders moeten aan een opleidingseis en kwaliteitseisen voldoen. De maximumprijs wordt verhoogd van vier naar vijf euro per uur. (31.874 )
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 576) van de Meststoffenwet tot stand, waarbij een mestverwerkingsplicht wordt ingevoerd. Op een bedrijf van een veehouder mag alleen dierlijke meststoffen worden geproduceerd als vooraf afdoende afzetcapaciteit, in de vorm van mestafzet op (eigen) grond en mestverwerking, is gegarandeerd. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker. (33.322 )
 • Bracht in 2013 als staatssecretaris voor natuurbeheer een wet (Stb. 666) tot wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied tot stand, waardoor enkele rijksbevoegdheden worden geschrapt. Het gaat om bepalingen over de programmering van het gebiedsgerichte beleid en over de financiering en verantwoording van de uitvoering van dat beleid. Provincies worden tevens bevoegd voor de heffing en invordering van de omgeslagen kosten van landinrichtingsprojecten. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Bleker. (33.441 )
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 419) van de Natuurbeschermingswet over programmatische aanpak stikstof in Natura 2000-gebieden tot stand. Door de stikstofafname moet de natuurwaarde toenemen. In en rond Natura 2000-gebieden kunnen daardoor meer economische activiteiten met stikstofemissie worden toegelaten (de zogenoemde ontwikkelingsruimte). (33.669 )
 • Bracht in 2014 de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Stb. 560) tot stand. Vanwege het vervallen van de Europese melkquotering zijn nieuwe regels nodig. De groei van de melkveehouderij wordt gereguleerd door aan de toename van de fosfaatproductie boven de melkveefosfaatreferentie van 2013 de voorwaarde te verbinden dat deze op eigen grond geplaatst wordt, voor 100 procent wordt verwerkt of een combinatie van beide. Bedrijven met een positief melkveefosfaatoverschot moeten vanaf 2015 verantwoorden dat zij dit overschot hebben laten verwerken. (33.979 )
 • Bracht in 2015 een wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het Staatsblad (Stb. 521), waardoor er aan die wet een hoofdstuk over vergunningverlening wordt toegevoegd. Bij amvb kunnen kwaliteitscriteria worden geformuleerd voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten en provincies moet sommige (bovengemeentelijke) taken laten uitvoeren door regionale uitvoeringsdiensten. Basis voor de wet was een advies van een commissie-Mans uit 2008. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Mansveld. (33.872 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 119) tot wijziging van de Wet Luchtvaart tot stand waarmee een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol wordt ingevoerd. Uitgangspunt wordt dat het luchtverkeer zo veel mogelijk op een baan wordt afgehandeld, die de minste geluidsbelasting geeft. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Mansveld. (34.098 )
 • Bracht in 2017 de wet (Stb. 314) tot Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Internationaal Klimaatakkoord) (34.589 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was directeur van een schoonmaakbedrijf. Hij overleed op 35-jarige leeftijd. Sharon was toen 10 jaar.

woonplaats
Enschede

e-mailadres
s.dijksma@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Statement in the third committee of the 46th session of the General Assembly, Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands of the United Nations, New York", 25 okt 1991
 • "Werk maken van lerende organisaties. Nieuwe kansen voor jonge schoolverlaters op de arbeidsmarkt" (discussiestuk Tweede-Kamerfractie, 1996)
 • "Haalt het leerlingwezen het jaar 2000" (rede t.g.v. het vijfjarig bestaan van ROI Utrecht op 27 november 1996)
 • "Human Rights: A Generation to be won", in: "Reflections on the Universal Declaration of Human Rights" (1998)
 • "Zonder leden is er snel geen Partij van de Arbeid meer", in "De Volkskrant" (16 maart 2001)
 • "Een brede agenda voor ontwikkelingssamenwerking", in: Socialisme en Democratie, 11/12 (2001)

literatuur/documentatie
 • Cees Banning en Gijsbert van Es, "Huisbazin van de Partij van de Arbeid. Ex-activiste Sharon Dijksma heeft zich de Haagse discipline snel eigen gemaakt", NRC Handelsblad, 12 februari 2001
 • Interview door Hester Jansen, "'Natuurlijk heb ik ambitie'. De politieke visie en persoonlijke ambities van PvdA-vice-fractievoorzitter Sharon Dijksma" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 23 maart 2006
 • Karolien Knols, Portret van Sharon Dijksma, "Volkskrant Magazine", 12 januari 2007
 • Cyntha van Gorp en Ingrid Weel, " De eenzaamheid lonkt niet", Trouw, 7 januari 2011
 • Bart Zuidervaart, "Bekend op Binnenhof, niet in de stal", Trouw, 22 januari 2013
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.