Drs. S. (Sander) Dekker

foto Drs. S. (Sander) Dekkervergrootglas

Sander Dekker (1975) is sinds 26 oktober 2017 minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III . Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II . Van 23 maart tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Dekker was in 2006-2012 wethouder van Den Haag. Sinds 2010 beheerde hij de portefeuilles financiën en stadsbeheer. Eerder was hij docent en onderzoeker in Leiden op het gebied van politie en justitie.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Voornaam (roepnaam)

Sander (Sander)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 februari 1975

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker en docent politie en justitie, (Rijks)universiteit Leiden, van 1999 tot 2006
 • medewerker bij het opzetten en verzorgen van onderzoek, opleidingen en trainingen, COT Instituut voor Veilgheids- en Crisismananagent, van 1997 tot 1998
 • stafmedewerker parlementaire onderzoekscommissie evaluatie opsporingsmethoden, van 1998 tot 1999
 • visiting researcher, Centre for European Politics, Economics and Society van de Universiteit van Oxford, 2001
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 15 mei 2003 tot 20 april 2006
 • wethouder (van onderwijs, jeugd en sport) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 19 april 2010
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 11 maart 2010 tot 19 april 2010
 • wethouder (van financiën en stadsbeheer) van 's-Gravenhage, van 19 april 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als minister onder meer belast met rechtsbestel, rechtsbijstand, slachtofferhulp, sanctiebeleid (inclusief DJI en TBS), strafrechttoepassing, justitieel jeugdbeleid, kinderbescherming, adoptie, juridische beroepen, rechterlijke organisatie, wetgevingskwaliteit, kansspelen, auteursrecht, bescherming persoonsgegevens, privaatrecht, Faillissementswet en Algemene wet bestuursrecht

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2014 een beleidsbrief uit over de toekomst van het publieke mediabestel. Het doel is een publieke omroep te creëren die publiek aan zich bindt met een uitgesproken publieke programmering en zich veel beter onderscheidt van andere media-aanbieders. Het moet een slagvaardige publieke omroep zijn, waarin creatieve competitie leidend is. De NPO en omroepen werken vanuit één gezamenlijke visie. Het publieke mediabestel moet zich richten op informatieve en culturele programmering, bevorderen van Nederlandse culturele producties, betrouwbaarheid van het informatieve aanbod en het kansen geven aan programmatische innovatieve ideeën. (32.827 )
 • Benoemde in 2015 zijn partijgenoot Bruno Bruins tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
 • Het door hem in 2015 ingediende wetsvoorstel over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, stuitte op veel kritiek vanuit de publieke omroepen, die vonden dat de NPO een te grote regierol kreeg. Vooral in de Eerste Kamer moest hij veel concessies doen, waarvan de belangrijkste was dat een deel van de wet pas in werking zou treden na aanvaarding van een nog in te dienen aanvullingswet.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Stb. 438) tot stand. Hierdoor worden de taken van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Cito Instituut Toetsontwikkeling wettelijk verankerd. Verder worden de subsidiering van algemene begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten en kortlopend veldonderzoek met ander onderwijsonderzoek samengevoegd. SLO en Cito moeten respectievelijk de leerplankaders vaststellen, waarin de onderwijsinhoud wordt vastgelegd, en de centrale toetsen en examens ontwikkelen. (33.558 )
 • Bracht in 2013 de Wet modernisering stelsel landelijke publieke omroep (Stb. 454) tot stand. Hierdoor moet er grotere doelmatigheid komen in het bestaande stelsel van publieke omroep om zo bezuinigingen te bereiken. De doelmatigheid moet worden gerealiseerd door onder meer fusie van publieke omroepverenigingen, betere samenwerking en een daarbij passende budgetsystematiek. De erkenningsperiode voor omroepen gaat in per 1 januari 2016. (33.541 )
 • Bracht in 2014 de Wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stb. 13) tot stand. Hierdoor komt er een verplichte centrale eindtoets in het basisonderwijs voor Nederlandse taal en voor rekenen-wiskunde. Alle scholen in het primair onderwijs moeten gebruik gaan maken van een leerling- en onderwijsvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en van de school als geheel worden gevolgd. Er kunnen ook centrale eindtoetsen worden afgenomen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/biologie. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Van Bijsterveldt. (33.157 )
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 245) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs tot stand, waardoor de verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft. De stage kan wel facultatief worden aangeboden door scholen. (33.740 )
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 148) tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs etc. tot stand over modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. De wettelijke norm wordt per leerjaar en leerling en niet meer per opleiding vastgesteld. Scholen kunnen daarmee flexibeler omgaan bij het programmeren van het onderwijs. (34.010 )
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 359) tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra tot stand om de mogelijkheid te scheppen een deel van het onderwijs in de Engelse, Duitse of Franse taal te geven. Hiermee wordt ruimte geboden aan scholen die hun leerlingen al op vroege leeftijd een vreemde taal willen leren en daarbij de vreemde taal ook als voertaal willen gebruiken. (34.031 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 114) tot wijziging van de Mediawet tot stand in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst. De Stichting NPO (Nederlandse Publieke Omroep) krijgt in plaats een coördinerende een regiserende rol en een taak bij het betrekken van het publiek bij de omroep. Externe producenten krijgen toegang tot het omroepbestel. Er komt een Regionale Publieke Omroep (RPO), waardoor de dertien regionale omroepen centraler worden aangestuurd. Via een aanvullingswet (novelle, Stb. 388) werd onder meer de rol van de minister bij benoeming van bestuurders geschrapt en werden de sturende taken van de NPO ingekaderd. (34.264 , 34.459 )
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 85) tot wijziging van onderwijswetten tot stand in verband met de invoering van een lerarenregister en registervoorportaal. Vanaf 1 augustus 2018 komt er voor leraren, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen, een beroepsregister. Iedere leraar die op basis van een relevant bewijs van bevoegdheid onderwijs geeft, moet zich registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet elke vier jaar worden aangetoond dat de bekwaamheid is onderhouden. Pas als aan deze criteria wordt voldaan, mag onderwijs worden gegeven. In een registervoorportaal worden de leraren geregistreerd die (nog) niet aan de bevoegdheidseisen voldoen. (34.458 )
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 327) tot wijziging van diverse onderwijswetten tot stand in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool). Hierdoor kunnen in dunbevolkte gebieden met dalende leerlingenaantallen bij fusie het continuïteitscriterium te versoepelen. Er komt in een samenwerkingsschool een identiteitscommissie om identiteit en openbaar karakter te waarborgen (34.512 )
 • Bracht in 2018 als minister voor Rechtsbescherming de Wet forensische zorg tot stand. Deze wet geeft officier van justitie en rechter de mogelijkheid om iemand met een psychische stoornis of geestelijke beperking die een strafbaar feit heeft begaan sneller geestelijke zorg aan te bieden. Daarmee moet worden voorkomen dat iemand ten onrechte in een justitiële inrichting terecht komt, daar waar forensische zorg nodig is. Goede zorg moet herhaling van strafbare feiten voorkomen. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Teeven en door hem in 2012 in de Tweede Kamer verdedigd. (32.398 )
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek etc. tot stand die vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. Het gaat daarbij om een vergoeding van tussen 12.500 en 20.000 euro aan nabestaanden en nassten van slachtoffers van ernstige ongelukken, medische fouten of geweldsmisdrijven. Het wetsvoorstel was in 2015 ingediend door minister Van der Steur en in 2017 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Blok. (34.257 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Kwam in september 2013 ten val met zijn racefiets door een loslopende hond. Hij brak daarbij een sleutelbeen, elleboog, rib en pols en was een week uitgeschakeld.

woonplaats
's-Gravenhage

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Romana Abels, "Het kon haast niet anders of hij kwam in het kabinet", Trouw, 5 december 2012
 • Jan Benjamin en Emilie van Outeren, "Veel branie, wat minder resultaat", NRC Weekend, 27 en 28 februari 2016

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.