Drs. J. (Jetta) Klijnsma

foto Drs. J. (Jetta) Klijnsmavergrootglas

Jetta Klijnsma (1957) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II . Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV . Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. In 2011-2012 trad mevrouw Klijnsma op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Eerder was zij medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid hield zij zich bezig met kunst en cultuur en medisch-ethische vraagstukken. Is sinds 1 december 2017 commissaris van de Koning in Drenthe.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning

Voornaam (roepnaam)

Jellejetta (Jetta)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 18 maart 1957

opmerkingen over de naam en/of titel
Werd thuis ook wel Jellejet of Jet genoemd

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1982 (medewerker van onder anderen de Kamerleden Van der Louw, Marcel van Dam en Wöltgens)
 • hoofd beleidsafdeling PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 1998
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 mei 1990 tot mei 2002
 • wethouder (van welzijn, volksgezondheid en emancipatie) van 's-Gravenhage, van 15 april 1998 tot 20 april 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 16 maart 2006 tot 20 april 2006
 • wethouder (van cultuur en financiën) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 18 december 2008
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 januari 2008 tot 26 maart 2008
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2008 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • Commissaris van de Koning in Drenthe, vanaf 1 december 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in 2009 samen met minister Donner met het voorstel om de AOW-leeftijd in twee stappen te verhogen naar 67 jaar. In 2020 moet de leeftijd waarop burgers AOW krijgen 66 jaar worden en in 2025 67 jaar. Werkgevers en werknemers moeten tijdens de eerste overgangstermijn een inzetbaarheidsbeleid invoeren om ervoor te zorgen dat werknemers in goede gezondheid hun werk kunnen blijven doen tot 67 jaar. De arbeidsparticipatie van ouderen moet worden verbeterd.
 • Trok in 2014 het wetsvoorstel partnertoeslag AOW in, toen bleek dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor was. Het wetsvoorstel was in 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel beoogde het recht op de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor hogere inkomens vanaf 2015 in drie jaar volledig te laten verdwijnen. (33.687 )
 • Diende in 2015 een wetsvoorstel in over een variabele pensioenuitkering. Onderdelen van dit wetsvoorstel werden geïntegreerd in het initiatiefwetsvoorstel-Lodders en daarna werd het wetsvoorstel ingetrokken. (34.344 )
 • Bracht in 2016 de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel' uit over de verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw (32.043 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met minister Donner een wet tot wijziging van de structuur van de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) in het Staatsblad (Stb. 600). Er komt één organisatie voor werk en inkomen om tot betere arbeidsparticipatie te komen. De dienstverlening van CWI en UWV wordt geïntegreerd. Het wetsvoorstel was mede-ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Aboutaleb. (31.514 )
 • Bracht in 2008 de Wet participatiebudget in het Staatsblad (Stb. 588). Hierdoor krijgen gemeenten één specifieke uitkering voor volwasseneneducatie, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratie. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Aboutaleb. (31.657)
 • Bracht in 2009 samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt de Wet investeren in jongeren (Stb. 282) tot stand. Doel van deze wet is jongeren dan wel te laten werken, dan wel te laten leren, of een combinatie van beide. Hiermee moet duurzame en substantiële arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar worden bevorderd en verhoogd. Alleen in de situatie dat een werkleeraanbod wegens in de persoon van de jongere gelegen of niet verwijtbare omstandigheden zijnerzijds geen optie is, of dit aanbod onvoldoende inkomsten genereert, is een inkomensvoorziening gegarandeerd. De uitvoering van de wet berust bij de gemeenten. Het wetsvoorstel was in 2007 (mede)ingediend door staatssecretaris Aboutaleb. (31.775 )
 • Bracht in 2013 de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Stb. 302) tot stand. Hierdoor worden de regels voor de governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen gewijzigd. Deskundigheid en het intern toezicht worden versterkt, alle risicodragers (ook pensioengerechtigden) worden vertegenwoordigd in het (paritair) bestuur en knelpunten bij het toezicht door verschillende organen worden weggenomen. Bij de wijziging speelde een advies de commissie-Frijns uit 2010 een belangrijke rol. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Kamp. (33.182 )
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 269) van de Wet werk en bijstand tot stand, waardoor bijstandsgerechtigden meer worden aangesproken op inzet van de eigen mogelijkheden. De diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren worden geuniformeerd, waarbij tegelijkertijd gemeenten de ruimte krijgen voor maatwerk. In de nu Participatiewet geheten wet staat het vangnetkarakter van de bijstand centraal. (33.801 )
 • Bracht in 2014 de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 270) tot stand. De wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Doel van de wet is eenvoudiger toe- of herintreden tot de arbeidsmarkt en vermindering van bureaucratie en regeldruk. Er komen werkbedrijven in de 35 arbeidsmarktregio's, waarin sociale partners samenwerken. De uitvoering van de wet komt bij de gemeenten. De Wet Werk en bijstand gaat Participatiewet heten, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris De Krom. (33.161 )
 • Bracht in 2014 de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) (Stb. 567) tot stand. Door wijziging van de pensioenwetgeving moeten pensioenfondsen in staat worden gesteld financiële schokken gespreid in de tijd te verwerken. Het FTK biedt voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. (33.972 )
 • Bracht in 2015 de Wet taaleis Wet werk en bijstand (Stb. 136) tot stand. Hierdoor wordt aan de voorwaarden voor bijstandverlening de eis van beheersing van de Nederlandse taal toegevoegd. Dit om de kans op arbeidsparticipatie te vergroten, (33.975 )
 • Bracht in 2015 de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Stb. 154) tot stand. De wet stimuleert werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Als het afgeproken aantal banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten achterblijft bij gemaakte afspraken daarover, dan kan de staatssecretaris van Sociale Zaken besluiten een wettelijk quotum in werking te stellen. Werkgevers die dan nog niet voldoende banen hebben, gecreëerd betalen een quotumheffing. (33.981 )
 • Bracht in 2015 de1 Wet pensioencommunicatie (Stb. 193) tot stand. De wet moet zorgen dat pensioenfondsen deelnemers adequate informatie verstrekken, met daarbij de keuzes en gevolgen van bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen, alsmede over onzekerheden. Jaarlijks moet een uniform pensioenoverzicht worden verstrekt. (34.008 )
 • Bracht in 2015 een wijziging (Stb. 218) van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten tot stand over versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Vervolgens wordt de leeftijd gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. (34.083 )
 • Bracht in 2016 de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 549) tot stand. Met de wet wordt een algemeen pensioenfonds geïntroduceerd om de keuzemogelijkheid van werknemers en werkgevers ten aanzien van pensioenen te vergroten. Er kan vergunning worden gevraagd voor inrichting van algemene pensioenfondsen en regelingen van bedrijfspensioenfondsen kunnen bij een algemeen pensioenfonds worden ondergebracht. (34.117 , 34.320 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 519) tot wijziging van de Participatiewet tot stand. Hierdoor worden gemeenten verplicht beschut werk aan te bieden aan werknemers voor wie dat de enige mogelijkheid tot arbeidsparticipatie is. (34.578 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in een ARP-gezin
 • Haar vader was directeur van een steenhouwerij
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Brian van der Bol, "Een doorzetter die steeds hoger klimt. Jetta Klijnsma, de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken (PvdA)", NRC Handelsblad, 24 november 2008
 • Klaas Broekhuizen en Ria Cats, "Jetta Klijnsma 'Ik moest van mijn ouders alles doen wat mijn zussen ook deden; ik had dan niet hun lijf, wel hun hersenen'", Het Financieele Dagblad, 27 december 2008
 • Jan Tromp: "'We laten wel heel veel mensen aan hun lot over'", De Volkskrant, 18 juli 2009
 • Jelle Brandsma, "Aaibaar en spijkerhard tegelijk", Trouw 7 februari 2014
 • Petra de Koning, "De passie is er, de resultaten niet", NRC Handelsblad, 29 juni 2016

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.