Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher

foto Dr. L.F. (Lodewijk) Asschervergrootglas

Lodewijk Asscher (1974) is sinds 9 december 2016 politiek leider van de PvdA en sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter. Van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 was de heer Asscher vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II . Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam. Behalve met het algemene regeringsbeleid houdt hij zich als Kamerlid bezig met veiligheid en justitie.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

Voornamen (roepnaam)

Lodewijk Frans (Lodewijk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

opmerkingen over de naam en/of titel
Wordt vaak ten onrechte vermeld als Mr.dr. (hij is doctor in de rechtsgeleerdheid)

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, tot mei 2002
 • universitair docent en onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, van 2002 tot 1 januari 2006
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 26 april 2006
 • wethouder (van economische zaken, financiën en luchthaven) van Amsterdam, van 26 april 2006 tot 23 maart 2010
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 11 maart 2010 tot 23 maart 2010
 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van burgemeester Cohen)
 • wethouder (van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 22 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2018 samen met Madeleine van Toorenburg (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34.904 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2014 samen met minister Opstelten de Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' en het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadsime uit. Om de democratische rechtsstaat te beschermen en de jihadistische beweging te bestrijden en verzwakken, worden diverse maatregelen voorgesteld. In het Plan van Aanpak worden als maatregelen onder meer genoemd de mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap bij betrokkenheid bij terroristische activiteiten en het verhinderen van de terugkeer van jihadistische strijders naar Nederland. Ook moeten maatschappelijke spanningen worden weggenomen die een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering. Ronselaars en haatzaaiers worden steviger aangepakt. (29.754 )
 • Stuurde in 2016 een pakket aan arbeidsmaatregelen naar de Tweede Kamer. Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Met coalitiepartners en sociale partners is overeenstemming bereikt over aanpassingen van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).
 • Stuurde in 2016 een brief aan de Tweede Kamer over een akkoord met Marokko over aanpassing van het socialezekerheidsverdrag. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geëxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beëindigd. Er zijn werkafspraken gemaakt over het uitvoeren van vermogensonderzoeken in Marokko in het kader van in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet. Het voornemen om het verdrag op te zeggen, wordt niet doorgevoerd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 331) tot wijziging van de Remigratiewet tot stand. De regeling voor remigratie op grond van deze wet geldt alleen nog voor de eerste generatie migranten van 55 jaar en ouder met een uitkering en in een uitzichtloze situatie. Verder kan pas na acht jaar verblijf in Nederland en na een periode van één jaar werkloosheid van de wet gebruik worden gemaakt. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (33.085 )
 • Bracht in 2013 wet (Stb. 499) tot herziening van de Wet arbeid vreemdelingen tot stand. De wet wordt op een aantal punten aangescherpt. Werknemers van buiten de EU krijgen alleen een werkvergunning van het UWV als de werkgever kan aantonen dat er geen geschikte arbeidskrachten zijn binnen de EU. Vergunningen worden voor slechts één jaar verleend. (33.475 )
 • Bracht in 2014 de Wet werk en zekerheid (Stb. 216) tot stand. Deze wet regelt nader de positie van flexwerkers, het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen. De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd door een aantal maatregelen die het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen. Werkgevers moeten er sneller toe overgaan werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen. De bestaande ontslagroutes via het Uitvoeringsinstituut werk en inkomen (UWV) en de kantonrechter blijven in stand, maar dwingend wordt voorgeschreven in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken. De maximale duur van de WW wordt verkort en de werkloosheidsuitkeringen worden 'activerender' gemaakt voor het aanvaarden van werk. (33.818 )
 • Bracht in 2014 de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 227) tot stand. De bestaande kindregelingen (in o.a. Algemene Kinderbijslagwet, Wet op het kindgebonden budget, de Wet Werk en Inkomen en de Wet studiefinanciering) worden hervormd en versoberd; het stelsel wordt eenvoudiger en meer gericht op arbeidsparticipatie. De regelingen moeten inkomensondersteuning bieden waar het het hardst nodig is. (33.716 )
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 238) tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten tot stand waardoor vanaf 1 januari 2015 de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Als de verzekerde in het buitenland woont, maar het kind in Nederland, dan ontvangt de verzekerde ten behoeve van dit kind wél kinderbijslag. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Kamp. (33.162 )
 • Bracht in 2014 de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) tot stand. Hierdoor wordt het gebruik van verlofrechten en het aanpassen van de arbeidsduur eenvoudiger. Het gaat daarbij om zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- en (langdurig) zorgverlof. De kring waarvoor zorgverlof kan worden verleend, wordt onder meer uitgebreid. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (32.855 )
 • Bracht in 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (Stb. 233) tot stand. Hierdoor wordt betere naleving en handhaving mogelijk van arbeidsrechtelijke wetgeving en kunnen schijnconstructies door werkgevers worden aangepakt. Hiermee moet oneerlijk concurrentie worden voorkomen en wordt de rechtspositie van werknemers versterkt. (34.108 )
 • Bracht in 2015 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Stb. 376) tot stand. Een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten wordt aangepast om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. De wet bevat maatregelen om verdringing van jongere werknemers door (door)werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan. (34.073 )
 • Bracht in 2016 de wet (Stb. 77) tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen algemeen verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko. Daarmee kan de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die wonen buiten de Europese Unie (EU) worden beëindigd. Verder wil de regering de werelddekking bij tijdelijk verblijf buiten de EU in het kader van de Zorgverzekeringswet stopzetten. Onderhandelingen met Marokko om tot aanpassing van het woonlandbeginsel te komen, mislukten. (34.052 )
 • Bracht in 2016 de Wet op de jeugdverblijven (Stb. 80) tot stand. Hiermee komt er wettelijk toezicht op volledig privaat gefinancierde internaten voor kinderen. Zo komt er een meldplicht bij B&W in de gemeente waar het internaat is gevestigd, moet er een kwaliteitskader zijn opgesteld en dient er een onafhankelijke vertrouwenspersoon te worden aangesteld. (34.053 )
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 78) tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet studiefinanciering etc. tot stand over het stopzetten van toelagen bij deelname aan een terroristische organisatie (34.577 )
 • Bracht in 2017 de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Stb. 252) tot stand, waarbij de verschillen tussen die categorieën worden opgeheven, zowel inhoudelijk als wat financieringsstructuur betreft (34.596 )
 • Bracht in 2017 een wet (Stb. 285) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand om aan die wet het onderdeel participatieverklaring toe te voegen. Ter afronding van het verplichte inburgeringstraject dienen vreemdelingen een verklaring te ondertekenen, waarmee zij bevestigen kennis te hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en beloven deze te zullen respecteren. De maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan asielmigranten en hun gezinsleden wordt wettelijk vastgelegd. (34.584 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe
 • De dirigent Hans Vonk was zijn oom
 • Zijn vader is advocaat, zijn moeder was hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
l.asscher@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving" (dissertatie, 2002)
 • diverse wetenschappelijke publicaties over communicatiegrondrechten

literatuur/documentatie
 • Hugo Logtenberg en Thijs Niemantsverdriet, "5 x Lodewijk Asscher", NRC Weekend, 3 en 4 oktober 2015
 • Jelle Brandsma en Maaike van Houten, "Patriot voor de middenklasse", Trouw, 14 oktober 2016
 • Petra de Koning, "Hij is veel minder keurig geworden", NRC Weekend, 10 en 11 december 2016

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.