Drs. S.A. (Stef) Blok

foto Drs. S.A. (Stef) Blokvergrootglas

Stef Blok (1964) is sinds 27 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Hij was van 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 29 juni tot 16 september 2016 tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Blok was van 8 oktober 2010 tot 13 september 2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Van 25 augustus 1998 tot 5 november 2012 was hij Tweede Kamerlid (met een onderbreking in mei-september 2002). Daarvoor was hij kredietanalist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN/Amro. In de Tweede Kamer was hij fractiewoordvoerder sociale zaken (sociale zekerheid, AOW, pensioenen) en financiën. De heer Blok was voorzitter van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid en van de vaste commissies voor financiën en VWS.

VVD
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

voornamen (roepnaam)

Stephanus Abraham (Stef)

personalia

geboorteplaats en -datum
Emmeloord (gem. Noordoostpolder), 10 december 1964

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1988

hoofdfuncties en beroepen

 • management trainee, ABN Amro, van 1988 tot 1989
 • directeur kantoor ABN AMRO te Nieuwkoop, van 1989 tot 1991
 • senior beleidsmedewerker kredieten, ABN AMRO, 1992
 • kredietanalist-secretaris Concern Krediet College, ABN AMRO, van 1992 tot 1995
 • lid gemeenteraad van Nieuwkoop, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • accountant manager/afdelingsdirecteur Corporate Banking, ABN AMRO, van 1996 tot 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 2002 tot 5 november 2012
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2010 tot 13 september 2012
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen en Rijksdienst, van 5 november 2012 tot 27 januari 2017
 • minister van Veiligheid en Justitie, van 10 maart 2015 tot 20 maart 2015 (gedurende deze periode was Plasterk waarnemend minister voor Wonen en Rijksdienst)
 • tijdelijk waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (verving minister Plasterk)
 • minister van Veiligheid en Justitie, vanaf 27 januari 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister voor Wonen en Rijksdienst belast met alle aangelegenheden op het terrein van wonen en bouwen, het rijksvastgoed (inclusief het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf), de rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige bestuursorganen en de beperking regeldruk burgers. Op het gebied van de organisatorische aspecten van de rijksdienst en de centralisatie van de bedrijfsvoering van de rijksdienst heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst doorzettingsmacht.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer tot hij fractievoorzitter werd vooral bezig met economische zaken, sociale zaken en rijksuitgaven. Voerde in 2004 en 2005 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Nam in 2007 de (mede)verdediging over van een door zijn partijgenote Bibi de Vries (samen met de PvdA'er Staf Depla) ingediend initiatiefwetsvoorstel over aftrekbare uitgaven voor oudedagvoorzieningen via een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dit voorstel werd in 2007 wet. (30.342)
 • Diende in 2008 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen. Het voorstel werd in 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. (31.537)
 • Diende in 2010 een initiatiefwetsvoorstel in over het toevoegen van de eis van beheersing van de Nederlandse taal aan de Wet werk en bijstand. De verdediging van dit voorstel werd in 2011 overgenomen door zijn fractiegenote Cora van Nieuwenhuizen. (32.328)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In november 2012 verwierp de Tweede Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van een richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen). Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Donner. (33.124)
 • Bereikte in februari 2013 een Woonakkoord; een politiek akkoord met D66, ChristenUnie en SGP, over maatregelen om de woningmarkt te verbeteren en hervormen. Daar staan afspraken in over verlaging van de door corporaties op te brengen verhuurdersheffing, en voorts over de hypotheekrenteaftrek, de btw op woningonderhoud, het bevorderen van energiebesparing, het ombouwen van kantoren tot woonruimte en over extra geld voor een fonds voor startersleningen

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 samen met staatssecretaris Weekers de Wet verhuurderheffing (Stb. 285) tot stand. De wet introduceert een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit moet 'scheefwonen' (het wonen van mensen met een hoog inkomen in de sociale huursector) tegengaan. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Weekers. (33.407)
 • Bracht in 2013 de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 583) tot stand. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse heffing aan de verhuurders met ingang van 1 januari 2014. De wet bevat een samenhangend pakket dat zich richt op de volle breedte van de woningmarkt (huur, koop en bouw) en moet zorgen voor de noodzakelijke doorstroming en dynamiek in de bouwsector. De wet wordt vóór 2016 geëvalueerd. (32.847)
 • Bracht in 2014 de Wet uitbreiding bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Stb. 152) tot stand. Hierdoor krijgen gemeenten meer mogelijkheden om (ernstige) leefbaarheidsproblemen aan te pakken, bijvoorbeeld door het tegengaan van ongewenste woningvorming en het nemen van maatregelen tegen malafide pandeigenaren. (33.797)
 • Bracht in 2014 een nieuwe Huisvestingswet (Stb. 248) tot stand. De wet vervangt de Huisvestingswet uit 1993, omdat er interpretatieverschillen bleken te bestaan tussen Rijk, gemeenten en provincies over de gehanteerde koopprijsgrenzen. Verder bleek uit een evaluatie dat herziening wenselijk was. De nieuwe wet onderscheidt drie categorieën schaarste in de woningmarkt: goedkope woonruimte, specifieke woonvoorzieningen en woonruimte voor de eigen bevolking. Gemeenten kunnen via de huisvestingsverordening de woningverdeling sturen in buurten, wijken, stadsdelen, stad of de gemeente, en op prijsklasse en woningtype. Sturing op leefbaarheid is alleen mogelijk per straat of complex. Een huisvestingsverordening is altijd tijdelijk. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door minister Van der Laan. (32.271)
 • Bracht in 2015 de Herzieningswet toegelaten instellingen (Stb. 145) volkshuisvesting tot stand. Met de wet wordt de rol van corporaties bij de uitvoering van de gemeentelijke taak op het gebied van huisvesting in de sociale huursector en het maatschappelijk vastgoed onderstreept. Het financieel toezicht gaat over van het Centraal Fonds Volkshuisvesting naar een nieuwe Autoriteit woningcorporaties. De minister houdt toezicht op het ondernemingsbestuur, integriteit en prestaties van de corporaties. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Donner en in 2012 in de Tweede Kamer met succes verdedigd door minister Spies. (32.769, 33.966)
 • Bracht in 2016 de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (Stb. 158) tot stand. Er komt een driejaarlijkse inkomenstoets en in plaats van inkomensafhankelijke huurverhogingen komt er een huursombenadering. De mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden verruimd. Daarmee moet de flexibiliteit op de huurmarkt worden vergroot en doorstroming worden bevorderd. (34.373)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 329) tot wijziging van de 'Rotterdamwet' tot stand over de mogelijkheid tot selectieve woningtoewijzing, om overlast en criminaliteit in gebieden met een grootstedelijke problematiek te beperken. Hierbij krijgt een bestaande praktijk een wettelijke basis. (34.314)
 • Bracht in 2017 als minister van Veiligheid en Justitie drie wetten in het kader van terrorismebestrijding in het Staatsblad. Er komt een Wet intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 52), een wet over het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Stb. 53) en een tijdelijke wet bestuursmaatregelen terrorismebestrijding (Stb. 51). Die laatstgenoemde wet maakt het opleggen van vrijheidsbeperkende maateregelen in het kader van de nationale veiligheid mogelijk. De wetsvoorstellen waren ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van der Steur. (34.356, 34.358, 34.359)
 • Bracht in 2017 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen tot stand. Er wordt een nieuw hoofdstuk aan het Wetboek van Strafvordering toegevoegd over rechtelijke beslissingen tijdens de tenuitvoerlegging. Doel is versnelling daarvan en betere informatievoorziening aan alle relevante partners. De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen gaat van het openbaar ministerie naar de minister van Veiligheid en Justitie. Er komen termijnen waarbinnen het vonnis moet zijn verstrekt aan de minister (het Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB), zodat snel met de ten uitvoerlegging kan worden gestart. Het wetsvoorstel werd ingediend door staatssecretaris Teeven en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van der Steur. (34.086)

wetenswaardigheden

woonplaats
Enkhuizen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Pieter van Os, "... hij zegt dat zijn taak makkelijker is", NRC Handelsblad, 20 september 2011 (dubbelportret Van Haersma Buma en Blok)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.