Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

foto Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterkvergrootglas

Ronald Plasterk (1957) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II en sinds 27 januari 2017 tevens belast met Wonen en Rijksdienst. Eerder was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was de heer Plasterk Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was toen financieel woordvoerder van zijn fractie. Voor hij minister werd, was hij hoogleraar ontwikkelingsgenetica in Utrecht en in Amsterdam en daarvoor onder meer directeur van de onderzoekschool van het Nederlands Kanker Instituut. Sinds december 2017 werkt hij bij "myTommorows" (distributie van experimentele medicijnen).

PvdA
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister

voornamen (roepnaam)

Ronald Hans Anton (Ronald)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 april 1957

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker biomedisch instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1981 tot 1984
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 11 oktober 1982 tot 1 september 1984
 • onderzoeker California Institute of Technology te Pasadena, van 1984 tot 1985
 • onderzoeker MRC Laboratory of Molecular Biology te Cambridge, van 1985 tot 1987
 • onderzoeker NKI (Nederlands Kanker Instituut) te Amsterdam, van 1987 tot 1989
 • directeur Onderzoekschool Oncologie, NKI (Nederlands Kanker Instituut) te Amsterdam, van 1989 tot 2000
 • bijzonder hoogleraar moleculaire microbiologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1993 tot 2003
 • hoogleraar moleculaire genetica, Universiteit van Amsterdam, van 3 juli 1997 tot 1 april 2003
 • directeur Hubrecht Laboratorium/Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie, KNAW te Utrecht, van februari 2000 tot 22 februari 2007
 • hoogleraar ontwikkelingsgenetica, Universiteit Utrecht (Academisch Biomedisch Centrum), van 1 mei 2000 tot 22 februari 2007
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 5 november 2012 tot 29 juni 2016
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (i.v.m. hartoperatie tijdelijk vervangen door minister Blok)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 september 2016 tot 26 oktober 2017 (nam op 27 januari 2017 de taken over van minister Blok)
 • chief scientific officier "myTommorows" (distributie experimentele medicijnen) te Amsterdam, vanaf 1 december 2017 (onderhoud contacten met de wetenschappelijke wereld)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Had minister van OCW naast de algehele leiding van het departement een bijzondere verantwoordelijkheid voor het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderzoek, innovatieplatform, cultuur en media, bestrijding schooluitval en arbeidsvoorwaarden leraren. Was tevens belast met het emancipatiebeleid (inclusief het homo-emancipatiebeleid).
 • Is als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen), de financiën van de mede-overheden, de gemeentelijke herindelingen, constitutionele zaken, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de normering topinkomens, de rechtspositie van politieke ambtsdragers, partijfinanciering, Koninkrijksrelaties, de AIVD, informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten) en burgerschap
 • Hij was van 10 maart tot en met 20 maart 2015 tevens belast met de taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst

activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2011 en 2012 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Bracht in 2011 de initiatiefnota 'De accountancy na de crisis' uit over de rol van accountants bij het toezicht op banken (32.643)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in 2007 dat het Nationaal Historisch Museum in Arnhem zou worden gevestigd. Het besluit werd in 2010 door zijn opvolger staatssecretaris Halbe Zijlstra teruggedraaid.
 • Bracht in 2007 de Nota 'Meer kansen voor vrouwen' uit. Hierin wordt het emancipatiebeleid voor de periode 2006-2010 uiteengezet. Er moet een nieuwe impuls aan dat beleid worden gegeven op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Met name arbeidsparticipatie van vrouwen in de top van overheid, onderwijs en bedrijven, en het verminderen van beloningsverschillen zijn centrale doelen. Voor de nieuwe impuls komt een extra bedrag beschikbaar, oplopend tot 10 miljoen euro in 2011. Dit bedrag is deels bestemd voor het homo-emancipatiebeleid. (30.420)
 • Bracht in 2007 de Nota Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008-2011 'Gewoon homo zijn' uit. Er moet gewerkt worden aan beter begrip en sociale acceptatie van homo's in de samenleving. Er komen samenwerkingsafspraken met gemeenten over een actiever beleid. (27.017)
 • Bracht in 2007 de Nota 'Werken in het Onderwijs 2008' uit, waarin en een analyse staat van de te verwachte arbeidsmarktsituatie van docenten. Er wordt met name in het voortgezet onderwijs een tekort aan leraren verwacht, vooral door 'vergrijzing'. Door onder meer salarisverbetering, het toegankelijker maken van de onderwijsarbeidsmarkt en beloningsdifferentiatie moet het beroep van docent aantrekkelijker worden. (27.923)
 • Trok in 2008 het door staatssecretaris Van der Laan ingediende wetsvoorstel voor een herziening van de Mediawet in en kwam met een nieuw wetsvoorstel. (31.356)
 • Bracht in 2008 samen met zijn collega's van VROM, LNV, Verkeer en Waterstaat en WWI de nota "Een cultuur van ontwerpen - visie architectuur en ruimtelijk ontwerp - uit. Het architectuurbeleid voor de periode 2009-2012 kent als speerpunten: het verankeren van het ontwerp in rijksprojecten en -programma's; het versterken van de positie van stedenbouw en regionaal ontwerp en het bevorderen van herbestemming en herontwikkeling van waardevolle gebouwen en gebieden die hun functie verliezen. (31.535)
 • Bracht in 2009 samen met het kroonprinselijke paar een bezoek aan een Zuidpoolgebied om kennis te nemen van het daar plaatsvindende wetenschappelijk onderzoek
 • Diende in 2009 een wetsvoorstel ('ruim baan voor talent') waardoor de mogelijkheden van selectie van studenten worden vergroot en de toelatingseisen voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs worden verscherpt. Doel daarvan is een betere matching van student en studie. (32.253)
 • Bracht in 2013 als minister van BZK een brief uit over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. Omdat daarbij een forse inspanning van gemeenten zal worden gevraagd, moeten die via twee sporen worden versterkt. Voor 1 januari 2014 moeten gemeenten samenwerkingsverbanden vormen en daarnaast moet herindeling worden gestimuleerd. Het einddoel daarbij is gemeenten van 100.000 inwoners, waarbij echter maatwerk mogelijk is.
 • Benoemde in 2013 Willibrord van Beek (VVD) tot waarnemend Commissaris van de Koning in Utrecht
 • Presenteerde in 2013 een ontwerp-voorstel voor de samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht tot een nieuwe provincie 'Noordvleugel'. In juni 2014 bleek er onvoldoende draagvlak om dit voorstel verder door te zetten.
 • Diende in 2015 een wetsvoorstel in over een gedeeltelijk verbod van gezichtsbedekkende kleding (34.349)
 • Trok in 2016 een door hem en minister Van der Steur verdedigd wetsvoorstel in over reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, nadat de Tweede Kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen (34.389)
 • Stelde in 2017 de Staatscommissie parlementair stelsel in, onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes
 • Vaardigde in 2017 een AMvB uit waardoor de Gouverneur van Curaçao landsdiensten kon inschakelen om de verkiezingen van 28 april in goede banen te leiden
 • Stelde in oktober 2017 een fonds in voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 een nieuwe Mediawet (Stb. 583) tot stand. Hierdoor wordt beter ingespeeld op het digitale tijdperk. Ook over nieuwe vormen van elektronische media, zoals themakanalen, websites en mobiel aanbod zijn bepalingen opgenomen. Zij behoren tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Het aanbod van lokale, regionale en landelijke publieke omroepen via de kabel wordt gewaarborgd. De verplichte percentages zendtijd voor informatie en cultuur op de drie publieke zenders wordt vervangen door prestatieafspraken. Omroeporganisaties moeten programma's maken voor de hele publieke omroep en niet voor hun 'thuisnet'. Het uitzenden van reclame voor alcohol op radio en tv vóór 21.00 uur wordt verboden. (31.356)
 • Bracht in 2010 een wijziging (Stb. 119) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand in verband met verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing). De wetswijziging regelt onder meer goed bestuur en medezeggenschap bij instellingen, de rechten en plichten van studenten, de kwaliteit, de internationalisering, de onderzoekstaak en de collegegeldsystematiek. (31.821)
 • Bracht in 2012 als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in het Staatsblad (Stb. 583). Norm voor het maximumsalaris in de publieke sector is 130 procent van een ministerssalaris. Het wetsvoorstel werd in 2011 door minister Donner ingediend en door de Tweede Kamer geloodst. (32.600)
 • Bracht in 2012 een wijziging (Stb. 76) van de Gemeentewet tot stand waardoor de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen wordt opgeheven. Dit om te komen tot minder bestuurslagen en minder ambtenaren en bestuurders. De bestaande deelgemeenten van Amsterdam en Rotterdam verdwijnen. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Donner en in 2012 door minister Spies verdedigd in de Tweede Kamer. (33.017)
 • Bracht in 2013 de Wet financiering politieke partijen in het Staatsblad (Stb. 93). Deze wet regelt de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen. Anonieme giften aan politieke partijen zijn slechts tot € 1000 mogelijk. Daarboven moeten partijen giften registreren, en giften boven de € 4500 openbaar maken met naam en woonplaats van de gever. Er komt een Commissie toezicht financiën politieke partijen. De Wet subsidiëring politieke partijen wordt ingetrokken. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Donner en in 2012 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Spies. (32.752)
 • Bracht in 2013 een wet tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude (nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn) (33.482)
 • Bracht in 2013 de Wet wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân tot stand. Hierdoor wordt een nieuwe gemeente De Friese Meren gevormd, bestaande uit de opgeheven gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skasterlân. De gemeente Boarnsterhim wordt eveneens opgeheven en het grondgebied ervan verdeeld tussen Heerenveen (dat ook andere uitbreiding krijgt) en Leeuwarden. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Spies. (33.496)
 • Bracht in 2013 de Wet basisregistratie personen (Stb. 315) tot stand. Hiermee wordt een nieuw wettelijk kader geschapen voor de Nederlandse bevolkingsadministratie en wordt ingespeeld op nieuwe technologieën, kwaliteitsverbetering en vermindering van administratieve lasten. De wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegegevsn (Wet GBA). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Spies. (33.219)
 • Bracht in 2013 de Wet gebruik Friese taal in het Staatsblad (Stb. 382). Hierdoor komt er één wettelijk kader voor het recht om in de provincie Fryslân Fries te gebruiken in rechtszaal en in contact met bestuursorganenen. Er komt een Orgaan voor de Friese taal. De Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer wordt ingetrokken. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Spies. (33.335)
 • Bracht in 2014 wetten tot stand tot uitbreiding van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Oss, Groesbeek, Spijkenisse (vorming gemeente Nissewaard) en Alkmaar, alsmede een wet tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard.
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 557) tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen tot stand in verband met de afschaffing van plusregio's. Hiermee komt er een einde aan de verplichte samenwerking in zeven stedelijke regio's. Hiermee wordt teruggekeerd naar twee bestuurlijke niveaus (gemeenten en provincies). (33.659)
 • Bracht in 2014 de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Stb. 588) tot stand. Hierdoor mogen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector maximaal 100 procent in plaats van 130 procent van een ministerssalaris verdienen. Ook de normering voor interne toezichthouders en interim-topfunctionarissen wordt aangepast. (33.978)
 • Bracht in 2015 een wet tot stand inzake de samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang en tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en tot vorming van een nieuwe gemeente Gooise Meren $O 34.074 & 34.075
 • Bracht in 2015 wet (Stb. 426) tot wijzigingen tot stand van de Gemeentewet, de Provinciewet, de wet openbare lichamen BES-gemeenten en de Waterschapswet met betrekking tot institutionele bepalingen. Het betreft onder meer het vervallen van de mogelijkheid dat gemeenteraadsleden lid zijn van bezwaar- en klachtcommissies, de mogelijkheid dat niet-raadsleden commissies voorzitten, grotere betrokkenheid van de burgemeester bij de collegevorming, versterking van de wethouders in de (her)benoemingsprocedure van de burgemeester en een wettelijke grondslag van de cdK als rijksorgaan. (33.691)
 • Bracht in 2016 een wet tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot nieuwe gemeente Meierijstad (34.296)
 • Bracht in 2017 wetten tot stand over een herindeling in noordwest-Friesland (o.a. uitbreiding Leeuwarden en vorming gemeente Waadhoeke), over samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot Westerwolde, van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot Midden-Groningen en van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34.592, 34.593, 34.594, 34.595)
 • Bracht in 2017 een wet tot wijziging van de Kieswet tot stand over het afschaffen van de sinds 1973 bestaande mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)
 • Bracht in 2017 samen met minister Hennis een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 317) tot stand. De wet is vanwege technologische ontwikkelingen en de kans op cyberaanvallen gemoderniseerd. Onderzoek naar kabelgebonden telecommunicatie wordt mogelijk. Door toetsing vooraf wordt de inzet van bevoegdheden door diensten gewaarborgd. Er komt een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. De bestaande CTIVD kan klachten van burgers zelfstandig beoordelen. (34.588)
 • Bracht in 2017 een grondwetswijziging (Stb. 426) tot stand, waardoor er een constitutionele basis komt voor de drie Caribische openbare lichamen en kiescolleges kunnen worden ingesteld voor de verkiezing van de Eerste Kamer in Caribisch Nederland (34.702, 34.782)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Den Haag-Zuidwest
 • Zijn vader was televisiebuizengieter bij Philips en later eigenaar van een kleine wetenschappelijke uitgeverij
 • Zijn vader woonde als half-jood in Berlijn en verhuisde in 1939 op tienjarige leeftijd naar Nederland

woonplaats
Bussum

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Inversion of the G segment of bacteriophage Mu: analysis of a genetic switch" (dissertatie, 1984)
 • "Wormen en waarden" (1993)
 • "Techniek van het leven: de betekenis van biotechnologie voor mens en samenleving" (2000)
 • "Leven uit het lab" (2002)

literatuur/documentatie
 • Rosan Hollak en Ron Rijghard, "Ware baldadigheid. Het culturele DNA van minister Ronald Plasterk", NRC Handelsblad, 15 februari 2007
 • "'Ik ben harder dan je denkt'", Algemeen Dagblad, 25 februari 2012

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.