Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

foto Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloemvergrootglas

Jeroen Dijsselbloem (1966) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte II . Tevens was hij van 21 januari 2013 tot 13 januari 2018 voorzitter van de eurogroep. Hij was van 28 maart 2000 tot 23 mei 2002, van 20 november 2002 tot 5 november 2012 en van 23 maart tot 25 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de Kamer was de heer Dijsselbloem onder meer woordvoerder integratiebeleid en onderwijs. Verder was hij voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Hij was vicefractievoorzitter en in 2012 waarnemend fractievoorzitter. Voor hij Kamerlid werd, was hij plaatsvervangend hoofd van het stafbureau Algemene Leiding van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

PvdA
in de periode 2000-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, voorzitter eurogroep

Voornamen (roepnaam)

Jeroen René Victor Anton (Jeroen)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 29 maart 1966

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1985

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker PvdA Eurodelegatie (politiek assistent E.P. Woltjer, lid Europees Parlement), van 1993 tot 1994
 • beleidsmedewerker PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1993 tot 1996
 • lid gemeenteraad van Wageningen, van 15 april 1994 tot 1996
 • politiek-bestuurlijk medewerker stafbureau van minister Van Aartsen, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 1996 tot september 1998
 • politiek-bestuurlijk medewerker (vanaf medio 1999 plaatsvervangend hoofd) stafbureau van staatssecretaris Faber, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van oktober 1998 tot 28 maart 2000
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2000 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 2002 tot 5 november 2012
 • waarnemend fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 februari 2012 tot 29 februari 2012
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 februari 2012 tot 20 maart 2012
 • minister van Financiën, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter eurogroep (vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden), van 21 januari 2013 tot 12 januari 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 25 oktober 2017

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer aanvankelijk vooral bezig met verkeer en waterstaat (openbaar vervoer), ruimtelijke ordening en financiën (belastingen) en in de periode 2003-2006 met veiligheid, vreemdelingenbeleid, integratiebeleid en grotestedenbeleid.
 • Diende in 2004 samen met zijn fractiegenote Mariëtte Hamer en met Margot Kraneveldt (LPF) een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een verplichting aan scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Dit voorstel werd in 2005 wet.
 • Deed in 2005 onderzoek naar nieuwbouw in verpleeghuizen (met name naar meerpersoonskamers en privacy)
 • Presenteerde in 2005 samen met zijn fractiegenote Ella Kalsbeek het rapport "Tussen Regels en Realiteit" over een praktijkonderzoek naar de publieke dienstverlening. Dit onderzoek betrof de uitvoering in de Jeugdzorg, Sociale Dienst en bij Verpleeghuizen.
 • Onder zijn leiding bracht de fractie in 2008 een notitie uit over het integratiebeleid ('de vrijblijvende aanpak voorbij')
 • Nam in 2010 de verdediging over van Harm-Evert Waalkens van een initiatiefwetsvoorstel over het verbieden van pelsdierhouderij (30.830 , 32.369 )
 • Diende in 2012 een samen met Tofik Dibi (GroenLinks) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188 )

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2005 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een motie-Kant stemde over invoering van een actief donor registratiesysteem

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot op 1 februari 2013 op basis van de Interventiewet, en na nauw overleg met De Nederlandsche Bank, tot nationalisatie van de bank SNS REAAL, nadat die bank door grote problemen met de vastgoedportefeuille in actute nood was gekomen
 • Bereikte op 18 december 2013 met zijn collega's uit de EU-lidstaten een politiek akkoord over een Europees resolutiemechanisme. Dit gemeenschappelijke afwikkelingsmechanisme moet er voor zorgen dat wanneer een bank onverhoopt in ernstige moeilijkheden komt, een effectieve, privaatgefinancierde, Europese reactie op komt. Dit akkoord is onderdeel van de zogenoemde Bankenunie.
 • Had als voorzitter van de eurogroep een belangrijk aandeel in de uiteindelijke totstandkoming van de Bankenunie in 2014
 • Besloot in mei 2015 dat vanaf het vierde kwartaal van 2015 een begin kon worden gemaakt met de verkoop via een beursgang van de genationaliseerde bank ABN AMRO

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2012 de Wet op het accountantsberoep in het Staatsblad (Stb. 680). De wet regelt de fusie van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA), waardoor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie ontstaat. Ook de registers voor registeraccountants (RA's) en accountants-administratieconsulenten (AA's) worden samengevoegd. De twee wetten over de RA's en AA's worden ingetrokken. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister De Jager en in 2012 door hem minister De Jager in de Tweede Kamer verdedigd. (33.025 )
 • Bracht in 2013 samen met minister Timmermans de wet tot tot stand inzake Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie. Dit verdrag heeft betrekking op alle eurolanden en niet-eurolanden uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. Het moet zorgen voor grotere budgettaire discipline en economsiche coördinatie en samenwerking tussen eurolanden. (33.319 )
 • Bracht in 2013 de Wet houdbare overheidsfinanciën (Stb. 531) tot stand. De wet legt vast dat er doelgericht moet worden gestreefd naar houdbare financiën van de collectieve sector in nationaal en Europees verband. Het trendmatige begrotingsbeleid wordt wettelijk vastgelegd, met een nationaal en internationaal genormeerd EMU-tekort. Ook decentrale overheden moeten een gelijkwaardige inspanning leveren bij het respecteren van de normen. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister De Jager. (33.416 )
 • Bracht in 2015 de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Stb. 45) tot stand. In de Wet op het financieel toezicht komen nieuwe regels over het beloningsbeleid van financiële ondernemingen, zoals maximering van de variabele beloning tot 20 procent, publicatieverplichtingen, een verbod op variabele beloning bij steun en voorwaarden voor uitkering bij vertrek (33.964 )
 • Bracht in 2015 de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht tot stand. Hiermee worden op basis van een EU-verordening aan de Europese Centrale Bank specifieke taken opgedragen op het gebied van prudentieel toezicht op kredietinstellingen. De verordening introduceert het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism), dat bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten uit de eurozone en (desgewenst) andere EU-lidstaten. (34.049 )
 • Bracht in 2017 de Comptabiliteitswet 2016 (Stb. 139) tot stand, die de bestaande wet uit 2001 moderniseert en daarmee toegankelijker en duurzamer maakt. Zo komt er meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De wet geeft globale voorschriften en laat uitwerkingen deels over aan nadere regelgeving. (34.426 )

op het gebied van de EU
 • Speelt als voorzitter van de eurogroep een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een oplossing voor de in problemen geraakte financiële sector van Cyprus. Kreeg wel kritiek te verduren, omdat dat de eurogroep aanvankelijk leek te morrelen aan de bankgarantie voor spaarders in de EU, door spaarders bij Cypriotische banken mee te laten betalen aan het steunpakket.
 • Werd op 13 juli 2015 herkozen als voorzitter van de eurogroep

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was leraar Engels, zijn moeder onderwijzeres

woonplaats
Wageningen

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Margriet Oostveen, "De activist, de filosoof en de strateeg", NRC Handelsblad, 18 november 2002
 • Klaas Broekhuizen en Leon Willems, "Soufflerend tacticus secondant in formatie", Het Financieele Dagblad, 24 september 2012
 • Wilfried van der Bles, "Een kompas voor de gemeenschap", Trouw, 20 december 2012
 • Annemarie Kas en Derk Stokmans, "Rustig en rationeel", NRC Weekend, 12 en 13 januari 2013
 • Thij Niemantsverdriet en Erik van der Walle, "'Ik ben niet het meest opgewonden type van de PvdA'", NRC Weekend, 21/22 september 2013
 • Christophe Schmidt, "'Ik voel me thuis in Brussel én in Den Haag'", Trouw, 10 mei 2014
 • Marieke Stellinga, "Hij had de mooiste baan ter wereld", NRC Weekend, 23 en 24 december 2017

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.