Drs. W.J. (Wouter) Bos

foto Drs. W.J. (Wouter) Bosvergrootglas

Uit het bedrijfsleven afkomstige partijleider van de PvdA in de jaren 2002-2010. Werkte na een studie economie en politicologie ruim negen jaar in binnen- en buitenland voor Shell. Werd daarna Tweede Kamerlid en spoedig staatssecretaris van Financiën. In 2002 de eerste direct gekozen lijsttrekker van de PvdA. Leidde in 2003 zijn partij naar electoraal herstel, maar zag onderhandelingen met het CDA mislukken. Na vier jaar oppositie in 2007 vicepremier en minister van Financiën. Oogstte waardering voor de wijze waarop hij de gevolgen van de internationale financiële crisis aanpakte. Niet lang na de breuk in het kabinet-Balkenende IV koos hij voor zijn jonge gezin en verliet hij de politiek. Goed debater, die echter soms aarzelde over de koers van zijn partij. Tegenstanders betichtten hem daarom soms van 'draaien'. Is nu bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum.

PvdA
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister, viceminister-president, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Wouter Jacob (Wouter)

personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 14 juli 1963

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1981

hoofdfuncties en beroepen

 • management consultant, Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam, van december 1988 tot juni 1990
 • beleidsadviseur, Shell Nederland te Rotterdam, van juni 1990 tot juni 1992
 • general affairs manager, Shell Romania Exploration B.V. te Boekarest, van juni 1992 tot oktober 1993
 • staff planning and development manager, Shell Companies in Greater China te Hongkong, van oktober 1993 tot oktober 1996
 • consultant New Markets, Shell International Oil Products te Londen, van oktober 1996 tot maart 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 24 maart 2000
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden, financiën lagere overheden, muntwezen en staatsloterij), van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 februari 2007
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 2002 tot 22 februari 2007
 • minister van Financiën en viceminister-president, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • partner accountants- en adviesbedrijf KPMG, consultant voor onder meer overheid en gezondheidszorg, van 1 oktober 2010 tot augustus 2013
 • voorzitter Raad van Bestuur VUmc (Medisch Centrum van de Vrije Universiteit), vanaf 19 augustus 2013

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; 2. aangelegenheden beteffende de financiën van lagere overheden; 3. het muntwezen, inclusief De Nederlandse Munt; 4. de Domeinen en de Nederlandse Inkoopcombinatie; 5. de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; 6. het Vacatiegeldenbesluit.

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 18 september 2012 tot 30 oktober 2012 (samen met H.G.J. Kamp)

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 1998-2000 woordvoerder belastingen van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met economische zaken (met name maatschappelijk verantwoord ondernemen).
 • Voerde in 2000 het woord bij het debat over de wetsvoorstellen tot invoering van het nieuwe belastingstelsel
 • In 2002 was hij woordvoerder volksgezondheid (m.n. financiering) en inkomensbeleid
 • Diende in 2004 een samen met Jan Marijnissen (SP) en Femke Halsema (GL) een motie van wantrouwen in tegen minister De Geus vanwege diens bijdragen aan voortschrijdende polarisatie tussen kabinet en sociale partners. Alleen de fracties van de drie ondertekenaars stemden vóór.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2000 de notitie 'Vergroening van het fiscale stelsel' uit. Hierin wordt uiteengezet welke fiscale maatregelen - als vervolg op de algehele belastingherziening - worden overwogen die kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en aan het in de prijzen tot uitdrukking brengen van milieukosten. Het gaat onder meer om bevordering van energiebesparing en om het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en schonere (auto)brandstoffen. (27.177)
 • Verbood in september 2008 het speculeren op koersverliezen op de effectenbeurzen ('naked shortselling'), vanwege het destabiliserende effect hiervan op de financiële markten
 • Had in september/oktober 2008 een belangrijk aandeel in een reddingsoperatie van bank- en verzekeringsinstelling Fortis. De Nederlandse regering besloot tot een nemen van een aandeel van 49% in Fortis, waarmee een bedrag van 4 miljard euro was gemoeid. Omdat deze reddingsoperatie onvoldoende effect had, nam de Nederlandse staat vijf dagen later - na geheime onderhandelingen - voor 16,8 miljard euro alsnog geheel Fortis Nederland en het Fortis deel van ABN Amro over.
 • Nam op 7 oktober 2008 - na overleg in EU-verband - het besluit om de garantie voor particuliere deposito's bij banken voor 1 jaar te verhogen naar 100.000 euro
 • Was in oktober 2008 verantwoordelijk voor het besluit om de spaartegoeden van Nederlandse spaarders bij de in problemen geraakte IJslandse bank Icesave tot 100.000 euro volledig te vergoeden
 • Was op 9 oktober 2008 verantwoordelijk voor het, samen met De Nederlandsche Bank, nemen van maatregelen om de financiële sector te beschermen tegen de gevolgen van de internationale kredietcrisis. De Nederlandse staat zal, indien nodig, de balans van financiële ondernemingen versterken door kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland, die fundamenteel gezond en levensvatbaar is. Hiervoor komt direct 20 miljard euro beschikbaar.
 • Besloot op 19 oktober 2008 tot een kapitaalinjectie van 10 miljard euro ter versterking van het bufferkapitaal van bank- en verzekeringsbedrijf ING. ING betaalt een jaarlijkse rente van 8,5 procent. De staat krijgt twee vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen van ING.
 • Was op 21 november 2008 verantwoordelijk voor het besluit om Fortis Nederland en ABN Amro te laten fuseren en om oud-minister Zalm als nieuwe topman aan te stellen
 • Kondigde in september 2009 indiening van een wetsvoorstel Wet tekortreductie rijk en medeoverheden aan. Dit wetsvoorstel kwam er niet. Wel werd in 2012 door zijn opvolger een overeenkomstig wetsvoorstel ingediend onder de titel Wet houdbare overheidsfinanciën.
 • Besloot in oktober 2009 geen kapitaalinjectie van 100 miljoen euro te verlenen aan de noodlijdende DSB, omdat de bank niet levensvatbaar werd beschouwd en daarmee de risico's voor de belastingbetalers onaanvaardbaar groot werden geacht
 • Besloot om per 1 januari 2010 een verbod op bonusprovisies in te voeren. Banken en verzekeraars mogen aan adviseurs niet langer vergoedingen betalen los van de verkoop van een financieel product. Tussenpersonen moeten voortaan bij verkoop van verzekeringen die verkocht worden bij een hypotheek aan de consument melden hoeveel zij daar aan verdienen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Loodste in mei 2000 samen met minister Zalm de wetsvoorstellen tot invoering van een nieuw belastingstelsel door de Eerste Kamer (26.727, 26.728)
 • Bracht in 2008 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stb. 303) tot stand. Hierdoor worden de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties samengevoegd. Dit moet de toepasbaarheid van de verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van identificatie vereenvoudigen. (31.238)
 • Bracht in 2008 samen met staatssecretaris De Jager een wet (Stb. 547) tot stand inzake belastingheffing bij excessieve beloningsbestanddelen. Er komt onder meer een werkgeversheffing van 30% over bepaalde vertrekvergoedingen. (31.459)

als (in)formateur
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door H.G.J. Kamp als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met Kamp de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd geboren in Vlaardingen, maar groeide op in Odijk
 • Zijn vader was zendeling in Nederlands-Indië, zakenman en directeur van een ontwikkelingsorganisatie
 • Vegetariër

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
"Dit land kan zoveel beter" (2005)

literatuur/documentatie
 • Gijsbert van Es en Egbert Kalse, "De praktische idealen van staatssecretaris Wouter Bos. Talentvol PvdA-Kamerlid lanceert zich naar Financiën", NRC Handelsblad, 27 maart 2000
 • "De passie moet terug in de politiek". Interview van Carla van Baalen en Willem Breedveld, in: "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003", 128-135
 • Ph. Remarque en J. Wanders, "Een gezonde Hollandse jongen", De Volkskrant, 17 december 2005
 • Petra de Koning, "'Ik wil een doodnormale premier zijn'", in "M", maandblad van NRC Handelsblad, november 2006
 • Yvonne Doorduyn, "'Ik ben in mijn politieke carrière publiekelijk een zoeker geweest. Een twijfelaar'", Volkskrant Magazine, 24 april 2010
 • Coen van Zwol, "'Ze dachten dat ik mijn hofhouding verstopte'. Wouter Bos blikt terug op zijn jaren als PvdA-leider", NRC Handelsblad, 8 en 9 januari 2011
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.