Kabinet-Kok II (1998-2002)

Kok II (1998-2002)

Dit kabinet, in de wandelgangen veelal Paars II genoemd, is een voortzetting van het kabinet-Kok I. Hoewel het kabinet het bijna de volle vier jaar uithoudt, verloopt de samenwerking minder soepel dan in Paars I. D66, verliezer bij de Kamerverkiezingen, ziet in 1999 haar 'kroonjuweel', het referendum, stranden in de Senaat.

Het bestaat uit vijftien ministers: zes van de PvdA, zes van de VVD en drie van D66. Er zijn veertien staatssecretarissen: zeven PvdA'ers, vijf VVD'ers en twee D66'ers.

Het kabinet treedt op 3 augustus 1998 aan. Op 16 april 2002 biedt het kabinet zijn ontslag aan vanwege het NIOD-rapport over Srebrenica. Op 22 juli 2002 volgt het eerste kabinet-Balkenende het kabinet-Kok II op.

Formatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. Hoewel D66 niet nodig was voor een meerderheid in de Tweede Kamer, werd snel op een vervolg van een paarse coalitie van PvdA, VVD en D66 aangestuurd. Die poging slaagde en op 3 augustus 1998 vond de constituerende vergadering van het kabinet-Kok II plaats.

 
datum wat wie tot en met dagen
6 mei 1998 Tweede Kamer­verkiezingen      
8 mei 1998 benoeming (in)formateur K.G. de Vries 13 mei 1998 6
14 mei 1998 benoeming (in)formateur E. Borst-Eilers, W. Kok en G. Zalm 19 juli 1998 67
20 juli 1998 benoeming (in)formateur W. Kok 2 augustus 1998 14
3 augustus 1998 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Beatrix 15 april 2002 1352
20 mei 1999 benoeming (in)formateur H.D. Tjeenk Willink 31 mei 1999 12
16 april 2002 kabinet demissionair   21 juli 2002 97
22 juli 2002 ontslag verleend Koningin Beatrix    

Regeerakkoord en regeringsverklaring

Document

Datum

Letterlijke tekst (PDF)

Regeerakkoord

3 augustus 1998

Regeerakkoord 1998

CPB-analyse

augustus 1998

Economische gevolgen van het regeerakkoord 1998

Regeringsverklaring

25 augustus 1998

Regeringsverklaring

Samenstelling kabinet

Minister-President
W. Kok (pvda)

Viceminister-president
A. Jorritsma-Lebbink (vvd)
Dr. E. Borst-Eilers (d66)

Algemene Zaken
minister: W. Kok (pvda)

Buitenlandse Zaken
minister: J.J. van Aartsen (vvd)
staatssecretaris: Drs. D.A. Benschop (pvda)

minister voor Ontwikkelingssamenwerking
minister: Mr. E.L. Herfkens (pvda)

Justitie
minister: Mr. A.H. Korthals (vvd)
staatssecretaris: Dr. M.J. Cohen (pvda) (3 augustus 1998 - 1 januari 2001)
staatssecretaris: Mr. N.A. Kalsbeek (pvda) (2 januari 2001 - 22 juli 2002)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Dr. A. Peper (pvda) (3 augustus 1998 - 13 maart 2000)
minister: Mr. R.H.L.M. van Boxtel (d66) (13 maart 2000 - 20 maart 2000)
minister: Mr. K.G. de Vries (pvda) (24 maart 2000 - 22 juli 2002)
staatssecretaris: Drs. G.M. de Vries (vvd)

minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid
minister: Mr. R.H.L.M. van Boxtel (d66)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
minister: Drs. L.M.L.H.A. Hermans (vvd)
staatssecretaris: Drs. K.Y.I.J. Adelmund (pvda)
staatssecretaris: Dr. F. van der Ploeg (pvda)

Financiën
minister: Drs. G. Zalm (vvd)
staatssecretaris: Dr. W.A.F.G. Vermeend (pvda) (3 augustus 1998 - 24 maart 2000)
staatssecretaris: Drs. W.J. Bos (pvda) (24 maart 2000 - 22 juli 2002)

Defensie
minister: Mr. F.H.G. de Grave (vvd)
staatssecretaris: H.A.L. van Hoof (vvd)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
minister: Drs. J.P. Pronk (pvda)
staatssecretaris: J.W. Remkes (vvd)

Verkeer en Waterstaat
minister: T. Netelenbos (pvda)
staatssecretaris: Drs. J.M. de Vries (vvd)

Economische Zaken
minister: A. Jorritsma-Lebbink (vvd)
staatssecretaris: Drs. G. Ybema (d66)

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
minister: Drs. H.H. Apotheker (d66) (3 augustus 1998 - 7 juni 1999)
minister: Mr. K.G. de Vries (pvda) (7 juni 1999 - 9 juni 1999)
minister: Mr. L.J. Brinkhorst (d66) (8 juni 1999 - 22 juli 2002)
staatssecretaris: G.H. Faber (pvda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Mr. K.G. de Vries (pvda) (3 augustus 1998 - 24 maart 2000)
minister: Dr. W.A.F.G. Vermeend (pvda) (24 maart 2000 - 22 juli 2002)
staatssecretaris: Mr. A.E. Verstand-Bogaert (d66)
staatssecretaris: Drs. J.F. Hoogervorst (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: Dr. E. Borst-Eilers (d66)
staatssecretaris: A.M. Vliegenthart (pvda)

Mutaties

Op 7 juni 1999 treedt minister Apotheker van Landbouw af, omdat hij vindt dat hij in de ministerraad te weinig steun krijgt voor zijn herstructeringsvoorstellen in de varkenshouderij. Deze was net geplaagd door een uitbraak van varkenspest. Hij wordt opgevolgd door L.J. Brinkhorst.

Op 13 maart 2000 treedt minister Peper van Binnenlandse Zaken af, omdat zijn declaratiegedrag ten tijde van zijn burgemeesterschap van Rotterdam ter discussie staat en hij zich als 'vrij man' wil kunnen verdedigen.

Minister De Vries van Sociale Zaken volgt Peper op, staatssecretaris Vermeend van Financiën gaat naar Sociale Zaken en PvdA-Tweede Kamerlid Bos wordt de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Op 2 januari 2001 volgt mevrouw Kalsbeek als staatssecretaris van Justitie de heer Cohen op, die aftrad vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Amsterdam.

Parlementaire verhoudingen

  Tweede Kamer tot 23 mei 2002 Tweede Kamer vanaf 23 mei 2002 Eerste Kamer tot 8 juni 1999 Eerste Kamer vanaf 8 juni 1999 minister­raad/(kabinet)
PvdA 45 23 14 15 6 (13)
VVD 38 24 23 19 6 (11)
D66 14 7 7 4 3 (5)
totaal 97
(64.7%)
54
(36%)
44
(58.7%)
38
(50.7%)
 

Tussentijdse crisis 1999

Spotprent kabinet Kok IIvergrootglas

Op 19 mei 1999 dient het kabinet zijn ontslag in, nadat het voorstel tot invoering van een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid heeft verkregen. Op 22 mei wordt de vicepresident van de Raad van State, Tjeenk Willink, aangewezen als informateur. Hij krijgt de opdracht te onderzoeken of de breuk gelijmd kan worden.

Nadat de drie 'paarse' partijen een akkoord bereiken over het invoeren van een tijdelijk raadgevend referendum via een gewone wet trekt het kabinet op 8 juni zijn ontslagaanvragen in.

In de nacht van 18 op 19 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet in de loop van 19 mei zijn ontslag aan. Vooral D66 was zeer ontstemd en teleurgesteld over de verwerping, omdat zij het referendum als één van haar 'kroonjuwelen' beschouwde.

Financieel-economisch beleid

Het kabinet streeft naar versterking van de economische positie van het land. Bij die grotere economische slagkracht moet rekening worden gehouden met het leefmilieu. Andere speerpunten zijn versterking van de sociale cohesie (het wegwerken van achterstanden, integratie, toegankelijke zorg), verbetering van de kwaliteit van de overheid en veiligheid in de woonomgeving.

Doordat de economie goed draait, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt en dat zorgt voor een iets oplopende inflatie. Tussen PvdA en VVD bestaat verschil van inzicht over de vraag of financiële meevallers moeten worden gebruikt voor terugdringing van de staatsschuld of voor overheidsinvesteringen.

Bijzonderheden

ruimtelijke ordening

Minister Pronk komt met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin een grotere verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid bij provincies en gemeenten wordt gelegd. Er worden door het Rijk 'rode' en 'groene' contouren aangegeven voor bebouwing en natuurontwikkeling.

milieubeleid

Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). Uitgangspunt daarvan is een omvorming in dertig jaar naar een duurzaam functionerende samenleving.

Problemen die daarbij onder meer aandacht moeten krijgen zijn: verlies aan biodiversiteit door verdroging en verzuring en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, externe veiligheid door luchtvaart en vervoer van gevaarlijke stoffen, en afnemende kwaliteit van de leefomgeving.

Deze problemen moeten worden aangepakt door drie zgn. transities: overgang naar een duurzame energiehuishouding, overgang naar duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en overgang naar duurzame landbouw. Om dit te bereiken zullen heffingen en subsidies worden ingevoerd en moeten internationale afspraken worden gemaakt.

huwelijk kroonprins

Op 3 juli 2001 wordt de toestemmingswet voor het huwelijk van Kroonprins Willem Alexander en mevrouw Máxima Zorreguieta aangenomen. Mevrouw Zorreguieta, van oorsprong Argentijnse, had eerder het Nederlanderschap gekregen.

Omdat haar vader staatssecretaris van Landbouw in het omstreden regime-Videla was, ontstaat in de eerste maanden van 2001 een felle publieke discussie over het mogelijke huwelijk en de aanwezigheid van de vader daarbij. Na een gesprek met minister van staat Van der Stoel, die door het kabinet als bemiddelaar was aangezocht, besluit vader Zorreguieta niet bij het huwelijk van zijn dochter aanwezig te zijn. Het voornaamste bezwaar tegen een huwelijk is hiermee weggenomen.

terreurdreiging

Op 11 september 2001 schrikt de wereld op door terreuraanslagen op het World Trade Centre in New York en het Pentagon in Washington. Deze aanslagen kosten aan rond de 3000 mensen het leven. Het kabinet zegt de Verenigde Staten alle medewerking toe bij het opsporen van de daders. Op nationaal niveau komt het kabinet met een pakket anti-terreurmaatregelen.

Overige onderwerpen:

 • de problematiek van de wachtlijsten in de zorg
 • personeelstekorten in het onderwijs en de zorgsector
 • het hoge aantal mensen dat een beroep doet op de WAO. De Wet verbetering poortwachter moet zorgen voor ziektepreventie en betere re-integratie
 • de invoering van een nieuwe structuur voor uitvoering van de sociale zekerheid en van de arbeidsbemiddeling
 • de invoering van het homohuwelijk
 • de Wet dualisering gemeentebestuur brengt een strikte scheiding tussen B&W en gemeenteraad
 • een uitbraak van MKZ (Mond- en Klauwzeer), waarbij vee moet worden afgemaakt en boeren in ernstige problemen komen
 • toenemende chaos bij de Nederlandse Spoorwegen
 • plannen tot vermindering van de files, waarvoor aanvankelijk een systeem van tolpoorten wordt bedacht, maar dat later wordt vervangen door invoering (op termijn) van een kilometerheffing
 • problemen van geluidshinder rond Schiphol en de plannen tot uitbreiding van die luchthaven
 • definitieve regeling voor euthanasie (levensbeëindiging op verzoek)
 • de invoering van de euro per 1 januari 2002
 • Nederlandse deelname aan vredesmissies in onder meer Kosovo, Ethiopië en Eritrea

Kabinetscrisis 2002

Op 16 april 2002 boden de ministers en staatssecretarissen van het tweede kabinet-Kok hun ontslag aan naar aanleiding van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over het bloedbad bij Srebrenica. In dit rapport werden de gebeurtenissen uiteengezet die in juli 1995 tot de moord door Serviërs op 7000 Bosnische mannen hadden geleid. Daarbij werd vooral ingegaan op de rol van het Nederlandse VN-bataljon (Dutchbat), dat de bevolking had moeten beschermen.


Troonredes

Literatuur

Bijna een eeuw lang waren Nederlandse coalitieregeringen afhankelijk van de medewerking van christelijke partijen. In 1994 bleek dat het anders kon. Dat jaar vormden PvdA, VVD en D66 het eerste paarse kabinet, onder leiding van minister-president Kok. Het was een bijzonder moment, al sprak Kok over "een doodgewoon kabinet". Zijn eerste kabinet was in veel opzichten zeer succesvol, maar de euforie verdween tijdens Paars II. Mede door Pim Fortuyn kreeg Paars een negatieve klank, en de val van het kabinet in april 2002 leidde tot een dramatisch einde van acht jaar Paars. Dit boek beschrijft hoe de paarse coalitie functioneerde. Uitgangspunt ...
ISBN: 9789461056818 | 300 blz.
Verschenen: 2015 | € 20,90 | Meer informatie