Dr. W. (Wim) Kok

foto Dr. W. (Wim) Kokvergrootglas

Minister-president die acht jaar lang een coalitie leidde met daarin de politieke tegenvoeters PvdA en VVD (de paarse kabinetten). Was van betrekkelijk eenvoudige komaf en klom via de vakbond op tot minister. Volgde in 1986 Den Uyl op als partijleider en was minister van Financiën in het derde kabinet-Lubbers . Voerde een stringent ombuigingsbeleid. Dat beleid werd onder zijn premierschap voortgezet en leidde tot groei van de werkgelegenheid. Kreeg als minister-president te maken met het debacle in Srebrenica en de bijna-crisis rond het huwelijk van de kroonprins. Zijn tweede kabinet was vooral in de laatste periode minder succesvol door problemen in de zorg en het onderwijs en dat leidde mede tot een verkiezingsnederlaag van de PvdA. Sinds 11 april 2003 minister van staat. Integere, resultaatgerichte en meer op samenbinden dan op bezielen ingestelde rasbestuurder. Internationaal gerespecteerd. Kon soms wat nors zijn als er in zijn ogen onterechte kritiek was.

PvdA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, minister-president, viceminister-president, politiek leider, minister van staat

Voornaam (roepnaam)

Willem (Wim)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bergambacht (Z.H.), 29 september 1938

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 januari 1961

Hoofdfuncties/beroepen

 • commercieel medewerker, handelskantoor Sembodja Malaja te Amsterdam, van 1959 tot 1961
 • assistent internationaal medewerker, Bouwbond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1961 tot 1965
 • economisch medewerker en lid bestuur, Bouwbond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1965 tot 1967
 • secretaris Bouwbond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1967 tot augustus 1969
 • secretaris NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van augustus 1969 tot september 1972
 • vicevoorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1972 tot 20 september 1973
 • voorzitter NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 20 september 1973 tot 1 januari 1976 (gekozen in februari 1973)
 • voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1 januari 1976 tot 11 september 1985
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 7 november 1989
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 juli 1986 tot 5 november 1989
 • minister van Financiën en viceminister-president, van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 mei 1994 tot 22 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 augustus 1994
 • minister-president en minister van Algemene Zaken, van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002
 • tijdelijk belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen en Aruba betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen en Aruba te verlenen hulp en bijstand, van 22 augustus 1994 tot 24 augustus 1994
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 mei 1998 tot 14 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
 • voorzitter van verschillende 'high level groups' in opdracht van de Europese Raad en de Europese Commissie, van 2003 tot november 2004 (over uitbreiding van de EU en over groei en werkgelegenheid)

ambtstitel
 • minister van staat, vanaf 11 april 2003

(in)formateurschap(pen)
 • informateur, van 6 juli 1994 tot 29 juli 1994
 • kabinetsformateur, van 29 juli 1994 tot 22 augustus 1994
 • informateur (samen met G. Zalm en E. Borst-Eilers), van 14 mei 1998 tot 20 juli 1998
 • kabinetsformateur, van 20 juli 1998 tot 3 augustus 1998

Activiteiten

als minister-president
 • Leidde twee kabinetten (Paars I en II) waarin de vroegere opponenten PvdA en VVD samenwerkten. Deze kabinetten voerden een succesvol werkgelegenheidsbeleid en wist de overheidsfinanciën verder te saneren. Daarnaast kregen burgers en bedrijven lastenverlichtingen. Door de sterke economische groei kwam er onder het tweede kabinet-Kok krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien ontstonden er personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. De problemen in de zorg leidden tot wachtlijsten.
 • Belangrijke beleidspunten van zijn kabinetten lagen op immaterieel gebied. Zo werd een euthanasie verder geliberaliseerd en werd het homohuwelijk ingevoerd. Verder werden op economisch gebied liberaliseringen doorgevoerd (energiesector, winkeltijden, vestigingseisen).
 • Bereikte op 1 december 1994 overeenstemming met zijn Vlaamse ambtgenoot Van den Brande over de verdieping van de Westerschelde
 • Speelde tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (januari-juni 1997) een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Verdrag van Amsterdam. Dat op 2 oktober 1997 ondertekende verdrag versterkt de bevoegdheden van de Europese Unie op terreinen als justitie, het vrije verkeer van personen, buitenlands beleid en gezondheidszorg. Het Europees Parlement krijgt meer wetgevende bevoegdheden.
 • Kreeg in 2001 veel waardering voor de wijze waarop hij de kwestie-Zorreguieta had opgelost. Hij schakelde onder andere minister van Staat Van der Stoel in bij onderhandelingen met de a.s. schoonvader van de prins van Oranje. De vader van Máxima Zorreguieta besloot uiteindelijk, vanwege de commotie die in Nederland was ontstaan over zijn rol tijdens het bewind-Videla, niet aanwezig te bij de huwelijksplechtigheid van zijn dochter.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zette als minister van Financiën het beleid van zijn voorganger(s) voort, dat gericht was op terugdringing van het financieringstekort en stabilisering van de collectieve lastendruk. Door tegenvallers in de begroting voor 1990 waren extra bezuinigingen nodig.
 • Had een groot aandeel bij het opstellen van de ombuigingsoperatie in februari 1991 ("de Tussenbalans"), waarbij voor een bedrag van f 17 miljard aan extra ombuigingen werd afgesproken. De bezuinigingen worden bereikt door vermindering van overheidssubsidies, een huurverhoging van 5,5%, tariefsverhogingen in het openbaar vervoer, verhoging van accijnzen en motorrijtuigenbelasting en door een grote-efficiency operatie. Beperking van het ziekteverzuim moet f 1 miljard opleveren. Ook in de gezondheidszorg, bij defensie en in de welzijnssector wordt bezuinigd. Een voorgenomen verlaging van de btw gaat niet door. (21.998 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1990 de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 380) tot stand. Deze wet vervangt de Wtb uit 1977. Het toezicht wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke eisen aan instellingen. Beleggingsinstellingen worden aan vergunningen gebonden. Het toezicht wordt opgedragen aan De Nederlandsche Bank. Samen met de Wet effectenhandel moet de basis worden gelegd voor een adequater toezicht op het beurs- en effectenbedrijf. (21.127 )
 • Bracht in 1990 de Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 395) tot stand. Het toezicht in de Beurswet en de Wet effectenhandel werd vervangen door een nieuwe regeling, waardoor een adequaat functioneren van de effectenhandel werd nagestreefd en beleggers en spaarders moesten worden beschermd tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. Het toezicht werd opgedragen aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Het wetsvoorstel was in 1989 ingediend door minister Ruding. (21.038 )
 • Bracht in 1991 samen met staatssecretaris Van Amelsvoort een wet tot stand waardoor het reiskostenforfait werd afgetopd. Reiskosten boven de 30 km worden als privékilometers beschouwd en zijn niet langer aftrekbaar voor de belastingen. (21.397 )
 • Bracht in 1992 samen met minister Alders en staatssecretaris Van Amelsvoort de Wet verbruiksbelastingen van brandstof, geheven naar een milieugrondslag (WABM) (Stb. 317) tot stand. Bestemmingsheffingen op brandstoffen worden omgezet in verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar het koolstofgehalte en de energie-inhoud van de brandstoffen. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de algemene middelen, ter financiering van het milieubeleid. De verantwoordelijkheid voor de inning gaat over van VROM naar Financiën. (22.405 )
 • Bracht in 1992 samen met de ministers Lubbers en Van den Broek en staatssecretaris Dankert de wet Goedkeuring van het op 2 februari 1992 in Maastricht tot stand gekomen verdrag inzake de Europese Unie tot stand. Het Verdrag legt de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). Er komt een gemeenschappelijke financiële markt, waarin alle binnengrenzen verdwenen zijn. De lidstaten gaan hun economisch en monetair beleid steeds meer op elkaar afstemmen. Verder zal een Europees Monetair Instituut (EMI) wordt opgericht dat dit proces controleert en begeleidt. Het EMI moet de basis vormen voor de medio 1998 op te richten Europese Centrale Bank (ECB). (22.647 )
 • Bracht in 1993 samen met minister Hirsch Ballin de Wet inzake identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Stb. 704) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 705) tot stand. Beide wetten moeten wiswassen van gelden uit criminele activiteiten tegengaan. Financiële instellingen mogen onder andere niet langer anonieme rekeningen op fictieve namen openen. Zij moeten de identiteit van een cliënt vaststellen aan de hand van een officieel identiteitsbewijs en dat bewijs registreren. Eerstgenoemde wet vervangt ter implementatie van een EG-richtlijn een eerdere wet uit 1988. In plaats van zelfregulering komt er een strakker wettelijk kader. (23.008 , 23.009 )
 • Bracht in 1994 samen met minister Maij-Weggen de Wet beursgang Koninklijke PTT Nederland (Stb. 159) tot stand. De per 1 januari 1989 verzelfstandigde PTT (sindsdien Koninklijke PTT Nederland N.V.) kreeg via deze wet de mogelijkheid tot vervreemding van een deel van het aandeelkapitaal. Die vervreemding ging gepaard met notering ter beurze. De staat behield een minderheidsaandeel. (23.222 )
 • Bracht in 1998 samen met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop de wet tot stand tot Goedkeuring van het op 2 oktober 1997 tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Het verdrag roept onder meer de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid in het leven. Het personenverkeer komt onder de eerste pijler te vallen en het Schengenverdrag wordt deel van het Europese Verdrag. De positie van het Europees Parlement wordt versterkt door grotere bevoegdheden op het terrein van onder andere milieu, vervoer en sociaal beleid. (25.922 )
 • Bracht in 2001 als minister-president samen met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop de wet tot Goedkeuring van het Verdrag van Nice in het Staatsblad. Dit in februari 2001 gesloten verdrag bereidt de Europese Unie voor op de uitbreiding conform de besluiten van de Europese Raad van Helsinki. In verband met die aanstaande uitbreiding zijn hervormingen nodig ten aanzien van de besluitvorming in de Unie en de stemmenweging in de Europese Raad. Door de hervormingen moeten eind 2002 nieuwe lidstaten kunnen toetreden. Daarnaast heeft het verdrag betrekking op het Hof van Justitie en het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid. (27.818 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 6 juli 1994 het verzoek om met het oog op de vorming van een kabinet op zo kort mogelijke termijn een regeringsprogramma op hoofdlijnen op te stellen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan het financieel en sociaal-economisch beleid en de begroting voor 1995. Dit programma zou worden voorgelegd aan de Tweede Kamerfracties van PvdA, CDA, VVD en D66 ten einde vervolgens te kunnen vast te stellen welk kabinet kon worden gevormd, dat kon rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging. Bracht op 28 juli verslag uit, waarin vorming van een kabinet van PvdA, VVD en D66 werd aanbevolen. Kreeg een dag later de opdracht dat kabinet te vormen en slaagde daar op 19 augustus in.
 • Kreeg op 14 mei 1998 samen met E. Borst-Eilers en G. Zalm het verzoek een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de spoedige totstandkoming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Zij adviseerden daar op 2 augustus toe, nadat onderhandelaars overeenstemming hadden bereikt over een ontwerp-regeerprogramma. Op 20 juli kreeg hij de opdracht een kabinet van PvdA, VVD en D66 te vormen. Daar slaagde hij op 2 augustus in.

op het gebied van de EU
 • Presenteerde in maart 2003 het rapport "Uitbreiding van de Europese Unie. Wat is bereikt en wat is nu nodig?" aan de Europese Commissie
 • Presenteerde als voorzitter van de Taskforce Werkgelegenheid in november 2003 het rapport "Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in Europe" aan de Europese Commissie
 • Presenteerde als voorzitter van een 'high level group inzake de Lissabon-strategie' in november 2004 het rapport "Facing the Challenge"; dit rapport waarschuwde Europese regeringsleiders over de stagnatie van de economische, sociale en milieudoelstellingen van de Lissabonagenda die de Europese Unie in 2010 tot de meest concurrerende en kennisintensieve regio ter wereld moet maken.
 • Lid van het Action Committee for European Democracy inzake de toekomst van de Europese Grondwet; de groep staat onder leiding van de voormalige Italiaanse premier Amato, vanaf oktober 2006

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was timmerman

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • F. Nypels en K. Tamboer, "Wim Kok, vijftien jaar vakbeweging" (Amsterdam 1985)
 • De Volkskrant, 14 mei 1988
 • Trouw, 23 juni 1989
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • P. Klein en R. Kooistra, "Wim Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen" (Amsterdam, 1998)
 • J.J. Lindner, "Wim Kok. Met veel tegenwind naar de ereloge", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het Laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • J. Tromp en B. Verhoeff, "De lange mars van Wim Kok" (2002)
 • P. de Rooij en H. te Velde, "Met Kok" (2005) (verschenen tezamen met een CD-rom met daarop een gelijknamige documentaire van Ireen van Ditshuyzen)
 • Gijs Herderscheê, "Levenslang leren", De Volkskrant, 17 november 2007

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.