Dr. A. (Bram) Peper

foto Dr. A. (Bram) Pepervergrootglas

PvdA-bestuurder die zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok opgaf in verband met een declaratie-affaire. Wetenschapper (socioloog) en tijdens het kabinet-Den Uyl politiek adviseur voor het welzijnsbeleid. Daarnaast als vicevoorzitter van de PvdA een belangrijk partijideoloog. Als burgemeester van Rotterdam (sinds 1982) werd hij bij een deel van de bevolking populair, maar maakte hij ook nogal wat (politieke) vijanden die vonden dat hij te weinig open bestuurde. Dat beeld leek bevestigd te worden in onderzoek naar zijn ruime declaratiegedrag. Werd later gerehabiliteerd, omdat bij het accountantsonderzoek fouten waren gemaakt. Creatieve denker en doener, die in persoonlijke relaties nog wel eens onhandig optrad.

PvdA
in de periode 1982-2000: minister, burgemeester van Rotterdam, lid wetenschappelijke raad MI

Voornaam (roepnaam)

Abraham (Bram)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 13 februari 1940

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker Sociologisch Instituut, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1 februari 1966 tot 1967
 • wetenschappelijk medewerker faculteit der sociale wetenschappen en assistent van prof.dr. J.A.A. van Doorn, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1967 tot 1 oktober 1971
 • lector beleidssociologie, Nederlandse Economische Hogeschool (later Erasmus Universiteit) te Rotterdam, van 1 oktober 1971 tot 1 februari 1975
 • persoonlijk beleidsadviseur van minister H.W. van Doorn en van staatssecretaris W. Meijer, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van 1 januari 1974 tot december 1977
 • buitengewoon hoogleraar sociaal-economisch beleid (sociale politiek en arbeidsverhoudingen), Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1 februari 1975 tot 1 september 1977
 • hoogleraar sociaal-economisch beleid (sociale politiek en arbeidsverhoudingen), Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1 september 1977 tot 16 maart 1982 (benoemd in mei 1977)
 • burgemeester van Rotterdam, van 16 maart 1982 tot 3 augustus 1998
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 3 augustus 1998 tot 13 maart 2000
 • deeltijd hoogleraar public management, Universiteit Nijenrode te Breukelen, van 1 mei 2002 tot juni 2004

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Speelde een coördinerende rol bij het beleid op het gebied van orde en veiligheid in het kader van de organisatie van de Europese kampioenschappen voetbal in Nederland en België (Euro 2000)
 • Bracht in 1998 het eerste Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP-1998) uit
 • Stelde in 1998, ter uitvoering van een motie-Te Veldhuis/Rehwinkel/Scheltema-de Nie, de Staatscommissie-Elzinga in over dualisering in het gemeentelijk en provinciaal bestuur
 • Bracht in 1999 de notitie "Inrichting en functioneren binnenlands bestuur" uit over het wegnemen van structurele tekortkomingen in het openbaar bestuur. Het gaat daarbij onder meer om: verduidelijking van verantwoordelijkheden in het interne functioneren van gemeenten en provincies, betere procedures voor beleidsvoorbereiding, conflictbeslechting en rechtsbescherming met name in de verhoudingen tussen de bestuurslagen onderling, en de verhoudingen tussen de drie bestuurslagen. (26.422 )
 • Slaagde er op 18 mei 1999 samen met minister-president Kok niet in een wetsvoorstel tot grondwetsherziening over invoering van het correctief referendum in tweede lezing door de Eerste Kamer te loodsen. Het voorstel kreeg één stem te weinig voor de vereiste tweederde meerderheid.
 • Bracht in 1999 de Nota "Wijziging kiesstelsel" uit. Daarin werden zes alternatieven (o.a. een beperkt districtenstelsel en diverse varianten van een tweestemmenstelsel) gepresenteerd voor het bestaande kiesstelsel. (26.957 )
 • Bracht in 2000 een notitie "Reflecties over de positie van de Eerste Kamer" uit. Daarin wordt onder meer ingegaan op een terugzendrecht voor de Eerste Kamer en op beperking van de rol van de Eerste Kamer bij Grondwetsherziening. (26.976 )
 • Belangrijke benoemingen: Opstelten (vvd, burgemeester van Rotterdam), Nijpels (vvd, Commissaris van de koningin in Friesland), Postma (pvda, burgemeester van Leiden), Brouwer-Korf (pvda, burgemeester van Utrecht), Luteijn (vvd, wnd. Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), Van Vliet-Kuiper (d66, burgemeester van Amersfoort)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Loodste in 1998 het door staatssecretaris Van de Vondervoort ingediende wetsvoorstel gemeentelijke herindeling van de Bommelerwaard door de Eerste Kamer. Het aantal van zeven gemeenten wordt teruggebracht naar twee: Zaltbommel en Maasdriel.
 • Bracht in 1999 samen met minister Korthals een wijziging (Stb. 575) van de Politiewet en Wet politieregisters tot stand inzake overdracht van het beheer van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dit beheer gaat per 1 januari 2000 over van Justitie naar Binnenlandse Zaken. Doel is het bereiken van meer eenheid in de samenwerking tussen de korpsen en de beheersmatige aansturing en tevens verduidelijking van de verantwoordelijkheden. (26.461 )
 • Bracht in 1999 een wet (Stb. 214) tot stand tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen. Er worden uniforme minimumeisen van klachtenregelingen bij bestuursorganen (overheden) opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel was in 1998 ingediend door minister Dijkstal. (25.837 )
 • Bracht in 1999 de Wet subsidiëring politieke partijen (Stb. 257) tot stand. Door deze wet worden de subsidies verhoogd en wordt het aantal activiteiten dat gesubsidieerd kan worden, uitgebreid. Het voorstel was in 1997 ingediend door minister Dijkstal en sloot aan bij het advies van een commissie onder voorzitterschap van J.Th.J. van den Berg. Het wetsvoorstel was in 1998 ingediend door minister Dijkstal. (25.704 )
 • Bracht in 1999 wetten tot samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl en van de gemeenten Hoevelaken en Nijkerk tot stand
 • Bracht in 1999 een wet tot stand tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens grens tussen de provincies Overijssel en Gelderland. Ten behoeve van toekomstige realisering van het bedrijventerrein Epse-Noord werd grondgebied van de gemeente Gorssel aan de gemeente Deventer overgedragen. (26.528 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd als voetballer geselecteerd voor het Nederlands Jeugdelftal, het Nederlandse studentenelftal en het Nederlands amateurelftal
 • Tijdens zijn studententijd was Wouter Gortzak enige tijd zijn mentor
 • Woonde tijdens zijn studie tien maanden in Oslo. Keerde later geregeld terug naar Noorwegen.
 • Was november 1990 tot 1 februari 1991 uitgeschakeld vanwege 'burn out'-verschijnselen
 • Was sinds de tijd dat hij burgemeester was van Rotterdam bevriend met de schrijver Gerard Reve
 • Zijn vader was fietsenmaker en metaalbewerker. Hij was actief in de illegaliteit in de verzetsgroep van Hannie Schaft.
 • Zijn ouders waren lid van de CPN, maar braken in de jaren vijftig met het communisme
 • Hij was 24 jaar toen zijn vader op 46-jarige leeftijd overleed

woonplaats
Rotterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Mooi rood is niet lelijk" (red. met J. Pronk en P.A. de Ruiter, 1969) (artikelen over o.a. democratisering, ontwikkelingshulp, economische groei en inkomensbeleid)
 • "Vorming van welzijnswerkbeleid" (dissertatie, 1972)
 • "De verbeelding aan de macht (1970-1980)", in: J. Bank en S. Temming, "Van brede visie tot smalle marge. Acht prominenten over de SDAP en de PvdA" (1981)
 • "Een dolend land" (oratie, 2002)
 • "Over klefheid en lafheid" (2003)
 • "Crisis en creativiteit" (2011)
 • vele artikelen in partijorganen en tijdschriften

redevoeringen
Thorbeckelezing 1999

literatuur/documentatie
 • "Van arbeiderszoon tot selfmade theoreticus", NRC Handelsblad, 6 mei 1996
 • Arjan Visser, "'Ik heb grote vreugde als het een ander goed gaat'", Trouw, 10 april 2010 (rubriek 'Tien geboden')
 • H. van Osch, "Bram Peper. Man van contrasten" (2010)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.