Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen

foto Prof.Dr. M.J. (Job) Cohenvergrootglas

Beminnelijke bestuurder die als 'verbinder' populair werd als burgemeester van Amsterdam, maar die als politiek leider van de PvdA minder goed uit de verf kwam. Was hoogleraar in Maastricht en stapte vanuit de wetenschap over naar het kabinet-Lubbers III waarin hij staatssecretaris voor het hoger onderwijs werd. Was daarna fractievoorzitter in de Eerste Kamer. In het tweede kabinet-Kok als staatssecretaris belast met asielbeleid. Wist toen een strengere Vreemdelingenwet door het parlement te loodsen. Was bij de verkiezingen van 2003 PvdA-kandidaat voor het premierschap. Toen hij begin 2010 Wouter Bos opvolgde als PvdA-leider leidde dat tot enthousiasme in eigen kring, maar zijn kwaliteiten lagen meer op bestuurlijk terrein dan in de (harde) Haagse politiek. In 2012 trok hijzelf de conclusie dat hij de hoge verwachtingen niet had waargemaakt. Hij is nu voorzitter van Cedris, de organisatie van socialewerkplaatsbedrijven.

PvdA
in de periode 1993-2012: fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, burgemeester van Amsterdam, politiek leider

Voornamen (roepnaam)

Marius Job (Job)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 18 oktober 1947

levensbeschouwing
geen godsdienst

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 september 1967

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker Bureau Onderzoek van Onderwijs, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1971 tot 1 september 1981
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Limburg en voorzitter commissie oprichting juridische faculteit, van 1 september 1981 tot 1 september 1983
 • hoogleraar juridische methoden en technieken en ontwikkeling van juridisch onderwijs, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van 1 september 1983 tot 2 juli 1993
 • rector magnificus Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, van 1 januari 1991 tot 2 juli 1993
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met onder meer hoger onderwijs en wetenschappen), van 2 juli 1993 tot 22 augustus 1994
 • hoogleraar juridische methoden en technieken en ontwikkeling van juridisch onderwijs, Universiteit Maastricht, van 1 september 1995 tot 3 augustus 1998
 • rector magnificus Universiteit Maastricht, van 1 januari 1995 tot 3 augustus 1998 (had vanaf 1 januari 1998 een 'sabbatical year')
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 3 augustus 1998
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 augustus 1996 tot 3 augustus 1998
 • interim-directeur VPRO, van 1 februari 1998 tot 15 augustus 1998
 • staatssecretaris van Justitie (belast met onder meer personen- en familierecht, asiel en immigratie en reorganisatie van de zittende magistratuur), van 3 augustus 1998 tot 1 januari 2001
 • burgemeester van Amsterdam, van 15 januari 2001 tot 12 maart 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 29 februari 2012
 • voorzitter Cedris, brancheorganisatie van de socialewerkvoorzieningsbedrijven, vanaf 1 september 2013
 • bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel), Universiteit Leiden, vanaf 1 april 2014

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen belast met 1. hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs; 2. wetenschapsbeleid en 3. volwasseneneducatie
 • Was als staatssecretaris van Justitie belast met de behandeling van zaken die lagen op het terrein van 1. personen- en familierecht; 2. kansspelen; 3. juridische beroepen; 4. asiel en immigratie; 5. reorganisatie van de Zittende Magistratuur.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met onderwijs, wetenschappen, cultuur, mediabeleid en justitie. Was in 1996 tevens woordvoerder bij de behandeling van de nieuwe Financiële-Verhoudingswet en bij het debat over de Wet op de orgaandonatie.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in september 1993 het Hoger Onderwijs en Onderzoeks Plan 1994 uit. Het onderscheid tussen universitair en hogerberoepsonderwijs zal worden verscherpt. Dat moet leiden tot lagere aantallen studenten op universiteiten.
 • Pleitte begin 1994 voor het afschaffen van de doctorandus-titel
 • Kreeg in 1994 te maken met een bestuurscrisis aan de Leidse universiteit en beperkte daarom tijdelijk de bevoegdheden van het bestuur.
 • Kreeg als staatssecretaris van Justitie onder andere te maken met de problematiek van de zogenaamde 'witte' illegalen (25.453 )
 • Bracht in 1999 een notitie uit over het terugkeerbeleid. Het centrale uitgangspunt blijft dat niet-toelating tot vertrek moet leiden. De primaire verantwoordelijkheid voor terugkeer ligt bij de vreemdelingen zelf. Vrijwillige terugkeer is de meest wenselijke optie (de vreemdeling krijgt hiervoor vier weken); gedwongen vertrek noodzakelijke aanvulling hierop. Er komt een Project terugkeer, met op regionaal niveau terugkeerteams. (26.646 )
 • Bracht in 2000 samen met minister Korthals de Nota Alleenstaande minderjarige asielzoekers uit. De procedure voor asielaanvragen van AMA's wordt versneld en ingezet wordt op begeleide terugkeer. Indien in land van herkomst geen opvang mogelijk is, wordt tijdelijk een vergunning tot verblijf verleend. Het onderzoek naar de leeftijd wordt verscherpt; mensensmokkel wordt krachtig bestreden. (27.062 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1993 een wijziging (Stb. 628) van de Wet op het hoger beroepsonderwijs tot stand in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen. HBO-instellingen krijgen de volledige bestedingsvrijheid ten aanzien van personele, materiële en huisvestingsmaatregelen binnen hun takenpakket. Jaarlijks ontvangen zij daarvoor eenmaal een rijksbudget. Hiermee moet de zelfstandigheid van HBO-instellingen worden vergroot. Het wetsvoorstel was in 1992 ingediend door minister Ritzen. (22.957 )
 • Bracht in 1999 als staatssecretaris van Justitie een wijziging (Stb. 99) van de Vreemdelingenwet tot stand die het eenvoudiger maakt een asielverzoek van iemand zonder reisdocument of visum (ongedocumenteerden) af te wijzen. (26.088 )
 • Bracht in 1999 een nieuwe Wet op het notarisambt in het Staatsblad (Stb. 190). De wet vervangt wetten uit 1842 en 1847 en zorgt voor moderne regels over ambt, bevoegdheid, benoeming en ontslag van notarissen, over uitoefening van het ambt, en over de notaristarieven. Er komt vrije tariefstelling voor ambtelijke dienstverrichtingen. Het wetsvoorstel was in 1994 ingediend door staatssecretaris Kosto en 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Schmitz. (23.706 )
 • Bracht in 2000 een nieuwe Vreemdelingenwet (Stb. 495) tot stand, waardoor de asielprocedure wordt verkort. Deze verkorting wordt bereikt door het aantal mogelijke opeenvolgende procedures te beperken en door een vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen. Na een negatieve beslissing op een verzoek tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning is beroep mogelijk bij een rechtbank. Hoger beroep tegen deze uitspraak kan bij de Raad van State worden ingesteld. Er komt een eenstatusmodel voor zowel oorlogs- als politieke vluchtelingen. Beide groepen maken aanspraak op hetzelfde voorzieningenniveau. De nieuwe wet bevat tevens bepalingen over gezinshereniging en het toezicht op de naleving. Een afzonderlijke invoeringswet regelt de inwerkingtreding en het overgangsrecht. (26.732 )
 • Bracht in 2000 een wijziging (Stb. 618) van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot stand. De wijziging regelt het verkrijgen, verlenen en verlies van de Nederlandse nationaliteit. Nederlanders die huwen met een partner van een andere nationaliteit verliezen het Nederlanderschap niet als hun echtgenoot de aangenomen nationaliteit heeft. Ook een Nederlander, geboren in een ander land, die daar zijn hoofdverblijf had toen hij de andere nationaliteit verkreeg blijft Nederlander. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Schmitz. (25.891 )
 • Bracht in 2001 de Wet openstelling huwelijk (Stb. 9) tot stand waardoor het voor mensen van het zelfde geslacht mogelijk wordt om te trouwen. Gehuwden van het zelfde geslacht krijgen tevens de mogelijkheid om kinderen adopteren (Stb. 10). (26.672 , 26.673 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Bevriend met Jacques Wallage sinds studententijd
 • Zijn (eerste) echtgenote was lerares Nederlands en conrector. Zij leed sinds 1981 aan multiple sclerose en was daardoor gehandicapt. Zij overleed in augustus 2015.
 • Zijn vader was adjunct-chef van het RIOD en hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (1960-1979) en rector magnificus (1972-1976)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, november 1989 (geweigerd)
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, augustus 1994 (geweigerd vanwege gezinsomstandigheden)

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Contractuele verhouding tussen studenten en onderwijsinstelling" (1980)
 • "Studierechten in het onderwijs" (1981, dissertatie)
 • "Hoger Onderwijs in de jaren negentig" (1990) (WBS-rapport)
 • "Binden" (bundel, 2009)

literatuur/documentatie
 • "Hoogleraar Cohen als staatssecretaris naar Onderwijs", NRC Handelsblad, 29 juni 1993
 • "Cohen, de bruggenbouwer, spiegelbeeld van In 't Veld", Trouw, 30 juni 1993
 • Jos Verlaan, "Een voorzichtig bestuurder", NRC Handelsblad, 20 januari 2005
 • Hugo Logtenberg en Marcel Wiegman, "Job Cohen - Burgemeester van Nederland" (2010)
 • Marc Chavannes, "Mijn wereld is niet ingestort", NRC Weekend, 14 en 15 juli 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.