Drs. K.Y.I.J. (Karin) Adelmund

foto Drs. K.Y.I.J. (Karin) Adelmundvergrootglas

Strijdbare vakbondsbestuurder en PvdA-politica die zich er niet voor schaamde emoties te tonen in het debat. Rotterdamse, dochter van een bijstandsmoeder. Volgde na de mulo en de Sociale Academie een academische opleiding en ging toen bij de vakbond werken. Bij de FNV werd zij spoedig als voorzitter van de Vrouwenbond en later als vicevoorzitter een bekend actievoerster. In 1994 kwam zij als hoogste nieuweling op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en in de Kamer was zij fractiewoordvoerster sociale zekerheid. Combineerde anderhalf jaar het partijvoorzitterschap met het Kamerlidmaatschap en werd vervolgens staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Kok II. Na haar terugkeer in de Tweede Kamer voorzitter van de commissie voor het integratiebeleid. Overleed op 56-jarige leeftijd.

PvdA
in de periode 1994-2005: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Karin Yvonne Irene Jansen (Karin)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 18 maart 1949

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 21 oktober 2005

opmerkingen over de naam en/of titel
Haar achternaam was formeel "Jansen Adelmund"

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • loketbeambte PTT, van augustus 1966 tot 1968
 • ambteloos (studie), van 1968 tot 1978
 • kandidaats-assistent Universiteit van Amsterdam, van 1978 tot 1980
 • voorzitter Vrouwenbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1978 tot januari 1985
 • lid bondsbestuur FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), belast met arbeidsmarkt en medezeggenschap, van januari 1985 tot april 1988
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van april 1988 tot mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 3 augustus 1998
 • voorzitter PvdA (Partij van de Arbeid), van 15 februari 1997 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (belast met basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 21 oktober 2005

partijpolitieke functies

 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 mei 1994 tot 2 september 1994
 • vicefractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 september 1994 tot 15 februari 1997
 • voorzitter projectgroep "Toekomstig stelsel van sociale zekerheid", 1996
 • lid PvdA-commissie intergratie en immigratie (commissie-Patijn), 2003

nevenfuncties

 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • lid Stichting van de Arbeid
 • lid curatorium Stichting Stichting Drees-lezing, omstreeks oktober 1994
 • lid Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, tot 15 juni 1994
 • voorzitter Nestheaters te Amsterdam, omstreeks oktober 1994 tot 1 januari 1999
 • lid Nationaal Campagne Comité "Allemaal anders, Allemaal Gelijk", omstreeks maart 1995
 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam, omstreeks februari 1996
 • lid Comité Natuur en Milieu, omstreeks april 1996

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 december 2002 tot 1 oktober 2004
 • voorzitter algemene commissie voor het Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 oktober 2004 tot 21 oktober 2005

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Vereniging 'Ouders, kinderen en kanker', omstreeks 1997

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. "Bavinckschool" te Rotterdam

voortgezet onderwijs
 • Christelijke MULO-school te Rotterdam, tot 1966

hoger beroepsonderwijs
 • Openbare Sociale Academie te Rotterdam, van 1968 tot 1972

academische studie
 • sociale wetenschappen, Universteit van Amsterdam, van 1972 tot 1979

stages e.d.
 • stage, Vrouwenbond FNV, 1976

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 1994-1998 woordvoerster sociale zaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Hield zich na 2002 vooral bezig met grotestedenbeleid en integratie

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Voerde in december 1998 en december 1999 verlichtingsmaatregelen door voor de tweede fase havo/vwo, nadat vanuit het onderwijs (leerkrachten en leerlingen) bezwaren waren gemaakt tegen de zwaarte van het studieprogramma
 • Zond in februari 2000 de notitie "Onderwijskansen" over verbetering van de onderwijskansen van allochtone leerlingen naar de Tweede Kamer (27.020)
 • Diende in 2001 het wetsvoorstel Wet regeling leerlinggebonden financiering (in de wandelgang 'rugzakje' genoemd) in. Het voorstel werd door minister Van der Hoeven in 2002 in het Staatsblad gebracht. (27.728)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1999 een wijziging (Stb. 527) van de Wet op het primair onderwijs tot stand in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen. Hierdoor kan een onderscheid worden aangebracht tussen formatie voor de onderbouw en voor de bovenbouw van basisscholen. (26.513)
 • Bracht in 2000 samen met minister Hermans de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Stb. 306) tot stand. Deze wet moet de mogelijkheden voor nog niet-bevoegde personen met een relevante opleiding om les te gaan geven, uitbreiden. Deze maatregel moet bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. (27.015)
 • Bracht in 2002 samen met minister Hermans de Wet op het onderwijstoezicht (Stb. 387) tot stand. De wettelijke taken van de onderwijsinspectie worden verankerd en de verantwoordelijkheden van minister en inspectie worden duidelijker aangegeven. De onafhankelijkheid van de inspectie wordt vergroot en haar positie wordt versterkt om beter een onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken. Kerntaak is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. (27.783)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Als vakbondsbestuurder maakte zij zich sterk voor rechten van vrouwen binnen de vakbond. Zij wist te bewerkstelligen dat de vrouwenbond stemrecht kreeg in de federatieraad van het FNV.
 • Speelde enkele keren een prominente rol op massademonstraties tegen kabinetsmaatregelen, onder andere in 1991 tegen de ingrepen in de WAO.

uit de privésfeer
Haar vader was vertegenwoordiger in diverse artikelen

verkiezingen
 • Was in 1994 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de PvdA-kandidatenlijst
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer drie op de PvdA-kandidatenlijst

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Noorderstraat 95, omstreeks 1994 en nog in 1995

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1994

publicaties/bronnen

publicaties
 • "La Tierra es de quien que la trabaja"
 • sociaal-feministische geschriften
 • publicaties op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid

literatuur/documentatie
 • Egbert Kalse, "Bevlogen en authentieke sociaal-democraat", NRC Handelsblad, 22 oktober 2005
 • W. Kok, "In memoriam Karin Adelmund (1949-2005)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2006, 148
 • Ike Folkert en Overdiep Catz, "Adelmund, Karin Yvonne Irene Jansen", Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Amsterdam, 1 maart 1976 (huwelijk ontbonden in 1983)
 • ongehuwd samenwonend, vanaf 1983

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Dirkx, (Jan)

2e echtgeno(o)t(e)/partner
F. Catz, (Folkert)

kinderen
1 zoon en 1 dochter (uit tweede relatie)

vader
F.W. Jansen Adelmund, (Fritz)

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 17 september 1923

moeder
A.J.J. van der Hoven, Anna Jacoba (Anna)

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam

broers en zusters
2 broers en 3 zussen

beroep grootvader (vaderskant)
koopman

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.