H.A.L. (Henk) van Hoof

foto H.A.L. (Henk) van Hoofvergrootglas

Voormalige marineofficier en vakbondsbestuurder die afwisselend voor de VVD Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. Kwam tussentijds in de Kamer en werd daar een gedegen woordvoerder ambtenarenzaken en sociale zaken. Maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie sociale zekerheid. In het tweede kabinet-Kok was hij staatssecretaris van personeels- en materieelbeleid bij Defensie. Na een kort hernieuwd Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester in Delfzijl en daarna opnieuw staatssecretaris, van Sociale Zaken. Hield zich vooral bezig met de problematiek van de arbeidsmarkt en de komst van werknemers uit nieuwe EU-landen. Stond bekend als de minst opvallende bewindspersoon.

VVD
in de periode 1991-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Hendrikus Andreas Lambertus (Henk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 9 november 1947

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1974

hoofdfuncties/beroepen

 • officier Koninklijke Marine, vanaf 1968
 • luitenant-ter-zee der Administratie, Koninklijke Marine, tot 1 maart 1981
 • onderhandelaar, c.a.o.-coördinator en hoofd vakbondsactiviteiten, VHP (Vereniging van Hoger Personeel), van 1 maart 1981 tot 5 november 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 november 1991 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelsbeleid, aankoopbeleid, bedrijfsvoering en samenwerking tussen de krijgsmachtorganisaties), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • waarnemend burgemeester van Delfzijl, van 18 augustus 2003 tot 1 mei 2004
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, bijstand en volksverzekeringen en sociale werkvoorziening), van 17 juni 2004 tot 22 februari 2007
 • voorzitter Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs), vanaf 1 maart 2007

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Defensie belast met de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. het personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aangelegenheden waarvan de behartiging hem werd toevertrouwd.
 • Is als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met 1. arbeidsmarktbeleid, inclusief Europees Sociaal Fonds; 2. aansturing CWI, inclusief het functioneren van de keten werk en inkomen; 3. arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief handhaving; 4. Bijstandsbeleid, inclusief het gemeentelijk reïntegratiebeleid; 5. Wet Sociale Werkvoorziening; 6. volksverzekeringen, inclusief uitvoering; 7. handhavingsbeleid; 8. fraudebestrijding.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met ambtenarenzaken, pensioenwetgeving, sociale zekerheid, bijstand, gehandicaptenbeleid, inkomensbeleid en medische keuringen

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had als staatssecretaris van Defensie een belangrijke rol bij de opstelling en uitvoering van de Defensienota 2000, waarvan verdere afslanking, alsmede modernisering en flexibilisering van de krijgsmacht de hoofdthema's waren
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Jorritsma, De Grave en Zalm een brief uit waarin een voorkeur werd uitgesproken voor aanschaf op termijn van de Joint Strike Fighter als opvolger van de F16. De JSF werd gezien als het beste toestel tegen de beste prijs. Vanwege de Nederlandse rol bij handhaving van vrede en veiligheid is een modern gevechtstoestel wenselijk. Door te participeren in de ontwikkeling van de JSF zijn er kansen voor orders voor de Nederlands industrie. In april 2002 stemde de Tweede Kamer in met deze keuze. (26.488)
 • Liet in 2005 onderzoek doen naar de achtergronden van klanten van voedselbanken. Drong naar aanleiding hiervan op betere samenwerking tussen voedselbanken, hulpverlenende instanties en gemeentelijke sociale diensten. Uit het onderzoek bleek dat driekwart van de klanten een uitkering had en dertien procent aan een reïntegratietraject deelnam. Slechts eenderde maakte gebruik van hulp bij schuldsanering.
 • Bracht in november 2005 samen met de ministers Zalm en Donner en staatssecretaris Van Gennip de nota 'Het rijk rond schulden' uit over een integrale aanpak van de schuldenproblematiek (24.515)
 • Diende in 2006 samen met minister Zalm een wetsvoorstel in over een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoeslag). De wet werd in gewijzigde vorm en na indiening van een novelle in 2007 door minister Rouvoet en staatssecretaris De Jager als Wet op het kindgebonden budget in het Staatsblad gebracht. (30.912)
 • Bepaalde dat vanaf 1 mei 2006 de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten vrijer zou worden. Per sector zou worden nagegaan of zij hier makkelijker konden komen werken, in de aanloop naar volledig open grenzen op 1 januari 2007. Er kwamen maatregelen om te voorkomen dat Nederlandse werknemers zouden worden "weggeconcurreerd" door goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen. Werknemers uit Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië mochten eerder alleen in Nederland werken als niemand uit Nederland of uit een van de 'oude' EU-lidstaten voor het werk beschikbaar was.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2004 een wijziging (Stb. 325) van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen tot stand, waardoor de indicatiestelling voor de WSW wordt overgeheveld van de gemeenten naar de Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI). Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend en in 2006 met succes in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Rutte. (29.225)
 • Bracht in 2004 de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Wet Walvis) in het Staatsblad (Stb. 311). De wet vergroot de inzichtelijkheid van het stelsel van sociale zekerheid, verhoogt de rechtmatigheid van de uitkeringsvaststelling, vermindert de administratieve lasten voor werkgevers en verlaagt de uitvoeringskosten van het UWV. Er komt onder meer één dagloonregeling voor alle werknemersverzekeringen. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door staatssecretaris Linschoten en in 2004 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Rutte. (28.219)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 673) van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 tot stand, waardoor de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbobeleid wordt vergroot. Ondernemingen krijgen meer ruimte om dit zelf te regelen, zonder gedetailleerde regels van de centrale overheid. (30.552)

wetenswaardigheden

woonplaats
Ohé en Laak

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.