Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans

foto Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermansvergrootglas

Loek Hermans (1951) was van 12 juni 2007 tot 3 november 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was vanaf 22 februari 2011 fractievoorzitter en in 2011 en 2015 lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. De heer Hermans was eerder onder meer Tweede Kamerlid (1977-1990), burgemeester van Zwolle (1990-1994), Commissaris van de Koningin in Friesland (1994-1998), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet-Kok II (1998-2002) en voorzitter van MKB Nederland. Hij heeft momenteel een aantal advies- en bestuursfuncties en is onder meer voorzitter van Greenport Holland.

VVD
in de periode 1977-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, Commissaris van de Koning(in)

Voornamen (roepnaam)

Louis Marie Lucien Henri Alphonse (Loek)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerlen, 23 april 1951

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

Hoofdfuncties/beroepen

 • docent maatschappijleer en bestuurskunde, Bestuursschool in Gelderland, van 1 augustus 1972 tot 1976
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 3 september 1974 tot 5 september 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 24 september 1990
 • burgemeester van Zwolle, van 16 september 1990 tot 25 april 1994
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, van 25 april 1994 tot 3 augustus 1998
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 25 juli 2002
 • voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, van 1 juli 2003 tot 9 februari 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 3 november 2015
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 2011 tot 3 november 2015

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met mediabeleid, financiën lagere overheden, politie, binnenlands bestuur. Hield zich ook bezig met het sportbeleid en sprak bij een debat over het remigratiebeleid. Was in de periode 1989-1990 (tevens) eerste woordvoerder volksgezondheid.
 • Interpelleerde op 22 januari 1987 samen met zijn fractiegenoot Benk Korthals de ministers Korthals Altes en Van Dijk over geweldadige acties in Nijmegen
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in inzake het vrijmaken van de kabel voor nieuwe communicatiediensten en omroepprogramma's. De verdediging van dit voorstel werd later overgenomen door Dick Dees en in 2005 ingetrokken.
 • Bracht in 1991 met Gert Schutte (GPV) en Frits Castricum (PvdA) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816 )

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2008 als enige van zijn fractie vóór het (verworpen) wetsvoorstel Aanbestedingswet

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1999 de Nota Uitbreiding tegemoetkoming studiekosten uit. Hierin wordt uiteengezet hoe het verhoogde budget (60 procent extra middelen) voor de tegemoetkoming in de studiekosten zal worden ingezet. De gelden komen beschikbaar voor ondersteuning van ouders met een relatief laag inkomen en ook ouders met een inkomen tot circa f. 60.000 komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De harde inkomensgrens wordt vervangen door een glijdende schaal, waardoor abrupte van de bijdrage afloop wordt voorkomen. (26.662 )
 • Ondertekende op 19 juni 1999 met 28 Europese ministers van Onderwijs de Bologna-verklaring. Hierin verklaren de ministers zich in te spannen om binnen ongeveer 10 jaar tot een Europese hoger onderwijsruimte te komen. Er wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van diploma's, uitwisselbaarheid van studiepunten en een betere afstemming van kwaliteitszorg. Dit alles moet leiden tot een grotere mobiliteit van studenten en docenten, en tot een versterking van de competitiviteit van het Europees hoger onderwijs in de wereld.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1999 de Wet indexering collegegelden (Stb. 4) tot stand. Hierdoor wordt het mogelijk om het collegegeld jaarlijks aan te passen aan de ontwikkelingen in het algemene prijspeil van de gezinsconsumptie. (26.418 )
 • Bracht in 1999 de Wet reisvoorziening studenten (Stb. 294) tot stand, waardoor de OV-jaarkaart voor studenten onder de werking van de prestatiebeurs werd gebracht. (26.376 )
 • Bracht in 2000 de Wet Studiefinanciering 2000 (Stb. 286) tot stand. De hoeveelheid studiefinanciering die studenten ontvangen, verandert niet. Studenten krijgen tien jaar diplomatijd. Om aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering moet de student jonger dan 30 jaar zijn. Er komen meer mogelijkheden voor herkansing in het eerste jaar. De aanvullende beurs wordt in het eerste jaar als gift verstrekt. Studenten die leren en werken combineren, krijgen dezelfde studiefinanciering als andere studenten. (26.873 )
 • Bracht in 2000 een wet (Stb. 304) inzake modernisering van de universitaire opleiding tot eerstegraads leraar voortgezet onderwijs tot stand. De mogelijkheden voor benoeming tot leraar worden verruimd. Er komen meer keuzemogelijkheden voor het volgen van een opleiding tot leraar. Hierdoor moet het aantrekkelijker worden om een lerarenopleiding te volgen. (26.692 )
 • Bracht in 2000 samen met staatssecretaris Adelmund de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Stb. 306) tot stand. Deze wet moet de mogelijkheden voor nog niet-bevoegde personen met een relevante opleiding om les te gaan geven, uitbreiden. Deze maatregel moet bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. (27.015 )
 • Bracht in 2001 de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Stb. 225) tot stand, die de Wet tegemoetkoming studiekosten vervangt. Hierdoor wordt de financiële tegemoetkoming van mensen met een relatief laag inkomen met schoolgaande kinderen verruimd. Ook vindt wijziging plaats in de tegemoetkoming voor lerarenopleiding en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. (27.414 )
 • Bracht in 2001 een wet (Stb. 681) tot invoering van een persoonsgebonden nummer in het onderwijs tot stand. Hierdoor wordt het sofi-nummer als persoonsgebonden identificatienummer in het onderwijs ingevoerd. Daardoor wordt het financiële beheer vereenvoudigd. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend door minister Ritzen. (25.828 )
 • Bracht in 2002 de Wet invoering van een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Stb. 303) tot stand. Hiermee worden de keuzemogelijkheden van studenten vergroot en kunnen instellingen onderwijs ontwikkelen dat flexibel, open en internationaal georiënteerd is. Instellingen kunnen een ongedeelde of een gedeelde wo-opleidingen bieden. Bij de laatste vorm kunnen wo-bachelors automatisch doorstromen naar een aansluitende mastersopleiding. De bestaande hbo-opleidingen worden bacheloropleidingen. Een wo-master heeft recht op toegang tot een promotie. Door een wet tot invoering van accreditatie in het hoger onderwijs wordt het nieuwe systeem internationaal ingebed. (28.024 )
 • Bracht in 2002 samen met staatssecretaris Adelmund de Wet op het onderwijstoezicht (Stb. 387) tot stand. De wettelijke taken van de onderwijsinspectie worden verankerd en de verantwoordelijkheden van minister en inspectie worden duidelijker aangegeven. De onafhankelijkheid van de inspectie wordt vergroot en haar positie wordt versterkt om beter een onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken. Kerntaak is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. (27.783 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn oom A.M.H.A. (Fons) Castermans was hulpbisschop van Roermond
 • Zijn vader was chef personeelszaken van de gemeente Arnhem (1957)

niet-aanvaarde politieke functies
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1990 (bedankt)

woonplaats
Beetsterzwaag (Frl.)

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.