Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel

foto Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtelvergrootglas

Roger van Boxtel (1954) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D66. Hij was toen fractievoorzitter. In 1994-1998 was de heer Van Boxtel Tweede Kamerlid (woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid) en vicefractievoorzitter. In 1998 werd hij minister zonder portefeuille in het tweede kabinet-Kok belast met grotesteden-, integratie- en overheidscommunicatiebeleid. Eerder was hij werkzaam bij de VNG, organisatie-adviseur, interim-manager en vicevoorzitter van de landelijke stichting projecten opvang asielzoekers. Sinds 2003 was hij werkzaam bij zorgverzekeraar Menzis Zorg en daarvan was hij in 2004-2015 bestuursvoorzitter. Nu is hij interim-topman van de Nederlandse Spoorwegen.

D66
in de periode 1994-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

voornamen (roepnaam)

Roger Henri Ludovic Maria (Roger)

personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 8 februari 1954

partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1977 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker arob (administatieve rechtspraak overheidsbeschikkingen), gemeente Amsterdam, 1981
 • beleidsmedewerker afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting resp. afdeling maatschappelijke aangelegenheden en volksgezondheid, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1981 tot 1987
 • organisatieadviseur bij "Verlinden, Wezeman, Ernst & Winney" te Oosterbeek, van 1987 tot 1989
 • strategisch organisatieadviseur en interim-manager bij "Andersson, Elffers, Felix" B.V. te Utrecht, van 1989 tot augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • minister zonder portefeuille, minister voor Grotestedenbeleid, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 13 maart 2000 tot 24 maart 2000 (na het aftreden van minister Peper)
 • directievoorzitter Zorg, zorgverzekeraar "Menzis Zorg", van 1 januari 2003 tot 1 september 2004
 • voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar "Menzis", van 1 september 2004 tot 1 april 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • fractievoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • interimvoorzitter Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Spoorwegen, vanaf juli 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met grotesteden- en integratiebeleid, aangelegenheden betreffende het overheidsinformatiebeleid, paspoorten en coördinatie van het millenniumprobleem

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van zijn fractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur en grotestedenbeleid.
 • Bracht in 1997 een initiatiefwet (Stb. 178) tot stand inzake de medische keuring bij aanstelling en bij het afsluiten van een verzekering. Het initiatiefwetsvoorstel was in 1993 ingediend door Jacob Kohnstamm. (23.259)
 • Diende in 1998 samen met Margreet Kamp (VVD) en Willie Swildens-Rozendaal (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het uit het strafrecht halen van zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het door Olga Scheltema-de Nie als eerste ondertekenaar overgenomen voorstel werd op 24 september 1998 ingetrokken, nadat het kabinet-Kok II de inhoud had overgenomen in een eigen wetsvoorstel.. (26.000)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1998 de Nota Integratiebeleid betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren uit. De nota gaat met name over scholing van imams, maar schenkt tevens aandacht aan opleidingen bij andere godsdiensten zoals het hindoeïsme. De overheid stelt zich terughoudend op, maar moet wel oog hebben voor de maatschappelijke aspecten van godsdienst en levensovertuiging, voorzover van belang voor het integratiebeleid. Voor imams, pandiets en andere geestelijke bedienaren komt er in het eerste jaar van hun verblijf in Nederland een op de functie toegesneden inburgeringsprogramma. In overleg met kerkgenootschappen wordt voorts invoering van voorbereidingscursussen in land van herkomst en van bijscholingscursussen ingevoerd. (25.919)
 • Bracht in 1998 een notitie uit over de voortzetting van het door zijn voorganger Kohnstamm gestarte grotenstedenbeleid. Er wordt ingezet op het maken van meerjarenafspraken met steden om te komen tot steden met een sterke sociale, fysieke en economische structuur. Er moet worden geïnvesteerd in de stadseconomie en in de woonomgeving. De samenwerking tussen rijk en gemeenten zal in nieuwe (doorstart)convenanten worden vastgelegd. Voor het grotestedenbeleid wordt extra geld uitgetrokken. (21.062)
 • Bracht in 1998 de Nota Integratiebeleid 1999-2002 ('Kansen krijgen, kansen pakken') uit. Daarin wordt beleid aangekondigd om etnische minderheden beter te laten integreren in de Nederlandse samenleving en zelfredzaamheid en volwaardig burgerschap te stimuleren. Er wordt instelling van een 'naturalisatie-dag' aangekondigd; een plechtigheid waarbij vreemdelingen formeel hun Nederlanderschap krijgen. (26.333)
 • Stelde in 1998 de WebWijzer Award in voor de beste overheids-internetsite
 • Bracht in 1998 het Actieplan Elektronische Overheid uit. Hierin staan voorstellen over goede elektronische toegankelijkheid van de overheid, betere publieke dienstverlening en verbeterde interne bedrijfsvoering bij de overheid. Als doelstellingen worden onder meer geformuleerd de beschikbaarheid van internet in alle bibliotheken, eind 1999, en het toegankelijk worden van overheidsinformatie via www.overheid.nl. Alle kamerstukken en wet- en regelgeving vanaf 1995 moeten gratis via internet raadpleegbaar worden. Ook lagere overheden moeten informatie en dienstverlening via internet gaan verzorgen. Via deelprojecten moeten deze doelstellingen worden gerealiseerd. (26.387)
 • Was verantwoordelijk voor het beleid rond de millenniumproblematiek (problemen met computersystemen met verouderde software door het bereiken van de datum 1 januari 2000).
 • Wees in 2001 het invoeren van een toelatingsregeling voor Nederlands-Antillianen via een apart paspoort of een visumplicht af vanwege juridische en praktische bezwaren. Bovendien vreesde hij dat aankondiging van zo'n regeling een aanzuigende werking zou hebben.
 • Bracht in 2002 samen met minister Vermeend en staatssecretaris Kalsbeek de Nota 'Integratie in het perspectief van immigratie' uit. Doelstelling van het integratiebeleid is dat elke ingezetene zich zelfstandig binnen de Nederlandse democratische rechtsorde staande kan houden en vrij en onbelemmerd kan participeren in de volle uitoefening van burgerrechten en -plichten. (28.198)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1999 samen met de ministers Borst en Korthals wijzigingen (Stbb. 167 en 168) van de Opiumwet tot stand waardoor de burgemeesters de bevoegdheid krijgt voor publiek toegankelijke panden te sluiten waar in strijd met de Opiumwet drugs worden verkocht. (25.324, 25.325)
 • Bracht in 1999 de Remigratiewet in het Staatsblad (Stb. 232), die niet-Nederlandse ingezetenen faciliteiten biedt om terug te keren naar hun land van herkomst. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de wens van een groeiend aantal oudere immigranten tot hulp bij remigratie. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend en in 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Dijkstal. (25.741)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 351) van de Wet inburgering nieuwkomers tot stand, waardoor vreemdelingen die de functie van geestelijke bedienaren bekleden, ondanks tijdelijk verblijf, tot inburgering kunnen worden verplicht (27.000)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Speelde voetbal bij D.V.H. (De Vliegende Hollander) in Amstelveen en S.C. Overamstel in Amsterdam
 • Zijn vader was directeur van een installatiebedrijf

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 2002 (stond tweede op de kandidatenlijst; benoeming niet aanvaard omdat hij de uitslag als een afkeuring van zijn eigen beleid zag)

woonplaats
Gorinchem

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Open en onbevangen, de noodzaak van politieke van politieke vrijzinnigheid" (2009) (bijdrage: De sleutel tot een zinvol leven)
 • "Uitdagingen voor een gezonde zorg", (samen met Willem Vermeend, 2010)
 • "Kuifje in de echte wereld" (2004) (bijdrage: de politieke aspecten van Kuifje)
 • "Van trilling tot rilling. De magie van muziek" (2015)

literatuur/documentatie
 • Eveline Brandt, "'optimist tot in de kist'". De Groene Amsterdammer, 22 oktober 1997
 • Bram Pols, "Een minister die geen excellentie worden wil. Grote steden, integratie en het gezellige fanatisme van Roger van Boxtel", NRC Handelsblad, 14 februari 2000
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.