Home > Eerste Kamer > Organisatie Eerste Kamer > Eerste Kamercommissies

Eerste Kamercommissies

De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. Daarnaast is er een Huishoudelijke Commissie, die alleen gericht is op de interne organisatie.

In de Eerste Kamer zijn alle fracties vertegenwoordigd in de commissies. De Kamervoorzitter benoemt de (plaatsvervangende) commissieleden, in overleg met de fracties in de Kamer.

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier.

Vaste commisies

Vaste commissie hebben het beleidsterrein van een ministerie (soms twee) of een onderdeel van dat beleid als werkgebied.

De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden

De commissie kan mondeling overleggen met een bewindspersoon, maar in de praktijk van de Eerste Kamer komt dat zelden voor.

Bijzondere commisies

De Eerste Kamer kan bijzondere commissies instellen die worden belast met de voorbereiding van wetsvoorstellen en onderwerpen met een bijzonder karakter.

Huishoudelijke commissie

De Kamervoorzitter en de ondervoorzitters vormen samen de Huishoudelijke commissie. Zij stelt de ambtenaren van de Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers. De Huishoudelijke commissie bepaalt wel de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. De commissie houdt ook toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt de Huishoudelijke commissie het ontwerp op voor de begroting voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

Commissies

nr.naam
1College van Senioren (Eerste Kamer)
2Commissie voor de Geloofsbrieven (Eerste Kamer)
3Delegatie naar de Interparlementaire Unie (Eerste Kamer)
4Delegatie naar de NAVO Parlementaire Assemblee (Eerste Kamer)
5Delegatie naar de Nederlandse Taalunie (Eerste Kamer)
6Delegatie naar de OVSE-assemblee (Eerste Kamer)
7Delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Eerste Kamer)
8Delegatie naar de Parlementaire Assembleé van de Unie voor de Mediterrane Regio (Eerste Kamer)
9Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
10Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning
11Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
12Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
13Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken
14Eerste Kamercommissie voor Financiën
15Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad
16Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving
17Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid
18Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
19Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
20Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
21Eerste Kamercommissie voor Verzoekschriften
22Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer

Commissievergaderingen

Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen.


Meer over