Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Vaste commissies

Vaste commissies hebben het beleidsterrein van een ministerie (soms twee) of een onderdeel van dat beleid als werkgebied.

De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden.

De commissie kan mondeling overleggen met een bewindspersoon, maar in de praktijk van de Eerste Kamer komt dat zelden voor.

2.

Bijzondere commissies

De Eerste Kamer kan bijzondere commissies instellen die worden belast met de voorbereiding van wetsvoorstellen en onderwerpen met een bijzonder karakter.

3.

College van Voorzitter en Ondervoorzitters

De Kamervoorzitter en de ondervoorzitters vormen samen de het College van Voorzitter en Ondervoorzitters. Zij stelt de ambtenaren van de Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers. Het college bepaalt wel de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. Het college houdt ook toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt het College van Voorzitter en Ondervoorzitters het ontwerp op voor de begroting voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

4.

Commissies

nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5.

Commissievergaderingen

Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen.


Meer over