Besluitvorming ISAF-missie Afghaanse provincie Uruzgan

Donderdag 2 februari 2006 stemde de Tweede Kamer in met Nederlandse deelname aan de ISAF-vredesmissie in de provincie Uruzgan, in Zuid-Afghanistan. Het kabinet stuurde hier Nederlandse militairen naar toe. De Tweede-Kamerfractie van coalitiepartij D66 stemde tegen. Volgens partijleider Dittrich had de missie te weinig kans van slagen omdat vechten en opbouwen te zeer vermengd worden.

Van de andere partijen in de Tweede Kamer waren alleen SP, GroenLinks en Godelieve van Heteren van de PvdA-fractie tegen. De rest van de PvdA-fractie was voor de missie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Besluitvorming ISAF-missie

Op maandag 30 januari 2006 was er van 8.30-22.00 uur een hoorzitting in de Tweede Kamer. Op uitnodiging van de Tweede Kamer gaven allerlei deskundigen en betrokkenen hun visie op allerlei aspecten rondom de Afghanistan-missie. De Kamerleden konden van de gelegenheid gebruik maken om zich te informeren en eventueel vragen te stellen.

De Afghanistan-woordvoerders van de Tweede-Kamerfracties debatteerden op donderdagmiddag 2 februari in een algemeen overleg met minister Bot, minister Kamp en minister Van Ardenne over de Afghanistan-kwestie. 's Avonds was er een plenaire derde termijn van het debat, waarin ook de meeste fractievoorzitters en premier Balkenende het woord voerden.

2.

Besluitvorming uitzending militairen

 • Besluitvorming uitzending militairen

  Voor de besluitvorming over uitzending van Nederlandse deelnemers aan vredesmissies zijn zowel formeel als informeel zaken vastgelegd. In de Grondwet staat sinds 2000 hoe de besluitvorming moet plaatsvinden. Daarnaast was er in 1995 door de ministers Van Mierlo en Voorhoeve al een toetsingskader voor de besluitvorming over uitzending van Nederlandse militairen opgesteld. In 2000 zijn deze, na het parlementaire onderzoek 'Besluitvorming Uitzendingen' (commissie-Bakker), aangevuld.

 • Parlementair onderzoek NATO Response Force

  Op 19 juni 2006 heeft een parlementaire werkgroep onder voorzitterschap van de VVD'er Hans van Baalen een rapport gepresenteerd over de aard en reikwijdte van het Grondwetsartikel over het inlichtingenrecht van de Kamer bij de inzet van de krijgsmacht ter handhaving van de internationale rechtsorde.

 • Parlementaire enquête Srebrenica (2002-2003)

  In april 2002 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête te houden naar de gebeurtenissen rond de uitzending van militairen naar Srebrenica. Reden voor de enquête was onder meer een rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), op basis waarvan het kabinet-Kok II zijn ontslag had aangeboden.

 • Parlementair onderzoek besluitvorming uitzendingen (1999-2000)

  Op 7 april 1999 stelde de Tweede Kamer de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU) in. Deze commissie, onder voorzitterschap van Bert Bakker (D66) onderzocht de uitzending van Nederlandse militairen in VN-verband naar vredesmissies in voormalig Joegoslavië, de Perzische Golf, Haïti, Angola, Cambodja en Cyprus.

3.

De hoofdrolspelers

De premier

J.P. (Jan Peter) Balkenende

Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. Werd in 2001 onverwacht lijsttrekker van het CDA na de machtstrijd tussen De Hoop Scheffer en Van Rij. Leidde vanaf 2002 als premier kabinetten van wisselende samenstelling in een na de moord op Fortuyn politiek instabiele periode. Probeerde terugkeer van 'normen en waarden' op de politieke agenda te zetten. Nadat zijn tweede kabinet diverse hervormingen had doorgevoerd, was zijn vierde kabinet op dat punt minder daadkrachtig. Een bankencrisis werd wel bezworen. In zijn publieke optredens soms wat onhandig, maar niettemin - of juist daardoor - lange tijd populair en succesvol. De verkiezingen van 2010 verliepen voor zijn partij echter desastreus, waarna hij de politiek verliet.

Ministers

B.R. (Bernhard) Bot

Ervaren diplomaat die in 2003 De Hoop Scheffer opvolgde als CDA-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II. Zoon van Indisch ambtenaar, diplomaat en minister Theo Bot. Zat in zijn jonge jaren in een Japans concentratiekamp. Was werkzaam op diverse diplomatieke posten, laatstelijk als ambassadeur in Turkije, en werd in 1989 secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. Daarna tot zijn pensionering vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Beschikte over een uitgebreid internationaal netwerk en had als minister veel gezag. Zette zich na de negatieve uitkomst van het referendum over de Europese Grondwet in voor herstel van de Nederlandse positie in de EU.

H.G.J. (Henk) Kamp

Gerespecteerde VVD'er die als minister een grote staat van dienst opbouwde. Na fiscaal rechercheur te zijn geweest en na het wethouderschap van Borculo, werd hij in 1994 Tweede Kamerlid. Was daar spoedig de helder formulerende woordvoerder asielbeleid. Werd in het kabinet-Balkenende I minister van Volkshuisvesting en nam later ook Defensie op zich; een ministerschap dat hij ook bekleedde in Balkenende II. Had toen intensieve bemoeienis met de missies in Irak en Uruzgan. Na twee jaar Kamerlid en een functie op de Antillen keerde hij in 2010 terug als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte I. Wegbereider van het kabinet-Rutte II en daarin minister van Economische Zaken. Voer bij de aanpak van de aardgasproblematiek in Groningen opnieuw een vaste koers. Zijn rechtlijnigheid werd hem niet alom in dank afgenomen, maar maakte hem wel betrouwbaar. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven

Katholieke tuindersdochter uit het Westland die in 2003 minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het kabinet-Balkenende II. Daarvoor was zij als staatssecretaris al met dat beleidsterrein belast. Toonde zich als energieke bewindsvrouw zeer betrokken bij de problemen in de Derde Wereld, in het bijzonder met de armoede in Afrika en zette zich onder meer in voor oplossing van de humanitaire problemen in Darfur. Afkomstig uit de vrouwenorganisatie van het CDA en wethouder in Vlaardingen. Was acht jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Aanvankelijk woordvoerster land- en tuinbouw en daarna, als woordvoerster ontwikkelingssamenwerking, tegenspeelster van PvdA-minister Herfkens. Werkte bij de Wereldvoedselorganisatie, was voorzitter van het Productschap Tuinbouw en is waarnemend burgemeester in de gemeente Westland.

Woordvoerders Tweede Kamer

A.D. (Bert) Bakker

Prominente D66'er die van alle markten thuis was. Hield zich in de twaalf jaar waarin hij Tweede Kamerlid was bezig met onder meer financiën, sociale zekerheid, de zorg, buitenlands beleid, defensie, media en economische zaken. Leidde bekwaam de commissie die onderzoek deed naar de uitzending van Nederlandse militairen op vredesmissies en was voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica. Was, gevraagd en ongevraagd, altijd bereid de pers te woord staan en zette dan op heldere wijze de standpunten van zijn partij uiteen. Voor hij Kamerlid werd hoofd voorlichting van de Sociaal-Economische Raad. Verloor in 2006 zijn zetel, omdat Fatma Koser Kaya met voorkeurstemmen werd gekozen.

J.C. (Hans) van Baalen

Hans van Baalen (1960) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Hij maakt namens de VVD deel uit van de ALDE-fractie (Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). De heer Van Baalen was lijsttrekker van de VVD bij de Europese verkiezingen van 2009 en 2014. Hij was Tweede Kamerlid voor de VVD van 28 september 1999 tot 23 mei 2002 en van 30 januari 2003 tot 14 juli 2009. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij directeur Public Affairs Consultants bij Deloitte Consulting en internationaal secretaris van de VVD. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse zaken en defensie en dat zijn ook zijn beleidsterreinen in het Europees Parlement.

H.J. (Henk Jan) Ormel

Dierenarts uit de Achterhoek, die zich als Tweede Kamerlid voor het CDA vooral liet gelden als buitenlandspecialist en woordvoerder Europese zaken. Zo was hij woordvoerder bij de behandeling van het Verdrag van Lissabon. Sprak daarnaast geregeld over landbouw, voedselveiligheid, dierenwelzijn en dierengezondheid, en verder over biotechnologie en medisch-ethische kwesties, zoals euthanasie en onderzoek met orgaanweefsel. Leidde een themacommissie uit de Kamer over dierhouderij. In de periode 2007-2010 was hij voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

A.G. (Bert) Koenders

PvdA-politicus met een grote internationale staat van dienst en betrokkenheid met Afrika. Was in het kabinet-Balkenende IV minister voor Ontwikkelingssamenwerking en in Rutte II drie jaar minister van Buitenlandse Zaken. Hij begon als beleidsmedewerker van de PvdA-Tweede Kamerfractie en was European director Parlementarians for Global Action en politiek adviseur van de Verenigde Naties in zuidelijk Afrika. In de periode 2011-2013 was hij vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Ivoorkust en in 2013-2014 was hij dat in Mali. Als PvdA-Tweede Kamerlid (1997-2007) buitenlandwoordvoerder, die onder meer aandrong op onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de strijd in Irak. Hij zat in de enquêtecommissie Srebrenica. Ter zake kundig minister, die beslissingen echter soms lang afwoog.

M. (Mat) Herben

Vriendelijke, relativerende LPF-voorman, die - feitelijk noodgedwongen - vier jaar een vooraanstaande politieke rol speelde. Als voorlichter van Pim Fortuyn trad hij, na diens geweldadige dood, onverwacht als aanvoerder van de LPF naar voren. Hij werd fractievoorzitter en onderhandelaar bij de formatie. Kreeg toen zowel waardering voor zijn bezadigde rol als kritiek, omdat hij volgens partijleden te mild was. Trok zich daarom al na enige maanden terug. Kort voor de kabinetscrisis van 2002 keerde hij terug als fractievoorzitter en in 2003 was hij lijsttrekker. Ook dat leiderschap werd voortijdig beëindigd, maar in 2006 werd hij opnieuw fractievoorzitter. Als oud-voorlichter van defensie had dat onderwerp zijn bijzondere belangstelling en hij zette zich onder meer in voor veteranen. Is sinds 2018 gemeenteraadslid in Montfoort.

F. (Farah) Karimi

Iraanse vluchtelinge die ruim acht jaar Tweede Kamerlid voor GroenLinks was. Studeerde industrieel ontwerp in Isfahan en was betrokken bij het gewapende verzet tegen het regime van de ayatollahs. Vluchtte via Duitsland naar Nederland en was vier jaar coördinator van Aisa, een project voor de emancipatie en ondersteuning van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Stond in de Tweede Kamer bekend als een bekwaam en bevlogen woordvoerster buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en defensie, die helder formuleerde. Nam mede het initiatief voor het referendum over de Europese Grondwet. Is nu directeur van Oxfam Novib.

H. (Harry) van Bommel

Spraakmakend buitenland-woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, die zich met veel verve in debatten over vredesmissies en Europese zaken mengde. Toonde grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en maakte zich sterk voor de Palestijnse zaak. Speelde verder in 2005 een prominente rol bij het verzet tegen de Europese Grondwet en was pleitbezorger van een onderzoek naar de Nederlandse steun aan de Amerikaanse inval in Irak. Was voor hij in 1998 Kamerlid werd docent Nederlands en Engels en beleidsmedewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast was hij, als eerste SP'er, gemeenteraadslid in Amsterdam.

J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

ChristenUnie-politica uit Heerenveen. Was in haar woonplaats raadslid. Werd tweemaal, in 2002 en 2003, met voorkeurstemmen tot lid van de Tweede gekozen en was daarvan een hardwerkend en gewaardeerd lid. Hield zich onder meer bezig met buitenlandse zaken, vreemdelingen- en integratiebeleid en milieubeheer en was lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Haar staatssecretariaat van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende verliep minder voorspoedig. Vooral de invoering van de OV-chipkaart was voor haar een lastig dossier. Na het uittreden van de PvdA-bewindsliden was zij in 2010 acht maanden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sinds 2015 is zij directeur van de Stichting "Wilde Ganzen".

C.G. (Kees) van der Staaij

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, wonen, Koninklijk Huis, en volksgezondheid, welzijn en sport. Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid en zit een werkgroep voor die herziening van het reglement van orde voorbereidt.

Voorzitters coalitiefracties

B.O. (Boris) Dittrich

Voormalige rechter, die als D66-Tweede Kamerlid en partijleider zijn partij en zichzelf uitstekend wist te presenteren. Begon zijn loopbaan als advocaat in Amsterdam en was daarna rechter bij de Arrondissementsrechtbank Alkmaar. In de Kamer hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met justitie en later ook met terreinen als werkgelegenheid, Antilliaanse zaken, medisch-ethische zaken, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, politie en integratie. Zette zich volop in voor de rechten van homo's. Bracht vier initiatiefwetten tot stand onder meer over stalking en een spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven. Onder zijn politieke leiderschap nam D66 deel aan het tweede kabinet-Balkenende. Stapte op als fractievoorzitter nadat hij de uitkomst van het debat over de militaire missie naar Afghanistan verkeerd had ingeschat.

M.J.M. (Maxime) Verhagen

CDA-voorman, die het tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV en vicepremier in het kabinet-Rutte I bracht, maar die in 2012 afzag van het politiek leiderschap. Zoon van een Limburgse gedeputeerde. Als (jong) historicus werd hij fractiemedewerker en, in 1989, Europarlementariër, alvorens in 1994 de overstap te maken naar de CDA-Tweede Kamerfractie. Ontpopte zich als vaardig woordvoerder asielbeleid en buitenlandse en Europese zaken. Toen Balkenende in 2002 premier werd, nam hij het fractievoorzitterschap over. Als diens secondant schuwde hij harde uithalen naar tegenstanders niet ('Met Bos bent u de klos'). Genoot van het ministerschap van BZ, maar mede vanwege rugklachten werd hij in 2010 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2010 vurig verdediger van de samenwerking met de PVV. Stond bekend als emotioneel en slim en als strateeg. Sinds 2013 is hij voorzitter van Bouwend Nederland.

J.J. (Jozias) van Aartsen

VVD-politicus, maar zoon van een Haagse ARP-bestuurder en minister. Begon zijn loopbaan bij de VVD-Tweede Kamerfractie, onder meer als ambtelijk secretaris, en was daarna directeur van de Telders-stichting en medewerker van minister Wiegel. Na secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken te zijn geweest, werd hij minister van Landbouw in het kabinet-Kok I. Startte een grootschalige saneringsoperatie in de varkenshouderij. Minister van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok. Werd in 2002 Kamerlid en in 2003 fractievoorzitter van de VVD. Mocht zich echter niet politieke leider noemen en stapte na de verloren raadsverkiezingen van 2006 op. Stond als burgemeester van Den Haag (2008-2017) goed aangeschreven bij de bevolking. Was in 2017 waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe en van december 2017 tot juli 2018 waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Tegenstemmer PvdA-fractie

G.M. (Godelieve) van Heteren

Arts en wetenschapper die eind 2002 in de Tweede Kamer kwam voor de PvdA. Was universitair docent bij de vakgroep ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde in Nijmegen. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met rampenbeleid en volksgezondheid (patiëntenbeleid, medisch-ethische kwesties), maar anders dan zij had gehoopt niet met de stelselherziening ziektekosten. Werd in 2005, kort voor het referendum over de Europese Grondwet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken en zette zich enthousiast in voor internationale samenwerking. Stemde als één van de weinigen van haar fractie tegen Nederlandse deelname aan een militaire missie in Irak.

Brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer (PDF-files)


Meer over© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden