Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo

foto Mr. H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlovergrootglas

Voornaamste oprichter en lange tijd voorman van D66. Was afkomstig uit een katholiek ondernemersgezin en was journalist bij het Handelsblad. Wist in 1967, na een op Amerikaanse wijze gevoerde campagne en dankzij een uitstekende p.r., zijn partij met 7 zetels in de Kamer te loodsen. Voorstander van samenwerking met de PvdA. Trad na de verkiezingsnederlaag van D66 in 1972 terug als partijleider. Keerde in 1981 terug in de politiek als minister van Defensie en in 1986 als leider van D66. Onder zijn leiding behaalde zijn partij in 1989 en 1994 zeer goede verkiezingsuitslagen. Bekroonde die tweede winst met de vorming van een 'paars' kabinet (Kok I ), zonder confessionelen. Werd daarin zelf minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Levensgenieter, die vele contacten in de culturele wereld had en charmante intellectueel, die mensen wist te binden.

D66
in de periode 1967-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister, politiek leider, minister van staat

Voornamen (roepnaam)

Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva (Hans)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 18 augustus 1931

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 11 maart 2010

levensbeschouwing
 • Rooms-Katholiek (opgevoed)
 • geen godsdienst (later)

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 24 oktober 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-redacteur "l'Indepedent" te Perpignan, omstreeks 1957 en nog in 1960 (tijdens reis door Frankrijk)
 • redacteur "Algemeen Handelsblad", van 1960 tot februari 1967
 • fractievoorzitter D'66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1967 tot 1 september 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 8 juni 1977
 • ambteloos, van 8 juni 1977 tot 11 september 1981 (vervulde functies in ambtelijke commissies)
 • minister van Defensie, van 11 september 1981 tot 5 november 1982
 • ambteloos, van 5 november 1982 tot 13 september 1983
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, van 13 september 1983 tot 4 juni 1986
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 mei 1986 tot 19 augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 22 augustus 1994
 • minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president, van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 18 augustus 1998

ambtstitel
 • minister van staat, van 24 oktober 1998 tot 11 maart 2010

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de jaren dat hij geen fractievoorzitter was woordvoerder van de D66-Tweede Kamerfractie voor buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en Koninkrijksaangelegenheden
 • Diende in 1970 met zijn fractiegenoot Erwin Nypels initiatiefwetsvoorstel in om de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken om een c.a.o. onverbindend te verklaren te laten vervallen. Het voorstel werd later ingetrokken na overname in een regeringsvoorstel. (10.906 )
 • Voerde in 1975 het woord tijdens het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Vroeg in 1976 met Klaas de Vries (PvdA) en Henk Waltmans (PPR) een onderzoek in te stellen naar het wapenaankoopbeleid. Dit leidde tot instelling van en subcommissie uit de bijzondere commissie COAC (Onderzoek naar het aanschaffingsbeleid op het gebied van defensiemateriaal en de controle daarop).
 • Interpelleerde op 17 maart 1977 minister Van der Stoel en staatssecretaris Brinkhorst over het niet uitnodigen van de E.G. voor de wereldtopconferentie in Londen

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1975 als enige van zijn fractie tegen een (verworpen) motie-Jurgens over het mogelijk maken van een beslissend correctief referendum

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Wist als minister van Defensie eind 1981 tijdens de NAVO-conferentie te Gleneagles (Schotland) begrip te kweken voor het Nederlandse kernwapenstandpunt. Zette zich met Duitsland in voor de zgn. nul-optie (de NAVO plaatst geen kruisraketten als de Sovjet-Unie eerder gestationeerde SS-20's verwijdert).
 • Was in 1981 samen met minister Van der Stoel verantwoordelijk voor het besluit een Nederlands detachement te leveren voor een VN-vredesmacht in de Sinaï ter uitvoering van het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag (17.197 )
 • Bracht in 1982 een notitie uit over een nieuwe opzet voor Nederlandse deelname aan vredesoperaties. Van geval tot geval zal worden bekeken of, en zo ja, met welke eenheid of eenheden Nederland kan deelnemen. Verzoeken tot deelname kunnen na drie tot zes maanden worden gehonoreerd, maar bepaalde eenheden kunnen voor een beperkte periode daarvoor beschikbaar worden gehouden. Die eenheden zijn dan binnen 48 uur beschikbaar. (17.543 )
 • Tijdens zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken ontstond in 1995 een diplomatiek conflict met Turkije over het door Nederland toestaan van een vergadering van het Koerdische parlement in ballingschap
 • Bracht in februari 1995 een bezoek aan Suriname om over mogelijk herstel van de ontwikkelingsrelatie te spreken
 • Bracht in juni 1995 met premier Kok een bezoek aan de Volksrepubliek China en sprak met zijn Chinese ambtgenoten over de mensenrechten. Tijdens het bezoek werd een overeenkomst over een rechtstreekse KLM-verbinding met Taiwan ondertekend.
 • Vergezelde in augustus 1995 de koningin op haar staatsbezoek aan Indonesië. Dit bezoek stond in het teken van het herstel van de in 1992 verstoorde verhoudingen en leverde voor 2 miljard gulden aan orders op.
 • Bracht in september 1995 met de ministers Voorhoeve, Pronk, Wijers en Zalm de Nota herijking buitenlands beleid uit. Hierin wordt nader ingegaan op de veranderde internationale situatie na het wegvallen van de communistische regimes in Oost-Europa en na de Duitse hereniging. Daarnaast is er door het wegvallen van autoritaire regimes een grotere toegankelijkheid van markten in onder meer Zuid-Amerika ontstaan. Als thema's voor het buitenlandse beleid worden gezien: verdere Europese integratie en toetreding van landen in Midden- en Oost-Europa tot de Europese Unie en versterking van de democratische en economische structuur van die landen, handhaving van een eigen veiligheidsstructuur die binnen de kaders van NAVO en WEU kan functioneren en versterking van de OVSE, bijdragen aan conflictpreventie en -beheersing, versterking van de internationale marktwerking en tegengaan van concurrentievervalsing, versterking van het internationaal milieubeleid en streven naar duurzame ontwikkeling, blijvende aandacht voor ontwikkelingssamenwerking met name gericht op armoedebestrijding, en voorts mensenrechten en democratie, en culturele, wetenschappelijke en onderwijssamenwerking. (24.337 )
 • Verleende in december 1995 de tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd naar Indonesië overgelopen Nederlandse militair Poncke Princen, die daar een bekend mensenrechtenactivist was, een inreisvisum voor Nederland
 • Bracht in januari 1996 samen met minister-president Kok een officieel bezoek aan Israël. Bezocht tijdens dit bezoek ook het Orient House, het politieke bestuurscentrum van de PLO in Jeruzalem.
 • Ging in maart 1997 samen met minister Borst naar Vaticaanstad om aan de Curie uitleg te geven over het Nederlandse euthanasiebeleid
 • Bezocht in april 1997 namens de EU de Palestijnse president Arafat en de Israëlische premier Netanyahu om over hervatting van de vredesbesprekingen te praten
 • Gaf samen met minister Voorhoeve steun aan het NAVO-beleid dat op 27 mei 1997 uitmondde in de Stichtingsakte betreffende wederzijdse betrekkingen, samenwerking en veiligheid tussen de NAVO en de Russische Federatie
 • Nam tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (januari-juni 1997) als vertegenwoordiger van de Unie deel aan het internationaal overleg over het Midden-Oosten en over Midden- en Oost-Europa
 • Had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van de Europese topconferentie van Amsterdam (juni 1997), die leidde tot het Verdrag van Amsterdam. Verbleef tijdens de 180 dagen van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (eerste helft 1997) 90 dagen in het buitenland.
 • De Tweede Kamer bekritiseerde in augustus 1997 het door hem en minister Sorgdrager genomen besluit om af te zien van een verzoek aan Brazilië om de Surinaamse adviseur van Staat (en oud-legerleider) Bouterse aan te houden. Wist die kritiek echter deels te pareren, omdat niet vaststond dat de Braziliaanse regering zou meewerken aan uitlevering en er daarover evenmin een verdrag bestond. (25.467 )
 • Bracht in 1998 een notitie uit over internationale bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Bescherming is integraal onderdeel van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Zowel nationaal als internationaal wordt steun verleend aan niet-gouvernementele organisaties, kerkgenootschappen etc. die bijdragen aan het waarborgen van de vrijheid van godsdienst en overtuiging. (25.992 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1996 samen met minister Zalm een wet tot goedkeuring van het op 31 oktober 1994 te Luxemburg tot stand gekomen besluit betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen tot stand. Op basis van besprekingen in Edinburgh in 1992 worden nieuwe afspraken vastgelegd over de financiering van de EG. Nederland blijft netto-betaler en de compensatie voor het Verenigd Koninkrijk blijft bestaan. Daar staat tegenover dat de groei van de eigen middelen wordt beperkt en dat de structuur ervan meer op het draagkrachtbeginsel wordt gebaseerd. De begrotingsdiscipline wordt versterkt. (24.127 )
 • Bracht in 1996 een wet tot stand inzake goedkeuring van de op 14 juni 1994 te Luxemburg tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Oekraïne, en de op 24 juni 1994 te Korfoe tot stand gekomen Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de EG en de Russische Federatie (24.427 )
 • Bracht in 1998 een wet tot stand ter goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven. Dit verdrag verbiedt het uitvoeren van alle kernproeven in de vorm van explosies, van welke omvang en grootte dan ook. (25.728 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kwam uit een goed katholiek milieu, maar brak op zijn 21e met het katholieke geloof
 • Ontmoette tijdens zijn studie onder andere Fons van der Stee, Dries van Agt en Jan-Willem Bertens
 • Kreeg in Nijmegen onder meer college van de hoogleraren Van der Grinten en Duynstee
 • Leerde bij het Algemeen Handelsblad Hans Gruijters kennen
 • Was bij het aantreden van het derde kabinet-Van Agt afwezig, omdat hij door een heupinfectie (drie weken) in het AMC moest verblijven
 • D66 organiseerde na zijn overlijden op 23 maart een herdenkingsbijeenkomst in "De Rode Hoed" in Amsterdam
 • Zijn vader was directeur van de N.V. Ettense Steenfabriek (firmant Bank "Van Mierlo en Co.")
 • Het Eerste Kamerlid (1849-1850) J.Ch. van Mierlo was zijn betovergrootvader

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Raad van State, 1978 (geweigerd)
 • secretaris West-Europese Unie, december 1984 (geweigerd)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Hafmo

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De burger en de politiek" (1992)
 • "Het kind en ik" (met voorwoord van Connie Palmen, posthuum in 2011)
 • E. Bakker e.a. (red.), "Hans van Mierlo; een krankzinnig avontuur" (bundel politieke, culturele en literaire beschouwingen, 2012)

redevoeringen
 • "Europe and Asia: towards a new partnership" (lezingencyclus, 1996)
 • "Democratie en politieke vernieuwing. De problemen zijn duidelijk, de oplossingen niet" (Thorbeckelezing, 2000)

literatuur/documentatie
 • B. Rogmans, "Hans van Mierlo, een bon-vivant in de politiek" (1991)
 • D. Hellema, "Een charmant bewindsman", in: D. Hellema e.a. (red.), "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw" (Den Haag, 1999)
 • J.J. Lindner, "Hans van Mierlo. De oervader van de staatkundige vernieuwing", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het Laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • "Nederland kan niet zonder achterkamer", interview 'met de nieuwkomer uit de jaren zestig' door Carla van Baalen en Willem Breedveld, in "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002", 104-111
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006)
 • Jan Hoedeman en Jan Joost Lindner, "Van Mierlo: denker, dromer en inspirator", De Volkskrant, 11 maart 2010
 • Mark Kranenburg, "De eerste persoon in de politiek. H.A.F.M.O. van Mierlo (1931-2010), oprichter van D66", NRC Handelsblad, 12 maart 2010
 • Hans Goslinga, "De vervlogen hoop op de rede", Trouw, 13 maart 2010
 • J.J. Vis, "Gepassioneerd betrokken bij de publieke zaak. Hans van Mierlo (1931-2010)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, 149
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enklaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 • Ned. Patriciaat, 1984

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.