J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

foto J.C. (Tineke) Huizinga-Heringavergrootglas

ChristenUnie-politica uit Heerenveen. Was in haar woonplaats raadslid. Werd tweemaal, in 2002 en 2003, met voorkeurstemmen tot lid van de Tweede gekozen en was daarvan een hardwerkend en gewaardeerd lid. Hield zich onder meer bezig met buitenlandse zaken, vreemdelingen- en integratiebeleid en milieubeheer en was lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Haar staatssecretariaat van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende verliep minder voorspoedig. Vooral de invoering van de OV-chipkaart was voor haar een lastig dossier. Na het uittreden van de PvdA-bewindsliden was zij in 2010 acht maanden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Sinds 2015 is zij directeur Stichting "Wilde Ganzen".

ChristenUnie
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

voornamen (roepnaam)

Johanna Catharina (Tineke)

personalia

geboorteplaats en -datum
Wouterswoude (gem. Dantumadeel, Frl.), 16 februari 1960

levensbeschouwing
Nederlands Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van april 1998 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

hoofdfuncties en beroepen

 • ambteloos, tot april 1998
 • lid gemeenteraad van Heerenveen, van april 1998 tot juni 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met water, binnen- en zeevaart, dijken en decentraal openbaar vervoer), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010
 • directeur Stichting "Wilde Ganzen", vanaf 1 december 2015 (internationale armoedebestrijding)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. Directoraat-generaal Water en de Rijkswaterstaat (met inbegrip van de binnenvaart, de zeevaart, onderhoud van vaarwegen, havens behoudens de mainports Amsterdam en Rotterdam, dijken, sluizen en infrastructuurinpassingen kust en water); b. Het decentrale openbaar vervoer (bus, tram, metro, taxi, decentrale treinverbindingen); c. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); d. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 23 februari 2006 de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over kindersmokkel vanuit Somalië
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust). De verdediging van dit voorstel werd in 2009 overgenomen door Joël Voordewind. (30.579)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Gaf in 2007 financiële steun aan experimenten met gratis of goedkoop openbaar vervoer voor forenzen
 • Bracht in 2007 de Watervisie "Nederland veroveren op de toekomst". Daarin wordt het beleid uiteengezet om Nederland ook op lange termijn klimaatbestendig te houden. Het gaat daarbij om maatregelen tegen mogelijke overstromingen en wateroverlast, maar ook om verspreiding van kennis over watermanagement en het benutten van economische kansen die water biedt.
 • Besloot in 2007 stadsregio's een keuzevrijheid te geven voor het wel of niet aanbesteden van de verzorging van het regionale openbaar vervoer
 • Kwam in 2008 met een Aanvalsplan OV-chipkaart. Het bedrijfsleven en de vervoersmaatschappijen gaan onder haar regie de problemen rond organisatie, beveiliging en privacy etc. bij de invoering van de OV-chipkaart oplossen. (23.645)
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Verburg en Cramer het Nationaal Waterplan uit, waarin maatregelen worden aangekondigd om Nederland in de toekomst leefbaar en veilig te maken. In het plan worden maatregelen aangekondigd zoals het versterken van de dijken, het vanaf 2011 introduceren van een nieuwe veiligheidsnorm voor dijken, het inventariseren van overstromingsrisico's en het aanbrengen van extra zand langs de kust. Verder worden Markermeer en de Veluwerandmeren ontkoppeld van het IJsselmeer, om daar ontwikkeling mogelijk te maken van woningbouw en recreatie. De versterking van de Afsluitdijk wordt gecombineerd met mogelijkheden voor energieopwekking. Er komen op zee twee gebieden voor grootschalige windenergie.
 • Diende in 2010 als minister van VROM een wetsvoorstel in om vergunningverlening te regelen over bewoning van recreatiewoningen. Daarmee moeten bewoners van die woningen duidelijkheid krijgen over de rechtmatigheid daarvan. (32.266)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 de Wet modernisering waterschapsbestel in het Staatsblad (Stb. 208). Hierdoor worden taakomschrijving, bestuurssamenstelling en verkiezingen, alsmede het heffingenstelsel in de Waterschapswet aangepast. Vereenvoudiging, vergroting van de transparantie en van de democratische legitimatie zijn uitgangspunten voor de wetswijziging. Verder zijn de hoofdstukken over begroting en rekening en administratie en controle herzien. In het kader van de uniformering van de comptabele regelgeving zijn de bepalingen daarover in overeenstemming gebracht met overeenkomstige bepalingen in de Gemeentewet. De wet regelt tevens invoering van een nieuw watersysteemheffing in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend en verdedigd door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.601)
 • Bracht in 2007 de Binnenvaartwet (Stb. 498) tot stand. Deze integreert de Wet vervoer binnenvaart, de Binnenschepenwet en Wet vaartijden en bemanningssterkte in één wet. De regels worden hierdoor vereenvoudigd en geharmoniseerd. De wet heeft zowel op de bedrijfsmatige als recreatieve vaart betrekking. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.523)
 • Bracht in 2008 samen met minister Verburg wetten tot stand tot goedkeuring van verdragen over uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. In december 2005 kwamen in Middelburg drie verdragen tussen Nederland en het Vlaamse Gewest tot stand over ontwikkelingen in en rond de Schelde. Het gaat daarbij om ontpoldering langs de Westerschelde, natuurontwikkeling, gemeenschappelijk nautisch beheer en verdieping van de vaargeul. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen en minister Bot. (30.862, 30.863, 30.864, 30.866, 30.867)
 • Bracht in 2009 de Waterwet (Stb. 107) tot stand. Hierdoor worden acht bestaande wetten over waterbeheer vervangen door één wet. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Dit beheer omvat het tegengaan van overlast, schaarste en vervuiling, het gebruik van water voor scheepvaart, industrie, landbouw en recreatie, en de drinkwatervoorziening. De bestaande zes vergunningsstelsels worden gebundeld. Het wetsvoorstel werd in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.818)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zij groeide op in Amersfoort
 • Haar vader was directeur van een basisschool; haar moeder was onderwijzeres

woonplaats
Heerenveen

publicaties/bronnen

publicaties
diverse artikelen, o.a. in "Friesch Dagblad"

literatuur/documentatie
 • Karolien Knols, "'IJdelheid is een valkuil'", "Volkskrant Magazine", 20 januari 2007
 • Jeroen Wester, "Oppositiedier voert overlevingsstrijd op het pluche", NRC Handelsblad, 25 februari 2008

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.