J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

foto J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website Christenunie.nl

Tineke Huizinga (1960) is sinds 11 juni 2019 lid van ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer en sinds 6 april 2021 fractievoorzitter. In de periode 2002-2007 was zij Tweede Kamerlid. Was toen lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Was daarna staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende en na het uittreden van de PvdA-bewindsliden in 2010 acht maanden minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 2015-2018 was zij directeur van de Stichting "Wilde Ganzen". Eerder was zij gemeenteraadslid in Heerenveen. Als Eerste Kamerlid houdt mevrouw Huizinga zich bezig met Europese zaken, buitenlands beleid en defensie, economische zaken, klimaat, landbouw en immigratie en asiel.

ChristenUnie
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johanna Catharina (Tineke)

geboorteplaats en -datum
Wouterswoude (gem. Dantumadeel), 16 februari 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van april 1998 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf januari 2000

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambteloos, tot april 1998
 • lid gemeenteraad van Heerenveen, van april 1998 tot juni 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met water, binnen- en zeevaart, dijken en decentraal openbaar vervoer), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010
 • directeur Stichting "Wilde Ganzen", van 1 december 2015 tot 1 januari 2018 (internationale armoedebestrijding)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 april 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. Directoraat-generaal Water en de Rijkswaterstaat (met inbegrip van de binnenvaart, de zeevaart, onderhoud van vaarwegen, havens behoudens de mainports Amsterdam en Rotterdam, dijken, sluizen en infrastructuurinpassingen kust en water); b. Het decentrale openbaar vervoer (bus, tram, metro, taxi, decentrale treinverbindingen); c. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); d. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Movares, adviseurs en ingenieurs, vanaf 1 juni 2018
 • lid Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050, vanaf 8 juli 2022

vorige (2/11)
 • lid Raad van Commissarissen, Parnassia Groep, van 1 januari 2015 tot 31 januari 2021
 • voorzitter Stichting Prioriteit Fivoor v/h aandeelhouderschap Kijvelanden, van januari 2015 tot 31 januari 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 13 juni 2023
 • eerste vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 juni 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde op 23 februari 2006 de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over kindersmokkel vanuit Somalië
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust). De verdediging van dit voorstel werd in 2009 overgenomen door Joël Voordewind. (30.579)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/9)
 • Bracht in 2008 een Visie op het toekomstige taxibeleid uit en wist in 2009 in samenspraak met de taxibranche een pakket samen te stellen om deze sector te hervormen. Koos voor een decentrale aanpak, met onderscheid tussen straattaxivervoer en contractvervoer. Er gingen wel landelijke basiseisen gelden voor kwaliteit, chauffeursgedrag en dienstverlening. (31.521)
 • Diende in 2010 als minister van VROM een wetsvoorstel in om vergunningverlening te regelen over bewoning van recreatiewoningen. Daarmee moeten bewoners van die woningen duidelijkheid krijgen over de rechtmatigheid daarvan. (32.266)
 • Diende in 2010 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De wet werd door haar opvolgster in 2011 in het Staatsblad gebracht. (32.304)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2007 de Binnenvaartwet (Stb. 498) tot stand. Deze integreert de Wet vervoer binnenvaart, de Binnenschepenwet en Wet vaartijden en bemanningssterkte in één wet. De regels worden hierdoor vereenvoudigd en geharmoniseerd. De wet heeft zowel op de bedrijfsmatige als recreatieve vaart betrekking. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.523)
 • Bracht in 2008 samen met minister Verburg wetten tot stand tot goedkeuring van verdragen over uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. In december 2005 kwamen in Middelburg drie verdragen tussen Nederland en het Vlaamse Gewest tot stand over ontwikkelingen in en rond de Schelde. Het gaat daarbij om ontpoldering langs de Westerschelde, natuurontwikkeling, gemeenschappelijk nautisch beheer en verdieping van de vaargeul. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen en minister Bot. (30.862, 30.863, 30.864, 30.866, 30.867)
 • Bracht in 2009 de Waterwet (Stb. 107) tot stand. Hierdoor worden acht bestaande wetten over waterbeheer vervangen door één wet. De wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Dit beheer omvat het tegengaan van overlast, schaarste en vervuiling, het gebruik van water voor scheepvaart, industrie, landbouw en recreatie, en de drinkwatervoorziening. De bestaande zes vergunningsstelsels worden gebundeld. Het wetsvoorstel werd in 2006 ingediend door staatssecretaris Schultz van Haegen. (30.818)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een motie-Duyvendak/Roemer waarin vanwege de problemen met de OV-chipkaart het vertrouwen in haar werd opgezegd. De motie kreeg steun van GroenLinks, SP, VVD en PVV.

uit de privésfeer
 • Zij groeide op in Amersfoort

verkiezingen
 • Werd in 2002 en 2003 met voorkeurstemmen gekozen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Karolien Knols, "'IJdelheid is een valkuil'", "Volkskrant Magazine", 20 januari 2007
 • Jeroen Wester, "Oppositiedier voert overlevingsstrijd op het pluche", NRC Handelsblad, 25 februari 2008

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.