Advies en onderbouwing

Rondom de regering en Staten-Generaal zijn er verschillende instellingen die zorgen voor advies over en onderbouwing bij beleid. Dit vindt plaats op allerlei terreinen en vanuit verschillende perspectieven.

Sommige colleges zijn vastgelegd in de Grondwet en hebben vanuit de Grondwet ook een taak meegekregen, zoals de Raad van State. Andere komen voort uit een specifieke wet, zoals het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) dat zijn oorsprong kent in de Wet open overheid (Woo).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Wetgeving

De belangrijkste organen die adviseren over bestuurlijke aangelegenheden zijn:

2.

Financieel-economisch

Er zijn twee belangrijke adviesorganen op sociaal-economisch en financieel gebied.

 • Sociaal-Economische Raad (SER)

  De Sociaal-Economische Raad (SER) is opgericht in 1950 en adviseert de regering over het sociaal-economisch beleid. De adviezen hebben een belangrijke invloed op het regeringsbeleid. De SER is een tripartiet (driedelig) overlegorgaan met 33 leden: 11 uit ondernemersorganisaties, 11 uit werknemersorganisaties en 11 onafhankelijke kroonleden.

3.

Wetenschap

Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering.

 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen voor toekomstig regeringsbeleid uit aan de regering. Door de openbaarheid kunnen WRR-rapporten grote politieke invloed hebben. De WRR is in 1976 officieel bij wet ingesteld.

5.

Onderwijs & Cultuur

 • Onderwijsraad

  De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs.

6.

Informatiehuishouding

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege dat aan de regering en het parlement adviezen uitbrengt over openbaarmaking van overheidsinformatie. Dat doet het college zowel gevraagd als ongevraagd. Het college adviseert over de openbaarmaking van informatie uit de centrale overheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

7.

Samenleving

 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

8.

Zorg

9.

Cijfers

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie, levert het CBS cijfers over Nederland aan. Soms verricht het CBS ook statistische prognoses. De CBS-cijfers worden in zeer brede kring gebruikt.