Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is een onafhankelijk adviescollege dat de regering en het parlement adviseert over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving.

Het ATR brengt advies uit over alle voorgenomen wet- en regelgeving van de Staten Generaal. Tevens kan het ATR op verzoek ook bestaande wetgeving van de nationale- en lagere overheden onder de loep nemen. De adviezen zijn op geen enkele wijze bindend, het betreft slechts een indicatie hoe de indiener van het wetsvoorstel regeldruk kan verminderen.

Het ATR was aanvankelijk een tijdelijk adviescollege, geïnstalleerd in 2017. In 2022 besloot de ministerraad het ATR echter aan te wijzen als een permanent adviescollege. Het ATR is een college van drie leden dat wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De kerntaak van het ATR is het adviseren van de regering en het parlement over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving. Het advies wordt uitgebracht in een vroeg stadium van het wetgevingsproces zodat het vroegtijdig aangepast kan worden. Alle adviezen van het ATR zijn openbaar en te vinden op de website. De adviezen zijn op geen enkele wijze bindend, het betreft slechts een indicatie hoe de indiener van het wetsvoorstel regeldruk kan verminderen.

2.

Werkwijze

Het ATR geeft een eindoordeel in de vorm van een dictum (advies). Er zijn vier verschillende dicta mogelijk:

  • indienen: het wetsvoorstel is geschikt voor behandeling in de ministerraad of tweede kamer.
  • indienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel heeft enige aanpassing nodig.
  • niet indienen tenzij met de adviespunten rekening is gehouden: het wetsvoorstel heeft substantiële aanpassingen nodig.
  • niet indienen: het wetsvoorstel is in deze vorm niet geschikt voor behandeling in de tweede kamer of ministerraad.

3.

Organisatie

Aan het hoofd van het ATR staat het driekoppige college. Het college wordt benoemd bij koninklijk besluit . Het college is in 2017 benoemd. Het ATR moet eens in de vier jaar worden geëvalueerd. In 2020 is het functioneren van het college door Berenschot geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het ATR met 11 fte. een hoge productie levert en ruimschoots heeft voldaan aan de prestatie-eisen die met het kabinet waren overeengekomen. Verder hebben stakeholders, zoals ministeries en partijen in de samenleving en politiek, veel waardering voor het werk van het adviescollege.

4.

Historische ontwikkeling

Het ATR is voortgekomen uit Actal, het Adviescollege toetsing administratieve lasten.

In november 1998 bracht de Commissie Administratieve Lasten een advies uit over een mogelijke vermindering van de regeldruk. Naar aanleiding van het advies heeft het toenmalige kabinet in 2000 het Actal opgericht. Aanvankelijk bestond de taak van Actal alleen uit het adviseren over de gevolgen van nieuwe regelgeving op administratieve lasten voor bedrijven. In de loop der jaren is het werkterrein van Actal drie keer uitgebreid. De eerste uitbreiding betrof de regeldrukgevolgen van bestaande regelgeving op de administratieve lasten van bedrijven. Met de tweede uitbreiding kon het Actal ook adviseren over de gevolgen van bestaande en voorgenomen regelgeving op de regeldruk voor burgers. De laatste uitbreiding zorgde ervoor dat Actal ook lagere overheden kon adviseren.

In 2011 werd aangekondigd dat Actal zou worden omgevormd van een tijdelijk naar een permanent adviescollege, maar in 2014 besliste het kabinet Rutte-II om Actal geen permanente status te verlenen. Per 1 juni 2017 hield het Actal op te bestaan, verlenging was om juridische redenen niet mogelijk: de kaderwet adviescolleges stond dat niet toe. De directe opvolger is het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

Aanvankelijk was het ATR een tijdelijk adviescollege. Het mandaag liep tot 1 juni 2021, maar na een positieve evaluatie is dit verlengd tot 1 december 2022. Op 8 juli 2022 besloot de ministerraad het ATR als een permanent adviescollege te houden.