Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege dat aan de regering en het parlement adviezen uitbrengt over openbaarmaking van overheidsinformatie. Dat doet het college zowel gevraagd als ongevraagd. Het college adviseert over de openbaarmaking van informatie uit de centrale overheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Het college bestaat uit maximaal vijf leden, die bij koninklijk besluit worden benoemd op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ACOI vindt zijn grondslag in de Wet open overheid.

De instelling van het ACOI vond plaats op 3 juni 2022. Op dit moment is Ineke van Gent de voorzitter.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

Het ACOI heeft een advies-, bemiddelings- en voorlichtingsfunctie over de regels over openbaarheid van overheidsinformatie. Het adviescollege ondersteunt op die manier journalisten, wetenschappers, gemeentelijke instanties en andere mensen die beroepsmatig met de Wet open overheid bezig zijn.

Het ACOI:

  • adviseert aan de regering en het parlement over de uitvoering van regels over de openbaarmaking van overheidsinformatie. Dat doet het ACOI gevraagd en ongevraagd.
  • adviseert over wetsvoorstellen en AMvB's die te maken hebben met openbaarmaking van publieke informatie.
  • adviseert aan bestuursorganen als er klachten zijn ingediend bij het ACOI door journalisten of wetenschappers over publieke informatie.
  • bemiddelt, in het geval van klachten, tussen de klager en het betrokken bestuursorgaan.
  • geeft voorlichting aan bestuursorganen over de toepassing van de Wet open overheid.

Elk bestuursorgaan heeft een informatieplicht tegenover het ACOI. Het is aan deze organen dus verplicht om alle gegevens te verstrekken aan het ACOI om zijn taak uit te kunnen voeren.

2.

Organisatie

Het ACOI bestaat uit maximaal vijf leden. De voorzitter is op dit moment Ineke van Gent. De leden van het college worden bij koninklijk besluit benoemd.

Het ACOI heeft een eigen collegebureau dat de collegeleden ondersteunt.

Dit adviescollege moet niet verward worden met de Regeringscommissaris Informatie­huishouding, die een uitvoerende rol heeft in het actieplan voor informatiehuishouding voor de open overheid.

3.

Historische ontwikkeling

Het ACOI is opgericht op 3 juni 2022 en vindt zijn grondslag in de Wet open overheid. Deze wet is per 1 mei 2022 van kracht en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur.