Tweede Kamerwerkgroep Herziening Reglement van Orde

Deze werkgroep uit de Tweede Kamer bereidt herziening van het Reglement van Orde voor. Zij moet allereerst de vraag beantwoorden of het Reglement van Orde nog voldoende houvast biedt voor de vergaderingen van de Tweede Kamer of dat aanpassing of modernisering nodig is. Als dat laatste het geval is, zal de werkgroep daar ook concrete voorstellen voor doen.

Het was de bedoeling dat de werkgroep voor 1 maart 2019 een eindrapport aan het Presidium zou aanbieden.

Voorzitter van de werkgroep is Kees van der Staaij (SGP). De werkgroep telt naast hem nog negen leden, uit negen fracties. Liselotte Boeve is griffier van de werkgroep.

1.

Leden


Meer over