Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De PvdA haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 1.848.805 (19,6%) van de 9.416.001uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 30 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met GroenLinks, die voor deze partijen in totaal 1 restzetel opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De PvdA ging de verkiezingen in met het programma 'Iedereen telt mee'. Het program richtte zich vooral op het bundelen van krachten om de (economische)crisis aan te pakken.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 10 miljard euro netto bezuinigingen; in 2015 een verwacht begrotingstekort van 1,5 tot 1,8 procent
 • hervorming van het depositogarantiestelsel, banken dragen bij op basis van het risico dat zij nemen
 • verhoging van de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar; vervroegd pensioen moet voor lage inkomens mogelijk blijven
 • invoeren van een nieuw belastingtarief van 60% over het belastbaar inkomen boven 150.000 euro
 • vanaf 2014 een afbouw van de hypotheekrenteaftrek tot 30 procent; vanaf 2014 een afbouw van de maximale schuld waarover renteaftrek mogelijk is naar de gemiddelde huizenprijs

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • werkgevers en vakbonden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de eerste WW-periode; geen veranderingen in hoogte en duur van de WW-uitkering
 • het met werkgevers en werknemers opstellen van een sociaalakkoord voor loonmatiging, langer doorwerken en het investeren in oudere werknemers
 • invoering van een scholingsrecht en scholingsplicht voor alle werknemers
 • verlaging belastingtarief en verhoging belastingkortingen voor mensen met lage inkomens

Zorg

 • kleine nominale premie met daarbovenop een inkomensafhankelijke premie voor de basisverzekering; afschaffing zorgtoeslag
 • overheveling van taken uit de AWBZ en jeugdzorg naar gemeenten; scheiding tussen wonen en zorg in AWBZ
 • afschaffing van de numerus fixus voor de studie geneeskunde
 • invoering van het principe dat iedereen orgaandonor is tenzij een persoon actief bezwaar aantekent

Veiligheid

 • verplichte gezinscoaching of opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen onder de 12 jaar die met politie in aanraking komen
 • regulering van wietteelt; coffeeshops worden behandeld als normale horecabedrijven
 • invoering van wijkrechters die zoveel mogelijk zaken in één buurt afhandelen

Onderwijs

 • verscherping van de exameneisen in het middelbaar onderwijs
 • behoud koppeling leraarsalarissen aan salarissen in de markt; stimulering van bij- en nascholing van docenten
 • mogelijk maken van tussentijdse opvang op elke school
 • omzetten van de basisbeurs in het hoger onderwijs in een sociaal leenstelsel

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • Europese harmonisatie van toelating asielzoekers
 • behoud dubbele nationaliteit moet mogelijk blijven
 • expliciet strafbaar stellen van gedwongen huwelijken

Overig

 • invoering van een door de gemeenteraad gekozen burgemeester
 • invoering van correctieve referenda
 • Eerste Kamer krijgt een eenmalig terugzendrecht in plaats van het afstemrecht, de Tweede Kamer zal zich na terugzending opnieuw over het wetsvoorstel moeten buigen
 • opheffing van het verbod op toetsing aan de Grondwet
 • Nederland besteedt tenminste 0,8 procent van het bruto nationaal product (BNP) aan ontwikkelingssamenwerking

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over