CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Het CDA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 21 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Voor de verkiezingen had het CDA 41 zetels in de Tweede Kamer. Meteen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag kondigde Balkenende zijn vertrek uit de politiek aan. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Slagvaardig en Samen'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

Het CDA haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 1.281.866 (13,6%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 21 zetels, waarvan 1 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Sabine Uitslag stond op plaats 31 van de kieslijst, zij werd daarom dankzij voorkeursstemmen verkozen tot Tweede Kamerlid.

2.

Verkiezingsprogramma 2010

Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Slagvaardig en Samen'. Het is vooral gericht op hervormingen om de samenleving klaar te maken voor de uitdagingen op de korte en middellange termijn.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 18 miljard euro netto aan bezuinigingen; een verwacht begrotingsevenwicht in 2015
 • hervorming van het depositogarantiestelsel, banken dragen bij op basis van omvang en een risicoprofiel
 • verhoging van de AOW-leeftijd in 2015 naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar
 • strengere controles op naleving van het Europese Stabiliteits- en groeipact

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • handhaving van de hypotheekrenteaftrek
 • een loondoorbetalingverplichting voor werkgevers bij ontslag van personeel; hierna maximaal 1 jaar WW
 • onderdelen van de Crisis- en Herstelwet krijgen een permanent karakter

Zorg

 • behoud eigen risico bij basisverzekering; hervorming van de zorgtoeslag
 • AWBZ wordt alleen nog ingezet voor de niet op genezing gerichte, intensieve en langdurige zorg
 • vrijstelling van sollicitatieplicht voor 60-plussers indien zij meer dan 24 uur per week geregistreerd vrijwilliger zijn in zorg of welzijn
 • wegnemen belemmering voor implementatie van domotica (de inzet van techniek en dienstverlening van buitenaf naar een woning om de kwaliteit van wonen en leven te vergroten)

Veiligheid

 • jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit krijgen een laatste kans in campussen
 • aanpak van criminele jongerenbendes door het opleggen van een strafdienstplicht waardoor de jongeren zich buiten schooltijd nuttig moeten maken voor de samenleving
 • invoering van wekelijkse snelrechtzittingen voor reguliere delicten
 • verhoging van de langst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf van 30 naar 40 jaar
 • einde aan het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops

Onderwijs

 • behoud van de maatschappelijke stage in het curriculum van het voortgezet onderwijs
 • omvormen van ROC's tot vakscholen
 • vervanging van numerus fixus voor selectie aan de poort.
 • opzetten van topopleidingen zoals University Colleges die een hoger collegegeld mogen vragen
 • behoud studiefinanciering; verhoging collegegeld voor studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus één jaar

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • Europese harmonisatie van toelating asielzoekers; gezamenlijke aanpak van het terugkeerbeleid
 • aanscherping van de toelatingseisen voor (huwelijks)migranten
 • snellere uitzetting van criminele vreemdelingen; harde aanpak van mensen die profiteren van illegalen
 • beëindiging van verblijfsrecht migranten (vluchtelingen uitgezonderd) die in de eerste vijf jaar van hun verblijf een beroep op de bijstand doen

Overig

 • de volksvertegenwoordiging krijgt een ruimer budget voor studie en onderzoek
 • Nederland besteedt tenminste 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP) aan ontwikkelingssamenwerking

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten 2010

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over