Prof.Dr. A. (Ab) Klink

foto Prof.Dr. A. (Ab) Klinkvergrootglas

Ab Klink (1958) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van 17 juni tot en met 6 september 2010 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij was eerder ambtenaar op het ministerie van Justitie en directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA. In de periode 10 juni 2003 tot 22 februari 2007 was hij Eerste Kamerlid. Hij was toen onder meer voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs. Sinds mei 2011 is hij deeltijd-hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU. In 2014 trad hij toe tot de directie van zorgverzekeraar VGZ.

CDA
in de periode 1999-2010: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, directeur wetenschappelijk instituut partij

voornaam (roepnaam)

Abraham (Ab)

personalia

geboorteplaats en -datum
Stellendam (Z.H.), 2 november 1958

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1983

hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker, Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 1 april 1984 tot 1 april 1992
 • politiek medewerker minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin, van 1 april 1992 tot 1 juni 1994
 • raadadviseur directie Wetgeving, ministerie van Justitie, van 1 juni 1994 tot 1 juli 1995
 • beleidscoördinator afdeling Rechtspleging, ministerie van Justitie, van 1 juli 1995 tot 1 december 1996
 • plaatsvervangend directeur afdeling Rechtspleging, ministerie van Justitie, van 1 december 1996 tot 1 juni 1999
 • directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 1 juni 1999 tot 22 februari 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 7 september 2010
 • deeltijd-hoogleraar zorg, arbeid en politieke sturing, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 27 mei 2011
 • werkzaam bij Adviesbureau "Booz & Company", van 1 juni 2011 tot 1 januari 2014
 • lid Raad van Bestuur (portefeuille zorg), zorgverzekeraar "VGZ", vanaf 1 januari 2014

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 een beleidsbrief uit over de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). Er moeten circa 3000 stabiele en homogene DBC’s komen (in plaats van de 40.000 bestaande afspraken), op basis waarvan ziekenhuizen en verzekeraars afspraken met elkaar kunnen maken baseren. Een bekostigingssystematiek die zorgaanbieders een adequate vergoeding biedt voor geleverde prestaties wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor organisatorische en kwalitatieve verbetering van de zorg. Transparante en kostendekkende tarieven bieden meer mogelijkheden om de aanwezige medisch inhoudelijke en bedrijfseconomische creativiteit aan te wenden, waarvan uiteindelijk de patiënt moet profiteren. Er zal in een reeks van jaren worden overgegaan van budgetfinanciering van ziekenhuizen naar prestatiebekostiging. De brief kondigt de geleidelijke invoering van DBC's aan, waarbij de ruimte voor vrije prijsvorming in ziekenhuizen in 2008 wordt verhoogd van tien naar twintig procent. (29.48, nrs. 37 en 48)
 • Was verantwoordelijk voor het per 1 juli 2008 rookvrij maken van de gehele horeca. De sinds 2004 bestaande uitzondering voor werkgevers in de horeca om voor rookvrije werkomstandigheden te zorgen, vervalt. Er mogen wel afgesloten rookruimtes komen waar niet wordt bediend. (30.800)
 • Bracht in 2008 samen met minister Verburg de nota "Gezonde voeding, van begin tot eind" uit. Bij voeding staan 'gezond, evenwicht en gevarieerd' voorop; het gezondheidsbeleid richt zich op gezondheidswinst. Vanwege die winst is het aanleren van goede voedingsgewoonten bij de jeugd belangrijk. Bij ouderen komt er meer aandacht voor ondervoeding. De overheid zal vooral faciliteren, stimuleren en initiëren. Private partijen krijgen ruimte om hun eigen rol op te pakken. (31.532)
 • Diende in 2008 het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg in. Hiermee moesten randvoorwaarden worden geschapen voor een veilige en zorgvuldige invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het wetsvoorstel werd in 2009 door de Tweede Kamer aanvaard. De Eerste Kamer nam in juli 2010 echter een motie-Tan aan, waarin werd gevraagd geen onomkeerbare stappen zetten in het proces van invoering van het EPD. De behandeling van het wetsvoorstel werd daarna opgeschort. In 2011 verwierp de Eerste Kamer, na verdediging door minister Schippers, het wetsvoorstel met algemene stemmen. (31.466)
 • Verbood per 1 december 2008 de verkoop van paddo's
 • Bracht in 2009 samen met minister Rouvoet en staatssecretaris Bussemaker de Nota Overgewicht uit. De gezondheidsproblemen die met obesitas en overgewicht hebben te maken zijn te vergelijken met gezondheidsproblemen in de negentiende eeuw door slechte hygiëne. Voor de aanpak van het probleem zijn preventie en bewustwording nodig, maar ook vermindering van het aanbod van ongezonde voeding en bevordering van bewegen en sporten. Daarnaast moet er onderzoek en monitoring plaatsvinden. (31.899)
 • Diende in 2009 samen met de ministers Ter Horst en Rouvoet een wijziging van de Drank- en Horecawet in, die onder meer gemeenten meer mogelijkheden moet geven om overmatige alcohol gebruik van jongeren tegen te gaan. Het wetsvoorstel werd in 2012 door de ministers Schippers en Opstelten in het Staatsblad gebracht. (32.022)
 • Besloot in augustus 2009 op advies van de Gezondheidsraad en het RIVM om voor bepaalde risicogroepen over te gaan tot vaccinatie tegen influenza A (H1N1, Mexicaanse griep). Tot de risicogroepen behoorden onder meer mensen van 60 jaar en ouder, mensen met hart- of longziekte en nier- en astmapatiënten. In september werd besloten de vaccinatie ook aan zwangeren aan te bieden en in november werd besloten dat jonge kinderen (vanaf 6 maanden tot 4 jaar) zouden worden ingeënt.
 • Diende in 2010 het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg in, waarmee de rechtspositie van cliënten (onder meer in hun relatie met een zorgaanbieder) moet worden versterkt. (32.402)
 • Besloot per 1 juli 2010 toekenning van persoonsgebonden budgetten (pgb's) vanwege forse overschrijdingen in de eerste helft van 2010 per direct stop te zetten tot in ieder geval begin 2011 (25.657)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wet (Stb. 490) tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag tot stand waardoor de no-claimteruggave wordt vervangen door een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt niet voor de huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg. Bepaalde categorieën chronisch zieken en gehandicapten krijgen compensatie voor het eigen risico. Door de wijziging vervalt de met name voor chronisch en langdurig zieken als onrechtvaardig beschouwde no-claimregeling. (31.094)
 • Bracht in 2008 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 80) van de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) tot stand, waardoor onder andere de mogelijkheden voor een dwangbehandeling in een psychiatrisch ziekenhuis worden verruimd. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door de ministers Hoogervorst en Donner. (30.492)
 • Bracht in 2008 de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in het Staatsblad (Stb. 164). Hierdoor kan in de zorgsector gebruik worden gemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig om eenduidig vast te kunnen stellen welke gegevens bij welke cliënt horen. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend en in 2006 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Hoogervorst. (30.380)
 • Bracht in 2008 de Wet publieke gezondheid (Stb. 460) tot stand. De wet implementeert de (nieuwe) Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ter verbetering van de internationale infectieziektebestrijding. Hiermee wordt het mogelijk om sneller in te grijpen bij dreiging en bestrijding van infectieziektecrises, zoals bijvoorbeeld de vogelgriep. De wet vervangt de Wet collectieve preventie volksgezondheid, Infectieziektewet en Quarantainewet. (31.316)
 • Bracht in 2009 de Wet ambulancezorg (Stb. 65) tot stand. De wet vervangt de Wet ambulancevervoer en schept een nieuwe wettelijk kader voor de organisatie van de ambulancezorg. In iedere regio komt er één aanspreekpunt voor het aanbod van ambulancezorg, de Regionale Ambulancevoorziening. Het wetsvoorstel was in 2004 ingediend door minister Hoogervorst. (29.835)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn tweelingbroer Huib is predikant
 • Zijn vader was eigenaar van een cafetaria en later assurantieadviseur

woonplaats
Capelle aan den IJssel

publicaties/bronnen

publicaties
"Christen-democratie en overheid: de christen-democratische politieke filosofie en enige staats- en bestuursrechtelijke implicaties" (dissertatie, 1991)

literatuur/documentatie
 • Guus Valk, "De co-piloot bepaalt de koers. Onder invloed van Ab Klink, de denker van het CDA, werd de partij 'liberaal'", NRC Handelsblad, 16 oktober 2006
 • Hans van Soest, "Beeld van moraalridder zo mis dat het koddig is", Algemeen Dagblad, 3 januari 2009
 • Wilfried van der Bles, "Ab Klink, van 'moraalridder' tot dissident", Trouw, 2 september 2010

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.