Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten

foto Drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schoutenvergrootglas

Ank Bijleveld (1962) is sinds 1 januari 2011 Commissaris van de Koning(in) in Overijssel. Zij was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het vierde kabinet-Balkenende. Mevrouw Bijleveld was Tweede Kamerlid in de periode 1989-2001 en in 2010. Daarvoor werkte zij bij de gemeente Hengelo (Ov.), was zij raadslid in Enschede en was zij actief bij het dekenaat van Enschede. Van 1 januari 2001 tot 22 februari 2007 was zij burgemeester van Hof van Twente. Zij was enige jaren vicefractievoorzitter en in 2010 betrokken bij de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie.

CDA
in de periode 1989-heden: kandidaat-minster, lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

voornamen (roepnaam)

Anna Theodora Bernardina (Ank)

personalia

geboorteplaats en -datum
IJsselmuiden, 17 maart 1962

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker Bureau beleidsplanning, gemeente Hengelo (Ov.), van 1986 tot maart 1989
 • lid gemeenteraad van Enschede, van 29 april 1986 tot 16 november 1989
 • projectleider pilot-project kantoorautomatisering, gemeente Hengelo (Ov.), van maart 1989 tot november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 16 januari 2001
 • burgemeester van Hof van Twente, van 1 januari 2001 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met onder Koninkrijksrelaties, financiën en wetgeving lagere overheden, rampenbestrijding, vermindering lastendruk en organisatie rijksoverheid), van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 januari 2011
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Overijssel, vanaf 1 januari 2011

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met a. het beleid en beheer met betrekking tot de financiële verhoudingen met medeoverheden (Financiële Verhoudingswet, Gemeentefonds en Provinciefonds) en de coördinatie van (algemene en specifieke) uitkeringen aan medeoverheden; b. beleid en de wetgeving aangaande de inrichting en werking van provincies en gemeenten (Gemeentewet, Provinciewet), inclusief veiligheidsregio's, brandweer en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; c. beleid ten aanzien van elektronische publieke dienstverlening en de vermindering van administratieve lasten voor burgers; d. beleid ten aanzien van overheidsinformatie en archiefselectie, en van basisadministraties persoonsgegevens en Nederlandse reisdocumenten; e. openbaarheid van bestuur; f. Algemene bestuursdienst en organisatie bedrijfsvoering Rijk; g. ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse beleid inzake de samenwerkingsrelatie van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba en de coördinatie van de Nederlandse personele, materiële en financiële inzet daarbij (De staatssecretaris van BZK is belast met het transitieproces van de bestuurlijke herinrichting van de Nederlandse Antillen in het algemeen en namens het land Nederland met de omvorming van de drie kleine eilanden tot openbaar lichaam in het bijzonder, De minister van Justitie is namens de rijksministerraad opdrachtgever voor de aanpassing van het Statuut, en van de organieke wetten ter uitvoering daarvan met betrekking tot de rechtspleging en de rechtshandhaving en voor eventuele aanpassing van de overkoepelende bestuursstructuur; h. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid in de periode 1989-2001 vooral bezig met sociale zaken, gezinsaangelegenheden en Antilliaanse zaken
 • Diende in 1998 een initiatiefwetsvoorstel in om werknemers meer mogelijkheden te geven arbeid en zorg te combineren. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken. (26.009)
 • Was in 2010 woordvoerster media en cultuur.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2008 de Nota 'Juridische keuzes regelgeving Bonaire, Sint-Eustatius en Saba' uit. Daarin wordt de wetgevingsoperatie aangekondigd die nodig is om de status van de deze eilanden van de Nederlandse Antillen te veranderen. Er komen wetten over de openbare lichamen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, voor de financiële verhoudingen met deze eilanden en er komt een herziening van de Kieswet. Ook diverse bestaande rijkswetten moeten worden aangepast. Die wet- en regelgeving hangt samen met de uitvoering van een in oktober 2006 tot stand gekomen akkoord over de staatkundige positie van de drie eilanden. (31.568)
 • Voerde in december 2008 namens Nederland de onderhandelingen op de Ronde Tafelconferentie in Willemstad (N.A.) over de staatkundige toekomst van de Nederlandse Antillen. Op de conferentie werd een akkoord bereikt over sanering van de Antilliaanse staatsschuld, en over het financieel beheer en toezicht op de rechtshandhaving na ontbinding van de Nederlandse Antillen als staatkundige eenheid.
 • Bracht in 2009 het Beleidskader gemeentelijke herindeling uit, waarin het uitgangspunt 'gemeentelijke herindeling van onderop' blijft gehandhaafd (de regering zal zelf geen initiatieven ondernemen). Wel wordt nadere invulling gegeven aan het draagvlakcriterium en aan de wijze waarop dit criterium wordt getoetst. Indien er geen sprake is van een unaniem draagvlak in gemeenten, is het aan de provincie om te beoordelen of er wel een voldoende draagvlak is voor voortzetting van de herindeling. (28.750)
 • Kwam in 2009 samen met minister Van der Laan met een Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling. Rijk, provincies en gemeenten gaan de ongewenste gevolgen van bevolkingskrimp in sommige delen van het land aanpakken. Kern daarbij is dat krimpgemeenten met het vaststellen van regionale actieplannen onderlinge solidariteit tonen en verstandig inspelen op bevolkings- en huishoudensdaling. Het Rijk ondersteunt op woongebied de verbeteringen van de leefbaarheid met 31 miljoen euro en regelt ook op nationaal niveau solidariteit tussen groei- en krimpgebieden. Bij wijze van experiment krijgt een aantal gemeenten tijdelijk een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Bovendien wordt vanaf 2015 bij de verdeling van het geld voor stedelijke vernieuwing ook rekening gehouden met de economische slagkracht van gemeenten. (31.757)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in het Staatsblad (Stb. 124). Hierdoor wordt de mogelijkheid om als wethouder of gedeputeerde ontheffing te krijgen om buiten de gemeente resp. provincie te wonen, verruimd. Met de wijziging werd een gegroeide praktijk vastgelegd. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Remkes. (30.480)
 • Bracht in 2007 de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer in het Staatsblad (Stb. 288). De wet introduceert het burgerservicenummer (BSN) voor de klantcontacten tussen burger en overheid waarbij het gebruik van een persoonsnummer nodig is ten behoeve van eenduidige identificatie en registratie van personen en voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties onderling. Dit algemene persoonsnummer treedt in de plaats van het bestaande sociaal-fiscaalnummer (sofinummer). Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door minister Pechtold en in 2006 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Nicolaï. (30.312)
 • Bracht in 2007 een wijziging (Stb. 570) van de Gemeentewet tot stand waardoor de maximering van de tarieven van de onroerendzaakbelasting per 1 januari 2008 werd geschrapt (31.133)
 • Bracht in 2008 een wijziging (Stb. 475) van de Kieswet tot stand in verband met het verlenen van kiesrecht voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn. De Raad van State en het Europees Hof van Justitie had het maken van onderscheid tussen Nederlanders binnen en buiten Europa onrechtmatig geoordeeld. (31.392)
 • Bracht in 2008 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 551) van de Bekendmakingswet tot stand waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk worden.
 • Bracht in 2009 een wijziging van de Paspoortwet tot stand, waardoor regels worden gesteld aan het opnemen van biometrische gegevens aan reisdocumenten. Voortaan worden in reisdocumenten die van een chip zijn voorzien ook twee vingerafdrukken van de houder opgenomen. Er komt een een centrale reisdocumentenadministratie. (31.324)
 • Bracht in 2009 wetten tot stand, waarbij vijftien gemeenten worden opgeheven en vijf nieuwe gemeenten worden gevormd. De gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle gaan samen in de gemeente Zuidplas; Winschoten, Scheemda en Reiderland worden samengevoegd tot de gemeente Oldambt; Helden, Kessel, Maasbree en Meijel gaan op in Peel en Maas; het gebied van de gemeente Meerlo-Wanssum wordt verdeeld over de gemeenten Horst aan de Maas en Venray; de gemeente Arcen en Velden wordt bij Venlo gevoegd.
 • Bracht in 2009 een wet tot stand waardoor de gemeente Rozenburg per 18 maart 2010 wordt samengevoegd met de gemeente Rotterdam en een daarvan een deelgemeente wordt
 • Bracht in 2009 een wijziging (Stb. 320) van de Wet op de lijkbezorging tot stand. Hierdoor wordt onder meer de termijn voor begraven en cremeren verlengd naar zes werkdagen. Tevens wordt bepaald dat in alle gevallen van overlijden van kinderen de gemeentelijke lijkschouwer moet worden ingeschakeld. Hiermee moet worden uitgesloten dat kindermishandeling als doodsoorzaak onopgemerkt blijft. (30.696)
 • Bracht in 2010 een wet over harmonisatie van uitkeringsrechten van Tweede Kamerleden in het Staatsblad (Stb. 122). De duur van de uitkering wordt verlaagd van maximaal zes naar maximaal vier jaar en er komt een sollicitatieplicht. Er komen regels voor openbaarmaking van inkomsten uit nevenfuncties van Eerste en Tweede Kamerleden en van leden van het Europees Parlement. De wet vloeit voort uit het advies van de Commissie-Dijkstal. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Remkes en in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Ter Horst. (30.693)
 • Bracht in 2010 de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) (Stb. 345) tot stand. Deze drie eilanden stappen in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk uit de Nederlandse Antillen en treden als openbaar lichaam toe tot het Nederlandse staatsbestel. De wet regelt de instelling en inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling, de bevoegdheden van hun besturen, de openbaarheid van hun vergaderingen, het toezicht op deze structuren en de verhoudingen tot het Rijk. Een pakket van wetsvoorstellen regelt de verdere overgang. (31.954)
 • Bracht in 2010 wetten tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk, van de gemeenten Lith en Oss en van de gemeenten Margraten en Eijsden
 • Bracht in 2010 wetten tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen (nieuwe gemeente Stichtse Vecht), van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel (nieuwe gemeente Sûdwest Fryslân) en van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik (nieuwe gemeente Medemblik)
 • Bracht in 2010 diverse wetten tot stand in verband met opheffing per 10 oktober 2010 van de Nederlandse Antillen en tot verandering van de staatkundige positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden landen binnen het Koninkrijk. De wijziging van de staatkundige positie gaat gepaard met schuldsanering en strikter financieel toezicht vanuit Nederland. (32.213)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Beviel tijdens het zomerreces 1993 van een dochter
 • Haar vader was beroepsmilitair

woonplaats
Goor (Ov.)

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 24 januari 1991
 • Klaas Salverda, "Kordaat en bescheiden. Portret Ank Bijleveld", VNG Magazine, 23 maart 2007
 • Rik Winkel, "Meer van de knikkers dan van het spel", Het Financieele Dagblad, 3 september 2010
 • Noël van Bemmel, "Geduldig bestuurder die geen uitglijders maakt", De Volkskrant, 30 september 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.