Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

foto Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranusvergrootglas

Melanie Schultz van Haegen (1970) was van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 minister van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I en het kabinet-Rutte II . Eerder was zij van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Balkenende I, II en III. Mevrouw Schultz van Haegen was eerder namens de VVD wethouder in Leiden en in 2003 korte tijd Tweede Kamerlid. In 2007-2010 was zij directeur zorginkoop bij Achmea.

VVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Voornamen (roepnaam)

Melanie Henriëtte (Melanie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Laag-Soeren (gem. Rheden), 28 juni 1970

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Leiden, van 12 april 1994 tot 14 mei 2002
 • onderzoeker en adviseur "B&A groep" te 's-Gravenhage, van 1995 tot 1997
 • senior adviseur "B&A-groep" te 's-Gravenhage, van 1997 tot 1999
 • wethouder (van economische zaken, grondzaken, toerisme/parkeren en communicatie) van Leiden, van 12 oktober 1999 tot 22 juli 2002
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, water, scheepvaart en de milieuwetgeving scheepvaart en het KNMI; sinds mei 2003 tevens met aangelegenheden inzake de spoorwegen), van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • directeur zorginkoop, "Achmea Zorg", van februari 2007 tot oktober 2010
 • minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017
 • voorzitter bestuur Stichting Porticus (financiering projecten), vanaf januari 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Balkenende belast met luchtvaart, water en het KNMI
 • Was als staatssecretaris in de kabinetten-Balkenende II en III tevens belast met personenvervoer per spoor, inclusief de capaciteitsverdeling

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in 2004 met een Plan van Aanpak "Beheer en Onderhoud Spoorwegen" (Herstelplan Spoor) waarin tot en met 2010 853 miljoen euro extra werd uitgetrokken voor verbetering van het onderhoud aan het spoor. Voor 2006 tot en met 2012 werd 1075 miljoen euro gereserveerd om knelpunten op het spoor op te lossen.
 • Sloot in 2005 met de regering van het Vlaams Gewest een verdrag over uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-esturarium. Dit behelst onder meer uitdieping van de vaargeul in de Westerschelde en natuurherstel, onder meer door ontwikkeling van een intijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder
 • Bracht in 2006 de planologische kernbeslissing 'Ruimte voor de rivier' uit en loodste deze in 2006 door de Eerste Kamer. In de pkb staan maatregelen om het rivierenlandschap te beveiligen tegen overstromingen. Het accent verschuift van dijkversterking naar rivierverruiming. (30.080 )
 • Bracht in 2006 samen met staatssecretaris Van Geel een standpunt uit over de groei van Schiphol. Groei blijft mogelijk, maar er moeten maatregelen worden genomen om de geluidhinder te beperken en daarover moeten afspraken worden gemaakt met luchtvaartmaatschappijen. (29.665 )
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel tot modernisering van het waterschapsbestel in en verdedigde dit in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd door staatssecretaris Huizinga-Heringa in het Staatsblad gebracht. (30.601 )
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Waterwet in, die moet zorgen voor een modern en geïntegeerd waterbeheer. De wet werd in 2009 door staatssecretaris Huizinga-Heringa in het Staatsblad gebracht. (30.818 )
 • Kreeg in 2006 kritiek van een deel van de Tweede Kamer, omdat zij te snel zou hebben ingestemd met een nieuwe dienstregeling van de spoorwegen. Met name reizigers in het Noorden en Oosten van het land kregen hierdoor te maken met langere reistijden.
 • Liet zich begin 2007 als staatssecretaris kritisch uit over de prestaties van de Nederlandse Spoorwegen, met name wat de punctualiteit betrof
 • Bereikte in 2011 met NS een akkoord over de oplossing van de financiële problemen bij HSA (High Speed Alliance), de exploitant van de hogesnelheidslijn. NS staat voor de toekomst volledig garant voor de HSA, waardoor zeker tot 2025 hogesnelheidstreinen over de HSL-Zuid zullen rijden. HSL-Zuid en het Hoofdrailnet worden geïntegreerd. (22.026 )
 • Besloot in 2011 per 1 september 2012 de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km per uur te brengen. Dat geldt echter niet waar dat vanwege het milieu of de verkeersveiligheid niet mogelijk is, zodat praktisch gesproken op 60 procent van snelwegen 130 km/uur geldt. Om luchtkwaliteit, geluidsbelasting en verkeersveiligheid te verbeteren, worden investeringen gedaan. Moest onder druk van de Tweede Kamer de invoering temporiseren.
 • Trok in 2012 het wetsvoorstel Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen in, nadat op 1 november 2011 de behandeling in de Eerste Kamer was aangehouden. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Huizinga-Heringa. (32.366 )
 • In 2012 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel over aanbesteding van openbare personenvervoersdiensten (32.376 )
 • Bracht in 2013 samen met minister Kamp en staatssecretaris Mansveld de Structuurvisies Windenergie op Zee en Windenergie op Land uit. Dit worden de kaderstellende beleidsinstrumenten voor de plannen voor winning van windenergie. Er worden locaties in kaart gebracht waar windenergiegebieden mogelijk zijn en aangegeven wordt op welke wijze besluitvorming over realisatie plaatsvindt. (33.561 , 33.612 )
 • Stelde in 2014 samen met minister Kamp 11 locaties vast voor grote windmolensparken op land. Het gaat om locaties in Noordoost Groningen, Drenthe, rond het IJsselmeer en in Flevoland en in het Rijnmondgebied.
 • Sloot op 1 juli 2015 een bestuursakkoord tussen Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen over invoering van de Omgevingswet
 • Ondertekende in 2016 namens het Rijk een Grean Deal Energie over het binnen afzienbare tijd energieneutraal worden van de waterschappen
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer het door haar ingediende en verdedigde wetsvoorstel om een kentekenplicht in te voeren voor onder meer tractoren (34.397 )
 • Bracht in 2017 een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren. Het gaat om een startnota en bestaande beleidsplannen en visies blijven nog van kracht. (34.682 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2005 een wijziging (Stb. 275) van de Wet op de waterkeringen tot stand waardoor een nieuwe financieringsstructuur voor het beheer en onderhoud van primaire waterkeringen in het leven wordt geroepen. Tevens worden de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet ingetrokken. (29.747 )
 • Bracht in 2006 samen met minister Zalm een wijziging (Stb. 331) tot stand van de Wet luchtvaart met betrekking tot de privatisering van luchthaven Schiphol. Het belang van de overheid in Schiphol wordt verlaagd naar 51 procent. Een deel van de 49 procent overige aandelen zal via de beurs worden verkocht, een ander deel via onderhandse plaatsing. De wet regelt de exploitatievergunning en het sector-specifieke toezicht op de tarieven en de voorwaarden voor het gebruik van de NV Luchthaven Schiphol. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend door minister Netelenbos. (28.074 )
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 266) van de Wet milieubeheer tot stand tot modernisering van het instrumentarium voor beheersing van geluidbelastingen en tot invoering van geluidproductieplafonds. (32.252 )
 • Bracht in 2013 de Wet intrekking Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds (Stb. 189) tot stand. Dit vanwege de overdracht van het fonds naar de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. (33.222 )
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 312) tot stand waardoor in de Wegenverkeerswet 1994 een verbod wordt opgenomen op het wijzigen of beïnvloeden van kilometertellers (33.424 )
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 63) tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot stand, waardoor de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in waterschapsbesturen voortaan worden gecombineerd met de provinciale-statenverkiezingen (33.719 )
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 10) tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen tot stand om een rijbewijsplicht in te voeren voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (33.781 )
 • Bracht in 2015 de Wet basisregistratie ondergrond (Stb. 362) tot stand. De wet regelt de instelling van een basisregistratie met gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Beheerder van de basisregistratie is TNO. (33.839 )
 • Bracht in 2016 de Omgevingswet (Stb. 156) tot stand. Hiermee wordt het omgevingsrecht gebundeld in één wet. Daarmee komt er één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures op ruimtelijk gebied. Dat moet de mogelijkheden voor een integraal beleid vergroten, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht. Daarnaast wordt beoogd tot een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht te komen. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. De wet komt in plaats van 26 wetten, waaronder de Onteigeningswet, de Tracéwet, de Wegenwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening, alsmede delen van de Monumentenwet en de Woningwet. (33.962 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Haar vader was chemicus/adviseur; haar moeder was onderwijzeres
 • Haar echtgenoot is advocaat
 • Woonde in haar jeugd zes jaren in België

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie, mei 2003 (geweigerd)

woonplaats
Leiden

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Teun Lagas, "Profiel Melanie Schultz van Haegen. Gedegen en evenwichtig", Trouw, 22 augustus 2003
 • Rijk Timmer, "Ooit bedremmeld, nu daadkrachtig", Het Financieele Dagblad, 10 augustus 2006
 • Maartje Bakker en Kim van Keken, "'Ik dacht wel even aan mijn reputatie, met dit kabinet'", De Volkskrant, 22 januari 2011
 • Laurens Berentsen, "'Het klikt tussen Mark en mij, maar ik noem hem geen vriend - dat is iemand met wie je heel veel deelt'", Het Financieele Dagblad, 12 maart 2011

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.