Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

De SP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 924.696 (9,8%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 15 zetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2010

De SP ging de verkiezingen in met het programma 'Een beter Nederland voor minder geld' en richtte zich vooral op het behoud van sociale voorzieningen.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 10 miljard euro netto aan bezuinigingen; in 2015 een verwacht begrotingstekort van 1,25 procent
 • oprichting van een nationale investeringsbank voor kredietverstrekking aan bedrijven
 • opleggen van een (internationale) heffing aan banken
 • aanbrengen van een scheiding tussen spaarbanken en zakenbanken
 • hoogste tarief van de inkomensbelasting wordt verhoogt naar 55 procent en invoering van een nieuw toptarief van 65 procent voor een belastbaarinkomen vanaf 150.000 euro
 • verhoging van de winstbelasting naar 30 procent

Sociaal- en financieel-economische beleid

 • maximering van de hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro hypotheekschuld tegen een maximale belastingaftrek van 42 procent
 • behoud van de AOW-leeftijd op 65 jaar
 • verhoging van het minimumloon en het sociale minimum met in totaal 5 procent in de komende vier jaar; gelijktrekking minimumjeugdloon met volwassen minimumloon
 • geen kilometerheffing; openbaar vervoer komt in handen van de overheid
 • bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen niet meer verdienen dan de minister-president; invoering van een inkomensplafond in het bedrijfsleven

Zorg

 • minder managers en meer hulpverleners in de zorg
 • invoering van een actief donorregistratiesysteem
 • afschaffing van het eigen risico, ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk
 • vervanging van verpleeghuizen en verzorgingshuizen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk

Veiligheid

 • uitbreiding van politie op straat; 1500 extra agenten op straat
 • parlementair toezicht op de veiligheidsdiensten wordt vergroot
 • legalisatie van verkoop en productie softdrugs
 • instellen van gebiedsverboden om overlastgevers weg te houden bij hun slachtoffers

Onderwijs

 • geen aanbesteding meer voor schoolboeken
 • onbevoegde leraren moeten binnen twee jaar hun lesbevoegdheid halen
 • stimulering van schaalverkleining in het onderwijs
 • afschaffing van de numerus fixus bij artsenopleidingen
 • behoud van het huidige stelsel van studiefinanciering; gratis ov-jaarkaart voor mbo'ers

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • geen marktwerking bij inburgeringcursussen
 • asielzoekers krijgen het recht om te werken
 • dubbele wachtlijsten op basisscholen, één voor leerlingen met achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand
 • uitgeprocedeerde asielzoekers behouden het recht op opvang zolang zij actief bezig zijn het het voorbereiden van hun terugkeer

Overig

 • instelling van een instituut voor klokkenluiders
 • afschaffing van de waterschappen, taken gaan naar de provincies
 • gratis toegang tot rijksmusea, andere musea worden minstens één dag per jaar gratis
 • handhaving van het budget voor ontwikkelingssamenwerking op 0,8 van het bruto nationaal product (bnp)

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over