Biografisch archief

Het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit Leiden omvat gegevens over ruim 4000 personen die sinds 1813 een rol speelden (of spelen) in het landsbestuur. Het archief bestaat uit elektronische dossiers, waaruit wetenschappers, journalisten, voorlichters en andere belangstellenden informatie kunnen opvragen.

De omvang en volledigheid maken het archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand. Hoe het biografisch bestand is opgebouwd, van welke personen beschrijvingen zijn te vinden en welke bronnen worden gebruikt, kunt u hieronder lezen.

Op alle teksten is het auteursrecht van toepassing. Als u voornemens bent informatie over te nemen (geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek) neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op uitsluitend parlement.com.

Het Archief

Het biografisch archief omvat biografieën van alle ministers sinds 1798, en van alle staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer), leden van de Raad van State en leden van de Algemene Rekenkamer sinds 1813, en leden van het Europees Parlement sinds 1958.

Daarnaast zijn onder meer beschrijvingen aanwezig van de Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië, Provinciale Gouverneurs en Commissarissen van de Koning(in), alsmede van burgemeesters van grote steden en van een groot aantal secretarissen-generaal van ministeries.

Opbouw biografie

De biografie bestaat uit circa tien tot vijftien hoofdrubrieken, die soms weer zijn onderverdeeld in subrubrieken. In iedere biografie zijn behalve personalia zoals voor- en achternaam, geboortedatum en woonplaats, onder meer gegevens te vinden over opleiding, beroepscarrière, nevenfuncties, partijpolitieke functies en publicaties.

In de rubriek 'wetenswaardigheden' treft u gegevens aan over onder meer woordvoerderschappen, wetgevende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen uit het staatkundige leven van de betreffende persoon.

Van alle biografieën bestaat ook een gecodeerd gedeelte, op grond waarvan via database-technieken allerlei selecties mogelijk zijn. Zo kan bijvoorbeeld getoond worden welke personen namens een bepaalde partij minister of staatssecretaris zijn geweest.

Verantwoording

De gegevens hebben in eerste instantie betrekking op de periode dat iemand op staatkundig-bestuurlijk terrein actief was. Dat geldt met name voor de vermelding van nevenfuncties. Voor zover die bekend zijn bij PDC, worden ook gegevens over latere activiteiten opgenomen. Er wordt gestreefd naar juistheid, actualiteit en volledigheid, maar dit is helaas niet altijd voor honderd procent mogelijk. Soms komen gegevens PDC niet ter ore, blijken bronnen bij nader inzien onbetrouwbaar of tegenstrijdig; soms ontbreken gegevens. Voor (gemotiveerde) correcties houden wij ons aanbevolen.

De korte typeringen die bij sommige personen zijn te vinden, zijn geschreven door de oud-journalist en VNG-voorlichter Dick Hillenius, door oud-journalist Max de Bok of door PDC-redacteur Bert van den Braak.

Onderaan de biografie zijn, voor zover aanwezig, andere bronnen en literatuurverwijzingen opgenomen. Het betreft een overzicht van bronnen die specifiek zijn voor de betreffende persoon.

Doel

Het archief is in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is het archief gebruikt bij onderzoek naar het staatkundige leven in de negentiende eeuw, bij studies over onze staatsinstellingen en bij onderzoek naar partijen en politici. Ook is het archief gebruikt voor de verrijking van de website www.statengeneraaldigitaal.nl.

Een deel van de gegevens zijn in principe ook beschikbaar voor niet-wetenschappers, zoals voorlichters, journalisten, partijfunctionarissen en individuele burgers.

Het biografisch archief biedt daarnaast politici de mogelijkheid om hun persoonsgegevens op wetenschappelijk verantwoorde wijze te laten vastleggen voor het nageslacht en toekomstig onderzoek.

Bronnen

Voor de biografieën worden diverse bronnen gebruikt, zowel van personen zelf (LinkedIn, Facebook, openbare c.v.'s) als van instanties (partijsites en sites van o.a. provincies en gemeenten). Daarnaast benadert PDC personen actief om via een formulier gegevens aan te leveren en om aanvullingen en correcties door te geven. Andere bronnen zijn onder meer de lijsten met nevenfuncties, biografieën van de Rijksvoorlichtingsdienst en gegevens uit overheidspublicaties, dagbladen en tijdschriften.

Bij de eerste opbouw van het bestand (tot ca. 1990) is onder meer gebruik gemaakt van scripties die studenten in het kader van hun opleiding hebben geschreven. Tevens is archief- en literatuuronderzoek gedaan. Voor gegevens over familierelaties zijn en worden onder meer bronnen als www.wiewaswie.nl en de website van het Centraal Bureau voor de Genealogie gebruikt.

Aan huidige Kamerleden wordt jaarlijks gevraagd de over hen beschikbare gegevens te checken en, zo nodig, aan te vullen of te verbeteren. Bij andere groepen (oud-Kamerleden, oud-ministers etc.) vindt controle eens in de twee a drie jaar plaats.

Onderzoek, publicaties

Het biografisch archief heeft (mede) aan de basis gestaan van diverse wetenschappelijke publicaties. De voornaamste daarvan zijn de dissertaties van:

  • J.Th.J. van den Berg, "De toegang tot het Binnenhof"
  • W.P. Secker, "Ministers in beeld"
  • B.H. van den Braak, "De Eerste Kamer"

Daarnaast werd het archief gebruikt bij het samenstelling van gedenkboeken over onder andere de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, bij de uitgave van de brieven van minister De Beaufort, bij een studie naar beroepsrisico's van Kamerleden, en bij het tweede deel van de Wilhelmina-biografie van Fasseur. In de bundel "Tussen Nieuwspoort en Binnenhof" verschenen artikelen van Van den Berg en Secker die eveneens op het biografisch archief waren gebaseerd.

Ook bij de in 2004 verschenen studie van de politicoloog Lemmens over Limburgse politici 1839-1918 is volop gebruikgemaakt van het biografisch archief.

Daarnaast heeft informatie uit het archief als bron gediend voor journalistieke artikelen, necrologiën, speeches etc.

Zoeken op internet

Via www.parlement.com zijn alle biografieën in beperkte vorm te vinden. Van biografieën van levende politici zijn de volgende rubrieken op deze website gepubliceerd: personalia, hoofdfuncties en beroepen en activiteiten als parlementariër. Op aanvraag zijn de rubrieken nevenfuncties, opleiding en familie beschikbaar.

Van politici die sinds 1995 actief zijn, worden ook de wetgevende activiteiten en woordvoerderschappen verzameld. Deze gegevens zijn alleen op aanvraag beschikbaar of via de Parlementaire Monitor.

Contact opnemen

Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden

Lange Voorhout 86 unit 15

2514 EJ Den Haag

e-mail: 170@pdc.nl

tel: 070-3560238

websites

www.parlement.com

www.pdc.nl


Meer over