Home > Het biografisch archief van PDC > Onderzoeken en publicaties op basis van gegevens uit het Biografisch Archief

Onderzoeken en publicaties op basis van gegevens uit het Biografisch Archief

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De gegevens uit het biografisch archief zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. In onderstaand overzicht zijn voorbeelden van onderzoeken opgenomen die gebruik hebben gemaakt van gegevens uit het biografisch archief.

Invloed

In het biografisch archief van PDC is per Kamerlid een overzicht van Kamervragen, woordvoerderschappen, amendementen, moties of initiatiefvoorstellen opgenomen. Met behulp van deze gegevens kan in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van deze parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent.

Effectiviteit

Hoe effectief zijn Kamerleden in vergelijking met partijgenoten in dezelfde periode? En hoe doen bepaalde fracties het ten opzichte van andere? Welke fracties werken met elkaar samen en hoe zijn de stemverhoudingen op bepaalde terreinen? PDC heeft een analyse-instrumentarium ontwikkeld om op overzichtelijke wijze gegevens uit het biografisch archief te analyseren.

Achtergrondkenmerken

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici.

 • onderzoek netwerkanalyses van elites (universiteit Utrecht)
 • onderzoek naar opleiding leden Eerste Kamer (universiteit Leiden)
 • onderzoek naar achtergrond staatssecretarissen (universiteit Leiden)
 • onderzoek naar Kamerleden die voor 30e jaar zijn beëidigd (universiteit Leiden)
 • onderzoek naar investeringsgedrag van de politieke elite in de periode 1780 - 1940 (universiteit Utrecht)
 • onderzoek representatie Eerste en Tweede Kamer (Staatscommissie Parlementair Stelsel)
 • onderzoek naar achtergrond ministers en staatssecretarissen in periode 1977 - 2017 (Radboud Universiteit)
 • onderzoek naar geboorteplaats en opleiding Kamerleden (Radboud Universiteit)

Lidmaatschappen

Dankzij het instrumentarium van PDC is het mogelijk om op een overzichtelijke manier complexe gegevens te analyseren. Dit biedt onderzoekers de mogelijkheid om snel in te spelen op de actualiteit. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een parlementaire commissie door de jaren heen of het verloop van Kamerleden.

 • onderzoek lidmaatschappen Tweede Kamercommissies (Lund University, universiteit Leiden)
 • overzicht lokale politici die eerder Kamerlid zijn geweest (dagblad Trouw)
 • onderzoek relatie belangenorganisaties en politieke partijen (universiteit van Amsterdam)
 • onderzoek wie er in de Eerste en Tweede Kamer zaten in de periode 1870 - 1918 (University of Oxford)

Parlementaire geschiedenis

Via het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl zijn biografische gegevens van Parlement.com ontsloten. Daarnaast is gebruik gemaakt van parlementaire informatie over het sociale zekerheidsstelsel.

De auteurs van de wekelijkse column van Parlement.com, Bert van den Braak en Joop van den Berg, hebben een uitgebreid standaardwerk geschreven over de Nederlandse naoorlogse democratie. Voor dit onderzoek zijn de biografieën geraadpleegd die (in beperkte vorm) op deze website zijn ontsloten.

Publicaties

 • Bert van den Braak: Met de tijd meegegaan. Eerste Kamer van bolwerk van de Kroon tot bolwerk van de burgers", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2000

Biografieën

Biografieën van overleden politici uit het biografisch archief van PDC worden ook ontsloten via het biografisch portaal en Staten-Generaal Digitaal.

Publicaties

 • Voor een gedenkboek in het kader van 100 jaar Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn biografische portretten van bewindspersonen opgenomen. Als bron zijn de biografieën uit het biografisch archief geraadpleegd.
 • J.Th.J. van den Berg: de toegang tot het Binnenhof (1983)
 • W.P. Secker: ministers in beeld

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op .