Commissievergaderingen Tweede Kamer

Tijdens commissievergaderingen komen Tweede Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. Geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen. De voornaamste taak is het bespreken van beleid en wetsvoorstellen. Tweede Kamercommissies bepalen zelf wanneer zij vergaderen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Soorten overleg

Naar de aard van de te bespreken onderwerpen worden diverse typen overleggen onderscheiden:

  • in een commissiedebat (voorheen algemeen (mondeling) overleg) wordt met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief, notitie of rapport van het kabinet;
  • in een schriftelijk overleg wordt op een vergelijkbare manier van gedachten gewisseld over het beleid, maar dan in schriftelijke vorm;
  • in een notaoverleg wordt met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over belangrijke nota's, brieven en notities van het kabinet. Tijdens een nota-overleg worden geen wetsvoorstellen behandeld. Een nota-overleg is 'zwaarder' van karakter dan een algemeen overleg;
  • in een wetgevingsoverleg wordt met één of meer ministers en/of staatssecretarissen overlegd over een wetsvoorstel;
  •  

Het komt ook voor dat een commissie zich laat informeren door externe betrokkenen en deskundigen via een hoorzitting of een rondetafelgesprek.

2.

Toegankelijkheid

De leden en plaatsvervangende leden van een commissie hebben toegang tot alle vergaderingen van een commissie. Deze vergaderingen zijn openbaar, maar:

  • de Tweede Kamer kan besluiten dat vergaderingen van een bepaalde commissie besloten mogen zijn;
  • de commissie kan besluiten dat haar procedurevergaderingen besloten zijn (in de regel is dat het geval);
  • de commissie kan op voorstel van een commissielid of minister besluiten een besloten vergadering te houden.

Meer over