Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

GroenLinks haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 628.096 (6,7%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 10 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie met de PvdA, die voor deze partijen in totaal 1 restzetel opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 15.694 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeed:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2010

Groenlinks ging de verkiezingen in onder het motto: 'Klaar voor de toekomst'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • 9 miljard euro netto aan bezuinigingen; in 2015 een verwacht begrotingstekort van 1 procent
 • in samenspraak met de EU en het IMF een mondiaal toezicht op de financiële markten en een heffing op financiële transacties om speculatieve handel tegen te gaan
 • een scheiding tussen consumentenbanken en handelsbanken
 • een flexibele AOW die gerelateerd is aan het aantal jaren dat iemand in de Nederlandse samenleving heeft geparticipeerd
 • een geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek
 • het omroepbestel vervangen voor een publieke omroep met twee algemene televisienetten

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • verhoging van de WW-uitkering in het eerste jaar; mensen die daarna nog werkloos zijn krijgen een participatiecontract bij gemeente tegen het minimumloon
 • meebetaling van burgers en welgestelde ouderen (naar draagkracht) aan een hogere AOW
 • verplichte quota voor het aantal gedeeltelijk arbeidsgehandicapten dat werknemers in dienst moeten hebben
 • een vergroening van het belastingstelsel
 • betere ontslagbescherming voor mensen met een tijdelijk contract.

Zorg

 • verlaging en inkomensafhankelijkheid van de nominale premie
 • aanpassingen in de AWBZ; langdurige zorg moet worden overgeheveld naar de publieke basisverzekering, invoering van een vermogenstoets in de AWBZ
 • het invoeren van een actief donorregistratiesysteem waarbij mensen donor zijn, tenzij zij aangeven dat niet te willen.

Veiligheid

 • intensivering van de aanpak van huiselijk geweld; daders moeten naast een straf vaker een therapie opgelegd krijgen
 • legalisatie van softdrugs
 • geen landelijke vingerafdrukkendatabank
 • verdediging van het eigen grondgebied en NAVO-gebied wordt geschrapt als hoofdtaak van het Nederlandse leger.

Onderwijs

 • uitbreiding van basisscholen tot brede scholen die onderwijs, opvang en culturele en sportieve activiteiten bieden
 • miljarden investeren in vooral basisonderwijs en (voorbereidend) beroepsonderwijs
 • inzetting van extra leraren; minder aantal lesuren per leraar en kleinere klassen
 • invoeren van voorscholen om achterstanden bij peuters te bestrijden
 • het stelsel van studiefinanciering moet worden ongevormd in een sociaal leenstelsel waarbij afgestudeerden een inkomensafhankelijke hogeronderwijsbelasting gaan betalen.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • een inburgerings- en opleidingseis voor huwelijksmigranten
 • de mogelijkheid voor een dubbele nationaliteit blijft behouden.

Overig

 • Nederland besteedt tenminste 0,8 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingssamenwerking; daarnaast levert Nederland structurele klimaatsteun aan ontwikkelingslanden
 • provincies en waterschappen worden samengevoegd tot een middenbestuur van maximaal 7 landsdelen
 • dierenrechten worden opgenomen in de Grondwet en in een bindend Europees handvest
 • invoering van recht op toetsing aan de Grondwet
 • Tweede Kamer kiest (in)formateur, minister-president en staatshoofd; afschaffing van de Eerste Kamer.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over